EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0005

Kommissionens forordning (EF) nr. 5/2003 af 27. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser for 2003 til toldkontingenterne for oksekødsprodukter med oprindelse i Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Forbundsrepublikken Jugoslavien

OJ L 1, 4.1.2003, p. 36–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/5/oj

32003R0005

Kommissionens forordning (EF) nr. 5/2003 af 27. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser for 2003 til toldkontingenterne for oksekødsprodukter med oprindelse i Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Forbundsrepublikken Jugoslavien

EF-Tidende nr. L 001 af 04/01/2003 s. 0036 - 0044


Kommissionens forordning (EF) nr. 5/2003

af 27. december 2002

om gennemførelsesbestemmelser for 2003 til toldkontingenterne for oksekødsprodukter med oprindelse i Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Forbundsrepublikken Jugoslavien

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2007/2000 af 18. september 2000 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces, samt om ændring af forordning (EF) nr. 2820/98 og ophævelse af forordning (EF) nr. 1763/1999 og (EF) nr. 6/2000(1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2487/2001(2), særlig artikel 4, stk. 2, og artikel 6,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød(3), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2345/2001(4), særlig artikel 32, stk. 1,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2248/2001 af 19. november 2001 om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Kroatien på den anden side samt af interimsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kroatien(5), særlig artikel 2,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 153/2002 af 21. januar 2002 om visse procedurer for anvendelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side og for anvendelse af interimsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien(6), særlig artikel 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2007/2000 fastsættes der et årligt præferentielt toldkontingent på 11475 tons "baby beef" fordelt mellem Bosnien-Hercegovina og Forbundsrepublikken Jugoslavien, herunder Kosovo.

(2) I interimsaftalerne med Kroatien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, som blev godkendt ved Rådets afgørelse 2002/107/EF af 28. januar 2002 om indgåelse af en interimsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Republikken Kroatien på den anden side om handel og handelsanliggender(7) og ved Rådets afgørelse 2001/330/EF af 9. april 2001 om indgåelse af interimsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side(8), er der fastsat årlige præferentielle toldkontingenter på henholdsvis 9400 og 1650 tons.

(3) Med henblik på kontrol skal der i henhold til forordning (EF) nr. 2007/2000 ved indførsel under "baby beef"-kontingenterne for Bosnien-Hercegovina og Forbundsrepublikken Jugoslavien, herunder Kosovo, forelægges et ægthedscertifikat, hvori det er dokumenteret, at varerne har oprindelse i det udstedende land, og at de nøje svarer til beskrivelsen i bilag II til nævnte forordning. Af harmoniseringshensyn bør der ved indførsel under kontingenterne for "baby beef" med oprindelse i Kroatien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien også forelægges et ægthedscertifikat, hvori det er dokumenteret, at varerne har oprindelse i det udstedende land, og at de nøje svarer til beskrivelsen i bilag III til interimsaftalerne med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Kroatien. Der bør endvidere fastlægges et standardforlæg til ægthedscertifikaterne og fastsættes nærmere bestemmelser for deres anvendelse.

(4) Kosovo er som fastlagt ved resolution 1244 fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 10. juni 1999 anbragt under international civiladministration fra De Forenede Nationers Mission i Kosovo (UNMIK), som også har indført en særskilt toldadministration. Det er derfor nødvendigt at fastsætte et særligt ægthedscertifikat for varer med oprindelse i FRJ/Kosovo.

(5) De pågældende kontingenter bør forvaltes ved hjælp af importlicenser. I denne forbindelse finder bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter(9), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2299/2001(10), og i Kommissionens forordning (EF) nr. 1445/95 af 26. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2377/80(11), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2492/2001(12), anvendelse med forbehold af bestemmelserne i nærværende forordning.

(6) For at sikre, at indførslen af de pågældende varer forvaltes korrekt, bør det fastsættes, at importlicenserne skal udstedes efter en kontrol af bl.a. oplysningerne i ægthedscertifikaterne.

