Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0153

Rådets forordning (EF) nr. 153/2002 af 21. januar 2002 om visse procedurer for anvendelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side og for anvendelse af interimsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

OJ L 25, 29.1.2002, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 040 P. 198 - 199
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 040 P. 198 - 199
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 040 P. 198 - 199
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 040 P. 198 - 199
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 040 P. 198 - 199
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 040 P. 198 - 199
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 040 P. 198 - 199
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 040 P. 198 - 199
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 040 P. 198 - 199
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 026 P. 53 - 54
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 026 P. 53 - 54
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 086 P. 8 - 9

No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2015; ophævet ved 32015R0941

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/153/oj

32002R0153

Rådets forordning (EF) nr. 153/2002 af 21. januar 2002 om visse procedurer for anvendelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side og for anvendelse af interimsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

EF-Tidende nr. L 025 af 29/01/2002 s. 0016 - 0017


Rådets forordning (EF) nr. 153/2002

af 21. januar 2002

om visse procedurer for anvendelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side og for anvendelse af interimsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Rådet er i færd med at indgå en stabiliserings- og associeringsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side, som blev undertegnet i Luxembourg den 9. april 2001 (i det følgende benævnt "stabiliserings- og associeringsaftalen").

(2) Rådet indgik i mellemtiden den 9. april 2001 en interimsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien(1), som slår til lyd for en fremskyndet ikrafttræden af stabiliserings- og associeringsaftalens bestemmelser om handel og handelsanliggender (i det følgende benævnt "interimsaftalen").

(3) Det er nødvendigt at fastsætte procedurer for anvendelse af visse af disse aftalers bestemmelser.

(4) Stabiliserings- og associeringsaftalen og interimsaftalen fastsætter, at visse produkter med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien kan indføres i Fællesskabet inden for toldkontingenter til nedsat told. Det er derfor nødvendigt at fastlægge bestemmelser for beregningen af de nedsatte toldsatser.

(5) Stabiliserings- og associeringsaftalen og interimsaftalen angiver allerede, for hvilke produkter disse toldindrømmelser skal gælde, den relevante mængde (og stigningstakt), de gældende toldsatser, anvendelsesperioder og eventuelle berettigelseskriterier.

(6) Råds- eller kommissionsafgørelser om ændring af den kombinerede nomenklaturs koder og Taric-koder medfører ingen substansændringer.

(7) Af forenklingshensyn og for at sikre, at forordninger om implementering af EF-toldkontingenter offentliggøres til tiden, bør det bestemmes, at Kommissionen, bistået af det udvalg, der er nedsat ved artikel 42 i Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød(2), udsteder forordninger om åbning og forvaltning af toldkontingenter for "baby beef"-produkter.

(8) Det bør bestemmes, at Kommissionen, bistået af det udvalg, der er nedsat ved artikel 248a i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en toldkodeks(3), udsteder forordninger om åbning og forvaltning af toldkontingenter, som måtte blive indrømmet som resultatet af forhandlinger om yderligere lempelser under anvendelse af artikel 29 i stabiliserings- og associeringsaftalen og artikel 16 i interimsaftalen.

(9) Tolden bør suspenderes fuldstændig, når præferencebehandlingen resulterer i en værditold på 1 % eller derunder eller en specifik told på 1 EUR eller derunder.

(10) Denne forordning bør anvendes med tilbagevirkende kraft og forblive i kraft indtil stabiliserings- og associeringsaftalens ikrafttræden.

(11) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(4) -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Emne

Rådet fastlægger herved visse procedurer for vedtagelse af detaljerede gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side (i det følgende benævnt "stabiliserings- og associeringsaftalen") og i interimsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (i det følgende benævnt "interimsaftalen").

Artikel 2

Indrømmelser for "baby beef"

Kommissionen vedtager i overensstemmelse med proceduren i denne forordnings artikel 3 detaljerede gennemførelsesbestemmelser til artikel 14, stk. 2, i interimsaftalen og derefter artikel 27, stk. 2, i stabiliserings- og associeringsaftalen vedrørende toldkontingentet for "baby beef"-produkter.

Artikel 3

Gældende procedure

1. Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 42 i forordning (EF) nr. 1254/1999.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Fristen i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 4

Yderligere lempelser

I tilfælde af, at der under anvendelse af artikel 29 i stabiliserings- og associeringsaftalen og artikel 16 i interimsaftalen indrømmes yderligere lempelser for fiskerivarer inden for toldkontingenterne, vedtager Kommissionen i overensstemmelse med proceduren i denne forordnings artikel 5 detaljerede gennemførelsesbestemmelser til disse toldkontingenter.

Artikel 5

Gældende procedure

1. Kommissionen bistås af Toldkodeksudvalget, der er nedsat ved artikel 248a i forordning (EØF) nr. 2913/92.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Det tidsrum, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 6

Toldnedsættelser

1. Præferencetoldsatserne nedrundes til første decimal, jf. dog stk. 2.

2. Hvis beregningen af præferencetoldsatsen i medfør af stk. 1 giver et af følgende resultater, betragtes præferencesatsen som en fuldstændig fritagelse:

a) 1 % eller derunder for værditolden eller

b) 1 EUR eller derunder pr. individuelt beløb for den specifikke told.

Artikel 7

Tekniske tilpasninger

Ændringer og tekniske tilpasninger af de detaljerede gennemførelsesbestemmelser, som vedtages i henhold til denne forordning, og som er nødvendige som følge af ændringer af den kombinerede nomenklaturs koder og Taric-underopdelingerne eller indgåelse af nye aftaler, protokoller, brevvekslinger eller andre akter, der indgås mellem Fællesskabet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, vedtages i overensstemmelse med procedurerne i artikel 3 og 5.

Artikel 8

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. juni 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. januar 2002.

På Rådets vegne

M. Arias Cañete

Formand

(1) EFT L 124 af 4.5.2001, s. 1.

(2) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21.

(3) EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2700/2000 (EFT L 311 af 12.12.2000, s. 17).

(4) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

Top