Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1491

Kommissionens forordning (EF) nr. 1491/2002 af 20. august 2002 om gennemførelsesbestemmelser til de særlige foranstaltninger for vin, der er fastsat for regionerne i den yderste periferi ved Rådets forordning (EF) nr. 1453/2001 og (EF) nr. 1454/2001

OJ L 224, 21.8.2002, p. 49–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002; ophævet ved 32003R0043

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1491/oj

32002R1491

Kommissionens forordning (EF) nr. 1491/2002 af 20. august 2002 om gennemførelsesbestemmelser til de særlige foranstaltninger for vin, der er fastsat for regionerne i den yderste periferi ved Rådets forordning (EF) nr. 1453/2001 og (EF) nr. 1454/2001

EF-Tidende nr. L 224 af 21/08/2002 s. 0049 - 0052


Kommissionens forordning (EF) nr. 1491/2002

af 20. august 2002

om gennemførelsesbestemmelser til de særlige foranstaltninger for vin, der er fastsat for regionerne i den yderste periferi ved Rådets forordning (EF) nr. 1453/2001 og (EF) nr. 1454/2001

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1453/2001 af 28. juni 2001 om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for Azorerne og Madeira og ophævelse af forordning (EF) nr. 1601/92 (Poseima)(1), særlig artikel 9, 20 og 31,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1454/2001 af 28. juni 2001 om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for De Kanariske Øer og ophævelse af forordning (EF) nr. 1601/92 (Poseican)(2), ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1195/2002(3), særlig artikel 12 og 13, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Artikel 9 i forordning (EF) nr. 1453/2001 fastsætter en hektarstøtte for opretholdelse af dyrkning af vinstoksorter, der anvendes til fremstilling af kvbd, i de traditionelle vinproduktionsområder.

(2) Artikel 20 og 31 fastsætter en særlig støtte til fremstilling og afsætning af traditionel hedvin i det omfang, de traditionelle metoder på Madeira giver behov herfor, og til lagring af "verdelho"-vin fra Azorerne.

(3) For Madeira omfatter ordningen støtte til opkøb i resten af EU af koncentreret rektificeret most, støtte til opkøb af vinalkohol, støtte til lagring af hedvin og støtte til afsendelse og afsætning af disse vine på EU-markedet.

(4) Den nuværende støtte til opkøb af koncentreret rektificeret most og af vinalkohol bør forlænges midlertidigt for Madeira, indtil resultaterne af en undersøgelse vedrørende forsyningsomkostningerne foreligger.

(5) På Azorerne ydes der en årlig støtte til lagring af "verdelho"-vin over tre produktionsår for vin, hvis lagringsperiode er på mindst tre år.

(6) For at sikre en korrekt og enkel forvaltning af ordningen med støtte til lagring af hedvin bør der indgås en femårig lagringskontrakt mellem de berørte producenter og det ansvarlige organ på Madeira.

(7) Af samme grund bør støtten udbetales med regelmæssige mellemrum i løbet af kontraktperioden og under forudsætning af, at der stilles en rimelig sikkerhed for korrekt opfyldelse af kontrakten.

(8) Den faste hektarstøtte til etablering af dyrkning af vinstoksorter, der anvendes til fremstilling af kvbd i traditionelle vinproduktionsområder, ydes efter ansøgning til producentsammenslutninger og producentorganisationer og i en overgangsperiode, som skal fastsættes, også til individuelle procenter.

(9) De nødvendige bestemmelser til forvaltning af disse ordninger og kontrol hermed bør fastsættes.

(10) Bestemmelserne bør omhandle de oplysninger, der som et minimum skal anføres i støtteansøgningerne for at gøre det muligt at identificere arealer med den pågældende afgrøde, og den kontrol, der skal gennemføres.

(11) For at sikre de pågældende ordningers kontinuitet bør denne forordning anvendes fra den 1. januar 2002.

(12) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Vin -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

Gyldighedsområde

Artikel 1

Denne forordning fastsætter gennemførelsesbestemmelser for artikel 9, 20 og 31 i Rådets forordning (EF) nr. 1453/2001 og artikel 13 i Rådets forordning (EF) nr. 1454/2001.

