EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0008

Kommissionens forordning (EF) nr. 8/2003 af 3. januar 2003 om ændring af importtold for korn

OJ L 1, 4.1.2003, p. 56–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/8/oj

32003R0008

Kommissionens forordning (EF) nr. 8/2003 af 3. januar 2003 om ændring af importtold for korn

EF-Tidende nr. L 001 af 04/01/2003 s. 0056 - 0058


Kommissionens forordning (EF) nr. 8/2003

af 3. januar 2003

om ændring af importtold for korn

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1666/2000(2),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 597/2002(4), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Importtolden for korn blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2392/2002(5).

(2) I artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1249/96 er det fastsat, at hvis det beregnede gennemsnit af importtolden i dens anvendelsesperiode afviger med mindst 5 EUR/t fra den fastsatte told, foretages der en tilsvarende justering. Nævnte afvigelse har fundet sted. Det er derfor nødvendigt at justere importtolden i forordning (EF) nr. 2392/2002 -

(3) Artikel 1 i forordning (EF) nr. 2378/2002 indeholder en undtagelse til forordning (EF) nr. 1249/96 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn. Bilagene til forordning (EF) nr. 2392/2002 bør derfor ændres, så det præciceres, hvilke toldsatser der gælder, når importen ikke foregår i forbindelse med toldkontingenter.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II til forordning (EF) nr. 2392/2002 affattes som angivet i bilag I og II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 4. januar 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. januar 2003.

På Kommissionens vegne

J. M. Silva Rodríguez

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.

(2) EFT L 193 af 29.7.2000, s. 1.

(3) EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125.

(4) EFT L 91 af 6.4.2002, s. 9.

(5) EFT L 358 af 31.12.2002, s. 139.

BILAG I

Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1766/92

>TABELPOSITION>

BILAG II

Elementer til beregning af tolden

(perioden 30.12.2002 til 2.1.2003)

1. Gennemsnit for perioden på to uger forud for fastsættelsesdagen:

>TABELPOSITION>

2. Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf-Rotterdam: 14,69 EUR/t; The Great Lakes-Rotterdam: 23,61 EUR/t.

3.

>TABELPOSITION>

Top