Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0324

2003/324/EF: Kommissionens beslutning af 12. maj 2003 om dispensation fra forbuddet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 mod genanvendelse inden for samme art for pelsdyrs vedkommende (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2003) 1496)

OJ L 117, 13.5.2003, p. 37–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; ophævet ved 32011R0142 . Latest consolidated version: 30/09/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/324/oj

13.5.2003   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 117/37


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 12. maj 2003

om dispensation fra forbuddet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 mod genanvendelse inden for samme art for pelsdyrs vedkommende

(meddelt under nummer K(2003) 1496)

(Kun den finske og den svenske udgave er autentiske)

(EØS-relevant tekst)

(2003/324/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (1), særlig artikel 22, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge forordning (EF) nr. 1774/2002 er det forbudt at fodre dyr med forarbejdet animalsk protein fra dyr af samme art. Efter høring af de relevante videnskabelige komitéer kan der gives dispensation for så vidt angår pelsdyr.

(2)

Den Videnskabelige Styringskomité afgav den 24.-25. juni 1999 udtalelse om risici for ikke-konventionelle overførbare agenser, konventionelle smitsomme agenser eller andre farer, som f.eks. giftstoffer, der kommer ind i fødevare- eller foderkæderne via råmateriale fra selvdøde og døde dyr eller via kasseret materiale. Udtalelsen blev ajourført den 13. juli 1999. I udtalelsen henvises der til risiciene i forbindelse med fodring af pelsdyr med forarbejdet animalsk protein fra dyr af samme art.

(3)

Den Videnskabelige Styringskomité afgav den 17. september 1999 udtalelse om risici ved genanvendelse inden for samme art af animalske biprodukter som foder for at sprede TSE til andre husdyr end drøvtyggere.

(4)

Ifølge disse videnskabelige udtalelser kan genanvendelse af pelsdyr komme på tale i bestemte regioner på grundlag af veldokumenterede begrundelser, der sikrer, at forekomst af TSE-agens i populationen er usandsynlig. I udtalelserne gøres der endvidere rede for, hvilke betingelser der er nødvendige for at minimere TSE-risikoen.

(5)

Finland har ansøgt om dispensation fra forbuddet mod genanvendelse inden for samme art for pelsdyrs vedkommende. Ansøgningen opfylder de betingelser, der ifølge Den Videnskabelige Styringskomités udtalelser skal overholdes for at minimere TSE-risikoen.

(6)

Finland bør således have dispensation fra forbuddet i henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002 mod genanvendelse inden for samme art for pelsdyrs vedkommende. For at undgå risiko for menneskers eller dyrs sundhed bør der knyttes visse betingelser til dispensationen.

(7)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Dispensation til Finland vedrørende visse pelsdyr

I medfør af artikel 22, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1774/2002 har Finland hermed dispensation til at fodre følgende pelsdyr med forarbejdet animalsk protein afledt af kroppe eller dele af kroppe af dyr af samme art:

a)

ræve (Vulpes vulpes og Alopex lagopus)

b)

mårhunde (Nyctereutes procyonoides).

Artikel 2

Godkendelse af registrerede bedrifter

Myndighederne kan udstede godkendelse til registrerede bedrifter med henblik på fodring af de arter, der er omhandlet i artikel 1, med forarbejdet animalsk protein afledt af kroppe eller dele af kroppe af dyr af samme art. Der udstedes kun godkendelse til registrerede bedrifter

a)

på grundlag af en ansøgning, der er ledsaget af dokumentation, der godtgør, at der ikke er grund til mistanke om forekomst af TSE-agens i populationen af den art, ansøgningen vedrører

b)

hvis der er etableret et hensigtsmæssigt system til overvågning af TSE hos pelsdyr, herunder regelmæssig laboratorieundersøgelse af prøver for TSE

c)

hvis der er relevant garanti for, at ingen animalske biprodukter eller forarbejdede animalske proteiner fra de pågældende dyr eller deres afkom kan indgå i andre dyrs end pelsdyrs fødekæde (fødevarer og foder)

d)

hvis bedriften ingen kendt kontakt har haft til en bedrift, hvor der er dyr, som er under mistanke for, eller hos hvilke der er bekræftet TSE

e)

hvis den person, der er ansvarlig for den registrerede bedrift, opfylder kravene i bilag IX til forordning (EF) nr. 1774/2002 og i bilaget til denne beslutning.

