Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001E0719

Rådets fælles holdning af 8. oktober 2001 om ændring af fælles holdning 96/184/FUSP vedrørende eksport af våben til det tidligere Jugoslavien og af fælles holdning 98/240/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Forbundsrepublikken Jugoslavien

OJ L 268, 9.10.2001, p. 49–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 001 P. 199 - 199
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 001 P. 199 - 199
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 001 P. 199 - 199
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 001 P. 199 - 199
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 001 P. 199 - 199
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 001 P. 199 - 199
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 001 P. 199 - 199
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 001 P. 199 - 199
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 001 P. 199 - 199
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 001 P. 163 - 163
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 001 P. 163 - 163
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 012 P. 33 - 33

No longer in force, Date of end of validity: 28/10/2014; stiltiende ophævelse ved 32014D0742

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2001/719/oj

32001E0719

Rådets fælles holdning af 8. oktober 2001 om ændring af fælles holdning 96/184/FUSP vedrørende eksport af våben til det tidligere Jugoslavien og af fælles holdning 98/240/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Forbundsrepublikken Jugoslavien

EF-Tidende nr. L 268 af 09/10/2001 s. 0049 - 0049


Rådets fælles holdning

af 8. oktober 2001

om ændring af fælles holdning 96/184/FUSP vedrørende eksport af våben til det tidligere Jugoslavien og af fælles holdning 98/240/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Forbundsrepublikken Jugoslavien

(2001/719/FUSP)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den 26. februar 1996 vedtog Rådet fælles holdning 96/184/FUSP vedrørende eksport af våben til det tidligere Jugoslavien(1), som ændret ved afgørelse 98/498/FUSP(2) og 1999/481/FUSP(3) og ved fælles holdning 2000/722/FUSP(4).

(2) Den 10. september 2001 vedtog De Forenede Nationers Sikkerhedsråd resolution 1367(2001) om ophævelse af det forbud mod at sælge eller levere våben til Forbundsrepublikken Jugoslavien, der var blevet indført ved Sikkerhedsrådets resolution 1160(1998). Fælles holdning 96/184/FUSP bør derfor ændres.

(3) Med hensyn til våbeneksport til Forbundsrepublikken Jugoslavien vil medlemsstaterne nøje følge Den Europæiske Unions adfærdskodeks for våbeneksport, der blev vedtaget den 8. juni 1998.

(4) Da Forbundsrepublikken Jugoslavien har gjort fremskridt med hensyn til at konsolidere og demokratisere sine politiske strukturer, er det ved fælles holdning 98/240/FUSP af 19. marts 1998 om restriktive foranstaltninger over for Forbundsrepublikken Jugoslavien(5) indførte forbud mod at levere materiel til Forbundsrepublikken Jugoslavien, som kan anvendes til intern undertrykkelse eller terrorisme, ikke længere relevant.

(5) Der er behov for handling fra Fællesskabets side for at gennemføre visse foranstaltninger -

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES HOLDNING:

Artikel 1

Fælles holdning 96/184/FUSP ændres således:

1) I punkt 2, nr. i), udgår ordene "Forbundsrepublikken Jugoslavien".

2) Punkt 2, nr. ii), affattes således: "ii) Med forbehold af bestemmelserne i FN-Sikkerhedsrådets resolution 1021(1995) og 1244(1999) skal ansøgninger om licenser for eksport til Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Kroatien og Forbundsrepublikken Jugoslavien vurderes i det enkelte tilfælde.

Nærværende bestemmelse vedtages med den forståelse, at medlemsstaterne nøje vil følge Den Europæiske Unions adfærdskodeks for våbeneksport, der blev vedtaget den 8. juni 1998. De vil ligeledes tage hensyn til målene for Den Europæiske Unions politik i området, hvis grundlæggende sigte er fredeliggørelse og stabilisering af området, herunder nødvendigheden af våbenkontrol og våbenreduktion på det laveste niveau samt tillidsskabende foranstaltninger."

Artikel 2

Artikel 2 i fælles holdning 98/240/FUSP ophæves.

Artikel 3

Denne fælles holdning får virkning på dagen for vedtagelsen.

Artikel 4

Denne fælles holdning offentliggøres i EF-Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 8. oktober 2001.

På Rådets vegne

L. Michel

Formand

(1) EFT L 58 af 7.3.1996, s. 1.

(2) EFT L 225 af 12.8.1998, s. 1.

(3) EFT L 188 af 21.7.1999, s. 3.

(4) EFT L 292 af 21.11.2000, s. 1.

(5) EFT L 95 af 27.3.1998, s. 1.

Top