(7) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Oksekød -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. For perioden fra 1. januar til 31. december 2003 åbnes følgende toldkontingenter:

- 9400 tons "baby beef" udtrykt i slagtet vægt, som har oprindelse i Kroatien

- 1500 tons "baby beef" udtrykt i slagtet vægt, som har oprindelse i Bosnien-Hercegovina

- 1650 tons "baby beef" udtrykt i slagtet vægt, som har oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

- 9975 tons "baby beef" udtrykt i slagtet vægt, som har oprindelse i Forbundsrepublikken Jugoslavien, herunder Kosovo.

De fire kontingenter, der er nævnt i første afsnit, har henholdsvis løbenummer 09.4503, 09.4504, 09.4505 og 09.4506.

Ved afskrivning på disse kontingenter svarer 100 kg levende vægt til 50 kg slagtet vægt.

2. For de i stk. 1 omhandlede kontingenter opkræves der en told på 20 % af værditolden og 20 % af den specifikke told i den fælles toldtarif.

3. Indførsel under de i stk. 1 omhandlede kontingenter er forbeholdt visse levende dyr og visse former for kød under følgende KN-koder:

- ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 og ex 0102 90 79

- ex 0201 10 00 og ex 0201 20 20

- ex 0201 20 30

- ex 0201 20 50

som omhandlet i bilag II til forordning (EF) nr. 2007/2000 og bilag III til interimsaftalerne med Kroatien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

4. Ved enhver anmodning om indførsel under de kontingenter, der er nævnt i stk. 1, skal der fremlægges et ægthedscertifikat udstedt af eksportlandets eller -toldområdets myndigheder, hvori det bekræftes, at produkterne har oprindelse i det pågældende land og svarer til beskrivelsen enten i bilag II til forordning (EF) nr. 2007/2000 eller i bilag III til interimsaftalerne, som er nævnt i stk. 3.

Artikel 2

De i artikel 1 omhandlede mængder indføres mod forelæggelse ved overgangen til fri omsætning af en importlicens, der udstedes efter følgende bestemmelser:

a) Licensansøgningen og selve licensen skal i rubrik 8 indeholde navnet på oprindelseslandet eller -toldområdet; licensen forpligter til at indføre fra det nævnte land eller toldområde.

b) Licensansøgningen og selve licensen skal i rubrik 20 indeholde en af følgende angivelser:

- "Baby beef" [Reglamento (CE) n° 5/2003]

- "Baby beef" (forordning (EF) nr. 5/2003)

- "Baby beef" [Verordnung (EG) Nr. 5/2003]

- "Baby beef" [κανονισμóς (EK) αριθ. 5/2003]

- "Baby beef" (Regulation (EC) No 5/2003)

- "Baby beef" [règlement (CE) n° 5/2003]

- "Baby beef" [regolamento (CE) n. 5/2003]

- "Baby beef" (Verordening (EG) nr. 5/2003)

- "Baby beef" [Regulamento (CE) n.o 5/2003]

- "Baby beef" (asetus (EY) N:o 5/2003)

- "Baby beef" (förordning (EG) nr 5/2003)

c) Originaleksemplaret af ægthedscertifikatet, der udfærdiges efter artikel 3 og 4, og en kopi heraf forelægges for myndighederne sammen med ansøgningen om den første importlicens vedrørende ægthedscertifikatet.

Myndighederne opbevarer originaleksemplaret af ægthedscertifikatet.

d) Et ægthedscertifikat kan inden for den deri angivne mængde anvendes til udstedelse af flere importlicenser. I så fald forsyner myndighederne ægthedscertifikatet med en påtegning om afskrivningen.

e) Myndighederne må først udstede importlicensen, når de har sikret sig, at alle oplysningerne i ægthedscertifikatet svarer til de oplysninger, som de har modtaget fra Kommissionen i de ugentlige meddelelser i denne forbindelse. Licensen udstedes straks derefter.

Artikel 3

1. Det i artikel 2 omhandlede ægthedscertifikat udfærdiges i et originaleksemplar og to kopier, der trykkes og udfyldes på et af Det Europæiske Fællesskabs officielle sprog i overensstemmelse med modellen i henholdsvis bilag I, II, III, IV og V for eksportlandene eller -toldområdet; det kan desuden trykkes og udfyldes på eksportlandets eller -toldområdets officielle sprog eller et af dets officielle sprog.