KAPITEL II

Støtte til opkøb af koncentreret rektificeret most og til opkøb af vinalkohol på Madeira

Artikel 2

1. Producenter på Madeira, der ønsker at modtage støtte til opkøb af koncentreret rektificeret most til fremstilling og sødning af Madeira-hedvin eller støtte til opkøb af vinalkohol efter artikel 20, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 1453/2001, indgiver til det ansvarlige organ inden en dato, der fastlægges af organet, og senest den 31. oktober en ansøgning, der mindst omfatter følgende:

- en kopi af kontrakten om opkøb af koncentreret rektificeret most eller om opkøb af vinalkohol i andre EU-lande

- en angivelse af den mængde koncentreret rektificeret most eller vinalkohol i hl og % vol., for hvilken der ansøges om støtte

- datoen for overtagelse af mosten eller vinalkoholen

- den forventede dato for påbegyndelse af produktionen af hedvin og produktionssted.

2. Støtten er på 12,08 EUR/hl.

3. Støtten udbetales for en maksimal mængde pr. produktionsår på 3600 hl for opkøb af koncentreret rektificeret most og på 8000 hl for opkøb af vinalkohol.

Artikel 3

1. Det ansvarlige organ træffer alle fornødne foranstaltninger for at sikre sig, at oplysningerne i ansøgningerne er nøjagtige og for at kontrollere den faktiske og forskriftsmæssige anvendelse af den koncentrerede rektificerede most eller vinalkohol, der ansøges om støtte for.

2. Det ansvarlige organ udbetaler støtten til producenten inden udgangen af det pågældende produktionsår, idet eventuel yderligere kontrol dog kan forlænge denne frist.

KAPITEL III

Støtte til lagring af hedvin på Madeira og af vin på Azorerne

Artikel 4

1. Støtten til lagring af hedvin fra Madeira og støtten til lagring af "verdelho"-vin fra Azorerne, som er fastsat i henholdsvis artikel 20, stk. 5, og i artikel 31 i forordning (EF) nr. 1453/2001, udbetales for enhver mængde vin, der indlagres samme dato med henblik på lagring, og hvis lagringsperiode ikke afbrydes i mindst fem år for Madeira og i tre år for Azorerne.

2. Støtte til lagring af Madeira-hedvin og vin fra Azorerne ydes til producenter fra disse regioner, der indgiver ansøgning herom til det ansvarlige organ i løbet af de første to måneder hvert år.

3. Støtten ydes i første række for vin hidrørende fra den seneste høst. Ansøgninger vedrørende vin, der er produceret i løbet af tidligere produktionsår, godkendes op til det loft, som er fastsat ved forordning (EF) nr. 1453/2001, idet der gives prioritet til de yngste vine.

4. Indgives der ansøgninger for mængder, der overstiger de lofter, som er fastsat ved forordning (EF) nr. 1453/2001, anvendes der en reduktionssats. Den samlede mængde, som en producent indgiver støtteansøgning for, må ikke være større end den, der er anført i produktionserklæringen for det pågældende produktionsår, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 1282/2001(4).

5. De portugisiske myndigheder meddeler Kommissionen:

- de samlede mængder, for hvilke der hvert år er undertegnet kontrakter

- gennemførelsesbestemmelserne til dette stykke.

6. En producent, der ønsker at modtage støtte, indgår med det ansvarlige organ en lagringskontrakt for mindst fem år for Madeira og for tre år for Azorerne.

7. Kontrakten indgås på grundlag af en støtteansøgning, der indgives én gang i begyndelsen af nævnte periode. Ansøgningen omfatter mindst følgende:

a) ansøgerens navn og adresse

b) det antal partier, som lagringskontrakten vedrører, med nøjagtig beskrivelse af hvert parti (beholderens nummer, oplagret mængde og nøjagtig placering)

c) for hvert parti: høstår, hedvinens tekniske kendetegn, herunder totalt og virkeligt alkoholindhold, sukkerindhold, totalt syreindhold og indhold af flygtige syrer

d) for hvert parti: præsentationsform

e) for hvert parti: angivelse af datoen for oplagringsperiodens begyndelse og afslutning.

8. En korrekt opfyldelse af lagringskontrakten giver ret til udbetaling af det samlede støttebeløb, der fastsættes ved kontraktens underskrivelse. For Madeiras vedkommende udbetales støtten med en tredjedel i henholdsvis første, tredje og femte oplagringsår. For Azorernes vedkommende udbetales støtten med en tredjedel for hvert oplagringsår.