Artikel 3

Kontrolforanstaltninger

1.   Myndighederne træffer de fornødne foranstaltninger til at kontrollere

a)

om sammensætning, forarbejdning og anvendelse af foder, der indeholder forarbejdet animalsk protein afledt af kroppe eller dele af kroppe af dyr af samme art, overholder forskrifterne

b)

dyr, der fodres med foder omhandlet i litra a), herunder

i)

nøje overvågning af dyrenes sundhedstilstand

ii)

relevant TSE-overvågning, der omfatter regelmæssig prøveudtagning og laboratorieundersøgelse for TSE

c)

om kravene i artikel 2 er opfyldt.

2.   Prøverne, jf. stk. 1, litra b), nr. ii), skal omfatte prøver fra dyr med neurologiske symptomer og fra ældre avlsdyr.

Artikel 4

Suspension af en godkendelse

En godkendelse, jf. artikel 2, suspenderes straks i tilfælde af mistanke om kontakt eller bekræftet kontakt til en bedrift, hvor der er dyr, som er under mistanke for, eller hos hvilke der er bekræftet TSE, indtil kontamineringsrisikoen endegyldigt kan udelukkes.

Artikel 5

Overholdelse af denne beslutning

Finland træffer straks de fornødne foranstaltninger for at efterkomme denne beslutning og offentliggøre foranstaltningerne. Det underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 6

Anvendelse

Denne beslutning anvendes fra den 1. maj 2003.

Artikel 7

Adressat

Denne beslutning er rettet til Republikken Finland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. maj 2003.

På Kommissionens vegne

David BYRNE

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1.


BILAG

A.   Generelle forpligtelser for den person, der er ansvarlig for den registrerede bedrift

1.

Den ansvarlige skal som minimum føre fortegnelser over:

a)

pels og kroppe af dyr, der er fodret med forarbejdet animalsk protein fra samme art

b)

hver enkelt forsendelse med henblik på at sikre materialets sporbarhed.

2.

Hvis der er en bekræftet kontakt eller mistanke om en kontakt til en bedrift, hvor der er dyr, som er under mistanke for, eller hos hvilke der er bekræftet TSE, skal den ansvarlige straks

a)

give myndighederne meddelelse om denne kontakt

b)

ophøre med at afsende pelsdyr uanset destinationen, medmindre der foreligger en skriftlig tilladelse fra myndighederne.

B.   Forpligtelser vedrørende driften for den person, der er ansvarlig for den registrerede bedrift

1.

Den ansvarlige sikrer, at

a)

kroppe af pelsdyr bestemt til fodring af dyr af samme art håndteres og forarbejdes separat fra kroppe, det ikke er tilladt at anvende til dette formål

b)

pelsdyr, der er fodret med forarbejdet animalsk protein fra dyr af samme art, holdes separat fra dyr, der ikke fodres med forarbejdet animalsk protein fra dyr af samme art.

2.

Den ansvarlige sikrer, at forarbejdet animalsk protein, der hidrører fra en given art, og som er bestemt til foder til samme art,

a)

er blevet forarbejdet i et forarbejdningsanlæg, der er godkendt i henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 1774/2002, udelukkende ved anvendelse af forarbejdningsmetoderne 1-5 eller 7 i bilag V, kapitel III, i forordning (EF) nr. 1774/2002

b)

er fremstillet af sunde dyr, der er slagtet med henblik på pelsproduktion

c)

er fremstillet af dyr, der ikke er blevet fodret med forarbejdet animalsk protein fra samme art inden for de seneste 24 timer før slagtningen.


Top