Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0498

2002/498/EF: Kommissionens afgørelse af 5. juni 2002 om godtagelse af tilsagn i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af urinstof med oprindelse i bl.a. Litauen

OJ L 168, 27.6.2002, p. 51–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/498/oj

32002D0498

2002/498/EF: Kommissionens afgørelse af 5. juni 2002 om godtagelse af tilsagn i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af urinstof med oprindelse i bl.a. Litauen

EF-Tidende nr. L 168 af 27/06/2002 s. 0051 - 0052


Kommissionens afgørelse

af 5. juni 2002

om godtagelse af tilsagn i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af urinstof med oprindelse i bl.a. Litauen

(2002/498/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab(1), senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 2238/2000(2), særlig artikel 8 og 9,

efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A. PROCEDURE

(1) Kommissionen indførte ved forordning (EF) nr. 1497/2001(3) ("forordningen om midlertidig told") en midlertidig antidumpingtold på importen af urinstof med oprindelse i Belarus, Bulgarien, Kroatien, Estland, Libyen, Litauen, Rumænien og Ukraine og godtog et tilsagn fra en eksporterende producent i Bulgarien.

(2) Rådet indførte ved forordning (EF) nr. 92/2002(4) ("forordningen om endelig told") en endelig antidumpingtold på importen af urinstof med oprindelse i Belarus, Bulgarien, Kroatien, Estland, Libyen, Litauen, Rumænien og Ukraine og fritog en bulgarsk eksporterende producent for nævnte told, da Kommissionen havde godtaget et tilsagn fra det pågældende selskab.

(3) I løbet af undersøgelsen havde den eneste litauiske eksporterende producent af den pågældende vare, Joint Stock Company Achema ("Achema"), inden indførelsen af midlertidige foranstaltninger afgivet et tilsagn, som Kommissionen ikke kunne godtage af grunde, der er nærmere angivet i betragtning 237 i forordningen om midlertidig told.

(4) Efter offentliggørelsen af de kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke det var hensigten at anbefale indførelse af en endelig told, forelagde Achema et revideret pristilsagn for Kommissionens tjenestegrene inden for de fastsatte frister. Tilsagnet kunne ikke godtages, da Achema også solgte andre gødningsstoffer til Fællesskabet. Salget af andre gødningsstoffer gjorde det nemt at omgå forpligtelsen til at overholde mindstepriser ved hjælp af kompensationssalg med de pågældende gødningsstoffer til lavere priser.

(5) Derefter forelagde Achema et stærkt ændret tilsagn. Det blev fastslået, at det ændrede tilsagn ikke blot kunne fjerne de skadelige virkninger af dumping, men også kraftigt begrænse risikoen for omgåelse i form af krydskompensation med andre varer, da selskabet ud over den fastsatte mindstepris for urinstof desuden tilbød at overholde et bestemt prisniveau for de andre gødningsstoffer, som det også eksporterer til Fællesskabet. Selskabet gik ligeledes ind på at overholde alle andre formelle krav og forpligtelser til rapportering, der normalt indgår i tilsagn, i forbindelse med alle gødningsstoffer, som eksporteres til Fællesskabet.

(6) Achema afgav dette endelige tilsagn, som kunne godtages, inden offentliggørelsen af de endelige undersøgelsesresultater, men på et så sent stadium i proceduren, at det administrativt var umuligt at indføje godtagelsen af tilsagnet i forordningen om endelig told. Da selskabet under hele proceduren ihærdigt havde bestræbt sig for at afgive tilsagn, som kunne fjerne Kommissionens bekymringer med hensyn til risikoen for omgåelse og afhjælpning af skade, anses det undtagelsesvis for hensigtsmæssigt at godtage tilsagnet, selv om det blev afgivet efter den periode, inden for hvilken der skal fremsættes bemærkninger i henhold til artikel 20, stk. 5, i grundforordningen.