9. Kontrakten godkendes kun, hvis der stilles sikkerhed for korrekt kontraktopfyldelse i lagringsperioden på et beløb svarende til 40 % af den samlede støtte. Sikkerheden stilles i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EØF) nr. 2220/85(5).

10. Det ansvarlige organ sikrer sig, at lagringskontraktens klausuler overholdes, herunder ved kontrol af lagerregnskaber og kontrol på stedet.

11. Sikkerheden frigives, når det konstateres, at kontrakten er korrekt opfyldt.

12. Konstaterer det ansvarlige organ, at hedvin, der er omfattet af en kontrakt, ikke længere egner sig til at blive udbudt eller leveret til direkte konsum, opsiger det kontrakten.

Kontraktens opsigelse medfører inddrivelse af udbetalte beløb og fortabelse af sikkerhed for korrekt kontraktopfyldelse, bortset fra tilfælde af force majeure. Påberåbte tilfælde af force majeure meddeles den ansvarlige myndighed senest tre arbejdsdage efter deres opståen.

KAPITEL IV

Støtte til afsendelse og afsætning af Madeira-vin

Artikel 5

1. Den støtte, der er omhandlet i artikel 20, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1453/2001, ydes til og med udgangen af produktionsåret 2005/06.

2. Når der ansøges om støtte til aftapning på flasker med et indhold på under en liter, anvendes en reduktionskoefficient for at tage hensyn til flaskekapaciteten.

3. Støtten ydes til forsendelsesvirksomheder, der indgiver ansøgning herom til det ansvarlige organ for hvert parti i den periode, der er fastsat af organet. For vin, der er afsendt og afsat fra 1. januar 2002, indgives ansøgningen imidlertid fra 30. september 2002.

4. Ansøgningen omfatter mindst følgende:

- en korrekt udfyldt kopi af del tre af det administrative ledsagedokument med angivelse af afsender og modtager (navn, adresse og land), mængde afsendt vin (angivet i liter), KN-kode, stempel fra instituttet for Madeira-vin, der attesterer, at produktet opfylder de gældende krav, og stempel fra Madeiras toldmyndigheder, der attesterer, at vinen er afsendt fra øen

- en kopi af fakturaen fra transportøren/speditøren med angivelse af endeligt bestemmelsessted eller konnossement

- en kopi af fakturaen til køberen med angivelse af et antal liter svarende til det, der er angivet på det administrative ledsagedokument.

KAPITEL V

Støtte til fremstilling af kvbd på Madeira, Azorerne og De Kanariske Øer

Artikel 6

1. Den støtte, der er fastsat i artikel 9 i forordning (EF) nr. 1453/2001 og i artikel 13 i forordning (EF) nr. 1454/2001, er forbeholdt arealer:

- der er fuldt opdyrket og høstet, og hvor alt normalt dyrkningsarbejde er udført

- for hvilke der er indgivet høstanmeldelser som fastsat i forordning (EF) nr. 1282/2001.

2. Hvad angår udvælgelse af støtteberettigede producenter:

- udløber den overgangsperiode, der er omhandlet i artikel 9, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1453/2001 og i artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1454/2001 for ydelse af støtte til individuelle producenter, den 31. juli 2007

- skal producentorganisationerne være dem, der er omhandlet i artikel 39 i forordning (EF) nr. 1493/1999(6). De berørte medlemsstater fastlægger de kriterier, som producentsammenslutningerne skal opfylde for at kunne modtage den pågældende støtte, og de meddeler Kommissionen disse.

Artikel 7

1. Producenten indgiver en ansøgning om hektarstøtte til myndighederne inden for den af samme myndigheder fastsatte periode og senest den 15. maj hvert år for det efterfølgende produktionsår. For produktionsåret 2002/03 indgives ansøgningen dog senest den 30. september 2002.

2. Støtteansøgningen skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a) producentens, sammenslutningens eller organisationens navn og adresse

b) de arealer, der dyrkes med henblik på fremstilling af kvbd, i hektar og ar, og matrikelnumrene for disse arealer eller en angivelse, der anerkendes som ligestillet hermed af det organ, der varetager kontrollen med arealerne

c) de anvendte druesorter

d) høstens forventede størrelse.

