Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2178

Kommissionens forordning (EF) nr. 2178/2002 af 6. december 2002 om indstilling af fiskeri efter tunge fra fartøjer, som fører fransk flag

OJ L 331, 7.12.2002, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2178/oj

32002R2178

Kommissionens forordning (EF) nr. 2178/2002 af 6. december 2002 om indstilling af fiskeri efter tunge fra fartøjer, som fører fransk flag

EF-Tidende nr. L 331 af 07/12/2002 s. 0010 - 0010


Kommissionens forordning (EF) nr. 2178/2002

af 6. december 2002

om indstilling af fiskeri efter tunge fra fartøjer, som fører fransk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2846/98(2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I Rådets forordning (EF) nr. 2555/2001 af 18. december 2001 om fastsættelse for 2002 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger(3), fastsættes kvoterne for tunge for 2002.

(2) For at overholde bestemmelserne om de kvantitative begrænsninger af fangsterne af kvoterede bestande er det nødvendigt, at Kommissionen fastsætter den dato, på hvilken fiskeriet fra fiskerfartøjer, som fører en medlemsstats flag, har medført, at den tildelte kvote må anses for at være opbrugt.

(3) Ifølge de oplysninger, der er meddelt Kommissionen, har fiskeriet efter tunge fra fartøjer, som fører fransk flag eller er registreret i Frankrig, i farvandene i ICES-område VIII a, b nået den tildelte kvote for 2002. Frankrig har forbudt fiskeri efter denne bestand fra den 30. november 2002. Denne dato bør derfor også fastsættes i denne forordning -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fiskeriet efter tunge fra fartøjer, der fører fransk flag eller er registreret i Frankrig, i ICES-område VIII a, b har medført, at Frankrigs kvote af tunge for 2002 må anses for at være opbrugt.

Fiskeriet efter tunge i ICES-område VIII a, b fra fartøjer, der fører fransk flag eller er registreret i Frankrig, er forbudt ligesom opbevaring om bord, omladning og landing af den ovenfor nævnte bestand fanget af de nævnte fartøjer efter denne forordnings anvendelsesdato.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 30. november 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. december 2002.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1.

(2) EFT L 358 af 31.12.1998, s. 5.

(3) EFT L 347 af 31.12.2001, s. 1.

Top