Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0954

2002/954/EF: Rådets beslutning af 3. december 2002 om forlængelse af gyldigheden af beslutning 2000/185/EF om bemyndigelse af medlemsstaterne til at anvende en nedsat momssats på visse arbejdskraftintensive tjenesteydelser i overensstemmelse med proceduren i artikel 28, stk. 6, i direktiv 77/388/EØF

OJ L 331, 7.12.2002, p. 28–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/954/oj

32002D0954

2002/954/EF: Rådets beslutning af 3. december 2002 om forlængelse af gyldigheden af beslutning 2000/185/EF om bemyndigelse af medlemsstaterne til at anvende en nedsat momssats på visse arbejdskraftintensive tjenesteydelser i overensstemmelse med proceduren i artikel 28, stk. 6, i direktiv 77/388/EØF

EF-Tidende nr. L 331 af 07/12/2002 s. 0028 - 0028


Rådets beslutning

af 3. december 2002

om forlængelse af gyldigheden af beslutning 2000/185/EF om bemyndigelse af medlemsstaterne til at anvende en nedsat momssats på visse arbejdskraftintensive tjenesteydelser i overensstemmelse med proceduren i artikel 28, stk. 6, i direktiv 77/388/EØF

(2002/954/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag(1), særlig artikel 28, stk. 6,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Rådets beslutning 2000/185/EF(2) fik Belgien, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal og Det Forenede Kongerige indtil 31. december 2002 tilladelse til at anvende en nedsat momssats på de arbejdskraftintensive tjenesteydelser, hvorom de havde indgivet anmodning.

(2) Kommissionen skal på grundlag af de rapporter, der udarbejdes inden den 1. oktober 2002 af de medlemsstater, der anvender nedsatte momssatser, inden den 31. december 2002 forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en samlet evalueringsrapport, der eventuelt kan ledsages af et forslag om endelig fastsættelse af momssatsen på arbejdskraftintensive tjenesteydelser.

(3) I betragtning af den tidsramme, der er nødvendig for at kunne udarbejde en samlet og grundig evaluering af de nationale rapporter, forlænges den maksimale gyldighedsperiode for den pågældende foranstaltning i direktiv 77/388/EØF.

(4) Gyldigheden af Rådets beslutning 2000/185/EF bør ligeledes forlænges -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2000/185/EF foretages følgende ændringer:

1) I artikel 1, stk. 1, erstattes "tre år fra den 1. januar 2000 til den 31. december 2002" af "fire år fra den 1. januar 2000 til den 31. december 2003".

2) I artikel 3, stk. 2, erstattes "31. december 2002" af "31. december 2003".

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Belgien, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Den Portugisiske Republik og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 2002.

På Rådets vegne

T. Pedersen

Formand

(1) EFT L 145 af 13.6.1977, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2002/38/EF (EFT L 128 af 15.5.2002, s. 41).

(2) EFT L 59 af 4.3.2000, s. 10.

Top