Artikel 8

Efter at have fastslået den faktiske afhøstning og det faktiske udbytte for de pågældende arealer udbetaler medlemsstaten støtten inden den 1. april i det produktionsår, for hvilket støtten ydes.

Artikel 9

Medlemsstaten underretter senest den 30. april Kommissionen om de arealer, for hvilke der er indgivet støtteansøgninger og udbetalt støtte.

KAPITEL VI

Almindelige bestemmelser

Artikel 10

Kontrol og sanktioner

1. De nationale myndigheder træffer alle fornødne foranstaltninger for at sikre opfyldelse af de betingelser, som er fastsat for ydelse af den støtte, der er fastsat i denne forordning.

2. Ved behandlingen af støtteansøgningerne skal det kontrolleres effektivt, om betingelserne er opfyldt. Medlemsstaterne fastlægger alt efter støtteforanstaltningerne de kontrolmetoder og -midler, der skal anvendes, og hvilke støttemodtagere der skal kontrolleres. I alle de tilfælde, hvor det er påkrævet, har medlemsstaterne adgang til fortegnelsen over vindyrkningsarealerne og det integrerede system for forvaltning og kontrol, der er fastsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 3508/92(7).

3. Der gennemføres administrativ kontrol og kontrol på stedet.

4. Den administrative kontrol er udtømmende og omfatter om nødvendigt eventuel sammenholdelse med oplysninger i det integrerede system for forvaltning og kontrol for at undgå uberettiget udbetaling af støtte.

5. De nationale myndigheder gennemfører på baggrund af en risikoanalyse stikprøvekontrol på stedet af et vist antal støtteansøgninger, der er indgivet i henhold til artikel 2, 5 og 6, og som tegner sig for mindst 10 % af de mængder eller 5 % af de arealer, der er omfattet af støtten.

6. Alle kontrakter vedrørende støtte til lagring som omhandlet i artikel 4 bør kontrolleres på stedet ved starten af, i og ved udgangen af kontraktperioden.

7. Medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, der skal anvendes ved ikke-opfyldelse af de indgåede forpligtelser, og de bestemmelser, der er gældende på området, og de træffer alle fornødne foranstaltninger med henblik på iværksættelsen heraf. Sanktionerne bør være effektive, stå i forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

8. Ved konstatering af urigtige erklæringer, der skyldes grov uagtsomhed, udelukkes de pågældende støttemodtagere for det igangværende kalenderår fra alle foranstaltninger for vinsektoren inden for rammerne af Poseima- og Poseican-foranstaltningerne. Er der tale om urigtige erklæringer, der er forsætlige, udelukkes støttemodtagerne ligeledes for det efterfølgende år. Denne sanktion anvendes uanset eventuelle andre foranstaltninger, der er fastsat på nationalt niveau.

9. Er der uberettiget udbetalt støtte, tilbagesøger myndighederne de udbetalte beløb med tillæg af rente for perioden fra støttens udbetaling til den faktiske inddrivelse. Der anvendes samme rentesats som for tilsvarende tilbagesøgninger under national ret.

10. Den inddrevne støtte og eventuelle renter betales til de udbetalende organer eller myndigheder, som trækker disse beløb fra de udgifter, der finansieres af EUGFL.

KAPITEL VII

Overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser

Artikel 11

1. For produktionsåret 2001/02 indgives de støtteansøgninger, der er omhandlet i artikel 2 og 4, til de ansvarlige organer senest 30. september 2002.

2. Uanset artikel 10 udbetaler de ansvarlige organer den støtte, der er omhandlet i artikel 2 og 6, til producenterne og/eller producentsammenslutningerne inden den 31. december 2002, og hvad angår støtten i artikel 4 og 5, inden en dato, der fastsættes af disse.

Artikel 12

Forordning (EØF) nr. 3233/92(8) og (EØF) nr. 3234/92(9) ophæves.

Artikel 13

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. august 2002.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 198 af 21.7.2001, s. 26.

(2) EFT L 198 af 21.7.2001, s. 45.

(3) EFT L 174 af 4.7.2002, s. 11.

(4) EFT L 176 af 29.6.2001, s. 14.

(5) EFT L 205 af 3.8.1985, s. 5.

(6) EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1.

(7) EFT L 335 af 5.12.1992, s. 1.

(8) EFT L 321 af 6.11.1992, s. 11.

(9) EFT L 321 af 6.11.1992, s. 16.

Top