Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0812

Kommissionens forordning (EF) nr. 812/2003 af 12. maj 2003 om overgangsforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår indførsel og transit af visse produkter fra tredjelande (EØS-relevant tekst)

OJ L 117, 13.5.2003, p. 19–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/812/oj

32003R0812

Kommissionens forordning (EF) nr. 812/2003 af 12. maj 2003 om overgangsforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår indførsel og transit af visse produkter fra tredjelande (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 117 af 13/05/2003 s. 0019 - 0021


Kommissionens forordning (EF) nr. 812/2003

af 12. maj 2003

om overgangsforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår indførsel og transit af visse produkter fra tredjelande

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum(1), ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 808/2003(2), særlig artikel 32, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved forordning (EF) nr. 1774/2002 er der fastsat en fuldstændig revision af EF-bestemmelserne om animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum, hvorved der er indført en række strenge krav. Forordningen indeholder endvidere bestemmelser om, at der kan vedtages relevante overgangsforanstaltninger.

(2) I forordning (EF) nr. 1774/2002 er det fastsat, at visse forarbejdede produkter, der kan anvendes som fodermidler samt foder til selskabsdyr, tyggepinde, tyggeben og tekniske produkter, kun må indføres til eller være i transit gennem Fællesskabet, hvis de opfylder de relevante krav i nævnte forordning. Det er endvidere fastsat i forordning (EF) nr. 1774/2002, at der skal udarbejdes lister over tredjelande eller dele af tredjelande og anlæg, hvorfra de pågældende produkter kan indføres. Desuden er det fastsat i forordning (EF) nr. 1774/2002, at der skal udarbejdes modeller til sundhedscertifikater, som attesterer, at produkterne opfylder de relevante betingelser i nævnte forordning. Disse lister og modeller til certifikater er endnu ikke blevet vedtaget.

(3) Det er fastsat i forordning (EF) nr. 1774/2002, at indtil listerne og certifikatmodellerne er vedtaget, kan medlemsstaterne fortsat foretage kontrol i henhold til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet(3), af produkter, som endnu ikke er harmoniserede på EF-plan og benytte certifikater i henhold til gældende nationale bestemmelser.

(4) Det er nødvendigt, at der fastsættes overgangsforanstaltninger for tredjelande, indtil artikel 29, stk. 6, og opdateringen af certifikatmodellerne i bilag X til nævnte forordning er gennemført. Medlemsstaterne bør således fortsat tillade indførsel til og transit gennem Fællesskabet af de pågældende produkter, forudsat at kontrolbestemmelserne i direktiv 97/78/EF overholdes og at bestemmelserne og certikatkravene i eksisterende kommissionsbeslutninger eller - hvis det drejer sig om produkter, der ikke er omfattet af en kommissionsbeslutning - gældende nationale bestemmelser overholdes.

(5) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fravigelse vedrørende indførsel fra tredjelande

1. Uanset artikel 29, stk. 3-6, i forordning (EF) nr. 1774/2002 tillader medlemsstaterne indtil den 31. december 2003 fortsat indførsel til og transit gennem Fællesskabet af de produkter, der er omhandlet i bilag VII og VIII i nævnte forordning, på betingelse af at certifikatkravene overholdes og at der fremlægges et gyldigt certifikat i overensstemmelse med de modeller, der er fastsat i

a) de kommissionsbeslutninger, der er anført i bilaget til denne forordning, for de produkter, de pågældende beslutninger vedrører

b) gældende nationale bestemmelser, for de produkter, der ikke er omfattet af de kommissionsbeslutninger, der er anført i bilaget til denne forordning.

2. Kommissionen foreslår nærmere overgangsbestemmelser for produkter, der er fremlagt en passende begrundelse for.

Artikel 2

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. maj 2003 til den 31. december 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. maj 2003.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1.

(2) Se side 1 i denne EUT.

(3) EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

BILAG

1. Kommissionens beslutning 89/18/EØF af 22. december 1988 om betingelserne for indførsel fra tredjelande af fersk kød til andre formål end konsum(1).

2. Kommissionens beslutning 92/187/EØF af 28. februar 1992 om betingelserne for indførsel af visse råvarer til den farmaceutiske industri fra tredjelande, som ikke er opført på listen i Rådets beslutning 79/542/EØF(2).