(7) EF-erhvervsgrenen blev underrettet om det ændrede tilsagn og holdt fast ved, at et tilsagn i form af en mindstepris ikke ville være effektivt og ville underminere antidumpingforanstaltningerne på grund af de almindelige betingelser på markedet for gødningsstoffer, som er kendetegnet ved betydelige prisudsving. Det skal bemærkes, at selv om der er konstateret visse prissvingninger på markedet for urinstof, har disse ikke været tilstrækkelige til at gøre et tilsagn ineffektivt. Dette blev også bekræftet ved, at et tilsagn fra en bulgarsk eksporterende producent, som var berørt af den undersøgelse, der førte til indførelse af endelig told (den "oprindelige" undersøgelse), allerede havde været gældende i flere måneder, og at der ikke var tegn på, at tilsagnet ikke har været effektivt. Der er derfor ingen grund til at tro, at tilsagnet fra Achema ikke vil være effektivt.

(8) EF-erhvervsgrenen satte sig også imod, at et tilsagn blev godtaget så hurtigt efter indførelsen af en specifik endelig antidumpingtold. Den hævdede ligeledes, at det endelige tilsagn ikke var væsentligt forskelligt fra selskabets tidligere tilsagn, som blev afvist, og hvor selskabet foreslog, at det ville følge markedspriserne for de andre gødningsstoffer, som eksporteres til Fællesskabet.

(9) Disse argumenter måtte afvises af de grunde, der er anført i betragtning 5 og 6.

(10) EF-erhvervsgrenen hævdede endvidere, at Achema producerede andre varer, som kunne anvendes til krydskompensation. Det må i den forbindelse bemærkes, at tilsagnet indeholder en bestemmelse for "selskabet", dvs. Achema, og dets forretningsmæssigt forbundne selskaber om, at det ikke er muligt at indgå nogen form for kompensationsarrangementer med selskabets ikke-forbundne kunder. Den form, der foreslås for tilsagnet, begrænser også allerede risikoen for krydskompensation.

(11) EF-erhvervsgrenen hævdede endelig, at det ville være uberettiget diskrimination af andre eksportører i den oprindelige undersøgelse, hvis tilsagn ikke var blevet godtaget, hvis der blev godtaget et tilsagn fra visse eksportører.

(12) Det skal i den forbindelse bemærkes, at hvert tilsagn skal undersøges efter egen berettigelse på grundlag af kriterierne i artikel 8 i Rådets forordning (EF) nr. 384/96 om beskyttelse med dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab. Tilsagn kan kun godtages, hvis de fjerner skadelig dumping, og der er mulighed for effektiv overvågning. Det var tilfældet for Achema og det bulgarske selskab, men ikke for de andre selskaber, der afgav tilsagn.

(13) Ingen af EF-erhvervsgrenens argumenter ændrer således ved Kommissionens konklusion, at tilsagnet fra Achema fjerner de skadelige virkninger af dumping og stærkt begrænser risikoen for omgåelse i form af krydskompensation med andre varer.

B. TILSAGN

(14) På baggrund af ovenstående fastslår Kommissionen, at det tilsagn, der er afgivet af Achema, kan godtages, da det fjerner de skadelige virkninger af dumping. Desuden vil de detaljerede rapporter, som selskabet har forpligtet sig til at forelægge regelmæssigt for Kommissionen, give mulighed for effektiv overvågning af tilsagnet. De priser, som selskabet forpligtede sig til, giver endvidere Kommissionen mulighed for at konkludere, at risikoen for omgåelse af tilsagnet vil være tilstrækkelig begrænset -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Det tilsagn, som Joint Stock Company, Achema Lithuania (Taric-tillægskode A375), har afgivet i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 384/96 inden for rammerne af antidumpingprocedurerne vedrørende importen af urinstof med oprindelse i bl.a. Litauen, godtages.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juni 2002.

På Kommissionens vegne

Pascal Lamy

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1.

(2) EFT L 257 af 11.10.2000, s. 2.

(3) EFT L 197 af 21.7.2001, s. 4.

(4) EFT L 17 af 19.1.2002, s. 1.

Top