Myndighederne i den medlemsstat, hvor ansøgningen om importlicens indgives, kan kræve en oversættelse af certifikatet.

2. Originalen og kopierne udfyldes enten på maskine eller i hånden. I sidstnævnte tilfælde skal de udfyldes med sort blæk og med blokbogstaver.

3. Certifikatets format er 210 × 297 mm. Papiret skal mindst veje 40 g/m2. Originaleksemplaret skal være hvidt, den første kopi lyserød og den anden kopi gul.

4. Hvert certifikat forsynes med et løbenummer efterfulgt af udstedelseslandets eller -toldområdets navn.

Kopierne skal være forsynet med det samme løbenummer som originaleksemplaret.

5. Certifikatet er kun gyldigt, hvis det er behørigt påtegnet af et udstedende organ, der er opført på listen i bilag VI.

6. Certifikatet er behørigt påtegnet, når det indeholder oplysning om udstedelsessted og -dato og er forsynet med det udstedende organs stempel og den eller de bemyndigede personers underskrift.

Artikel 4

1. Et udstedende organ kan kun figurere på listen i bilag VI

a) hvis det er anerkendt som sådant af det pågældende eksportland eller -toldområde

b) hvis det forpligter sig til at kontrollere oplysningerne i certifikaterne

c) hvis det forpligter sig til mindst en gang om ugen at sende Kommissionen alle de oplysninger, der gør det muligt at kontrollere oplysningerne i ægthedscertifikaterne, bl.a. certifikatets nummer, eksportøren, modtageren, bestemmelseslandet, varen (levende dyr/kød), nettovægten og underskriftsdatoen.

2. Kommissionen kan revidere listen i bilag VI, når betingelsen i stk. 1, litra a), ikke længere er opfyldt, eller når et udstedende organ ikke opfylder en eller flere af de forpligtelser, der påhviler det, eller når der udpeges et nyt udstedende organ.

Artikel 5

Ægthedscertifikater og importlicenser gælder i tre måneder fra deres respektive udstedelsesdato. Deres gyldighed udløber dog den 31. december 2003.

Artikel 6

Myndighederne i de pågældende eksportlande eller i det pågældende eksporttoldområde sender Kommissionen prøver på de stempler, som deres udstedende organer anvender, og navnene og underskrifterne på de personer, der er bemyndiget til at underskrive ægthedscertifikaterne. Kommissionen sender medlemsstaternes myndigheder disse oplysninger.

Artikel 7

Medmindre andet er fastsat i denne forordning, gælder forordning (EF) nr. 1291/2000 og (EF) nr. 1445/95 for indførsler i forbindelse med de i artikel 1 omhandlede kontingenter.

Artikel 8

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. december 2002.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 240 af 23.9.2000, s. 1.

(2) EFT L 335 af 19.12.2001, s. 9.

(3) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21.

(4) EFT L 315 af 1.12.2001, s. 29.

(5) EFT L 304 af 21.11.2001, s. 1.

(6) EFT L 25 af 29.1.2002, s. 16.

(7) EFT L 40 af 12.2.2002, s. 9.

(8) EFT L 124 af 4.5.2001, s. 1.

(9) EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.

(10) EFT L 308 af 27.11.2002, s. 19.

(11) EFT L 143 af 27.6.1995, s. 35.

(12) EFT L 337 af 20.12.2001, s. 18.

BILAG I

>PIC FILE= "L_2003001DA.003902.TIF">

BILAG II

>PIC FILE= "L_2003001DA.004002.TIF">

BILAG III

>PIC FILE= "L_2003001DA.004102.TIF">

BILAG IV

>PIC FILE= "L_2003001DA.004202.TIF">

BILAG V

>PIC FILE= "L_2003001DA.004302.TIF">

BILAG VI

Udstedende organer:

- Republikken Kroatien: "Euroinspekt", Zagreb, Kroatien

- Bosnien-Hercegovina:

- Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien:

- Forbundsrepublikken Jugoslavien(1): "YU Institute for Meat Hygiene and Technology", Kacanskog 13, Beograd, Jugoslavien

- Forbundsrepublikken Jugoslavien/Kosovo:

(1) Undtagen Kosovo, jf. FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999.

Top