3. Kommissionens beslutning 92/183/EØF 3. marts 1992 om generelle betingelser for indførsel af bestemte råvarer til medicinalvareindustrien fra tredjelande opført på listen ifølge beslutning 79/542/EØF(3).

4. Kommissionens beslutning 92/562/EØF af 17. november 1992 om godkendelse af alternative varmebehandlingssystemer til forarbejdning af højrisikostoffer(4).

5. Kommissionens beslutning 94/143/EF af 1. marts 1994 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel fra tredjelande af serum fra hovdyr(5).

6. Kommissionens beslutning 94/309/EF af 27. april 1994 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel fra tredjelande af bestemte slags foder til selskabsdyr og visse ugarvede, fortærbare produkter til selskabsdyr med indhold af lavrisikostoffer af animalsk oprindelse(6).

7. Kommissionens beslutning 94/344/EF af 27. april 1994 om dyresundhedsmæssige betingelser og bestemmelser for udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel fra tredjelande af forarbejdet animalsk protein, herunder produkter indeholdende sådant protein, til foderbrug(7).

8. Kommissionens beslutning 94/435/EF af 10. juni 1994 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af svinebørster fra tredjelande(8).

9. Kommissionens beslutning 94/446/EF af 14. juni 1994 om kravene ved indførsel fra tredjelande af ben og benprodukter (bortset fra benmel) horn og hornprodukter (bortset fra hornmel) samt hove og klove og produkter fremstillet heraf (bortset fra hovmel) til videreforarbejdning, der ikke er bestemt til konsum eller foder(9).

10. Kommissionens beslutning 94/860/EF af 20. december 1994 om fastsættelse af betingelserne for indførsel fra tredjelande af biavlsprodukter til anvendelse til biavl(10).

11. Kommissionens beslutning 95/341/EF af 22. juli 1995 om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel fra tredjelande af mælk og mælkebaserede produkter, der ikke er bestemt til konsum(11).

12. Kommissionens beslutning 96/500/EF af 22. juli 1996 om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring ved indførsel fra tredjelande af jagttrofæer af fugle og hovdyr, der ikke har gennemgået fuldstændig taksidermi(12).

13. Kommissionens beslutning 97/168/EF af 29. november 1996 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat eller officiel erklæring for indførsel af huder og skind af hov- eller klovdyr fra tredjelande(13).

14. Kommissionens beslutning 97/735/EF af 21. oktober 1997 om visse beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til handel med bestemte typer af animalsk affald fra pattedyr(14).

15. Kommissionens beslutning 2001/25/EF af 27. december 2000 om forbud mod anvendelse af bestemte animalske biprodukter i foder(15).

16. Kommissionens beslutning 94/278/EF af 18. marts 1994 om listen over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af en række produkter omhandlet i Rådets direktiv 92/118/EØF(16).

(1) EFT L 8 af 11.1.1989, s. 17.

(2) EFT L 87 af 2.4.1992, s. 20.

(3) EFT L 84 af 31.3.1992, s. 33.

(4) EFT L 359 af 9.12.1992, s. 23. Beslutningen er ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(5) EFT L 62 af 5.3.1994, s. 41.

(6) EFT L 137 af 1.6.1994, s. 62. Beslutningen er ændret ved beslutning 97/199/EF (EFT L 84 af 26.3.1997, s. 44).

(7) EFT L 154 af 21.6.1994, s. 45. Beslutningen er ændret ved beslutning 97/198/EF (EFT L 84 af 26.3.1997, s. 36).

(8) EFT L 180 af 14.7.1994, s. 40.

(9) EFT L 183 af 19.7.1994, s. 46. Beslutningen er ændret ved beslutning 97/197/EF (EFT L 84 af 26.3.1997, s. 32).

(10) EFT L 352 af 31.12.1994, s. 69.

(11) EFT L 200 af 24.8.1995, s. 42.

(12) EFT L 203 af 13.8.1996, s. 13.

(13) EFT L 67 af 7.3.1997, s. 19.

(14) EFT L 294 af 28.10.1997, s. 7. Beslutningen er ændret ved Rådets beslutning 1999/534/EF (EFT L 204 af 4.8.1999, s. 37).

(15) EFT L 6 af 11.1.2001, s. 16.

(16) EFT L 120 af 11.5.1994, s. 44. Beslutningen er ændret ved Rådets beslutning 98/597/EF (EFT L 286 af 23.10.1998, s. 59).

Top