Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1965

Kommissionens forordning (EF) nr. 1965/2001 af 8. oktober 2001 om ændring af forordning (EØF) nr. 2807/83 om nærmere bestemmelser for registrering af oplysninger om medlemsstaternes fangster

OJ L 268, 9.10.2001, p. 23–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 005 P. 242 - 242
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 005 P. 242 - 242
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 005 P. 242 - 242
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 005 P. 242 - 242
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 005 P. 242 - 242
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 005 P. 242 - 242
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 005 P. 242 - 242
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 005 P. 242 - 242
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 005 P. 242 - 242
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 006 P. 202 - 202
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 006 P. 202 - 202

No longer in force, Date of end of validity: 06/05/2011; ophævet ved 32011R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1965/oj

32001R1965

Kommissionens forordning (EF) nr. 1965/2001 af 8. oktober 2001 om ændring af forordning (EØF) nr. 2807/83 om nærmere bestemmelser for registrering af oplysninger om medlemsstaternes fangster

EF-Tidende nr. L 268 af 09/10/2001 s. 0023 - 0023


Kommissionens forordning (EF) nr. 1965/2001

af 8. oktober 2001

om ændring af forordning (EØF) nr. 2807/83 om nærmere bestemmelser for registrering af oplysninger om medlemsstaternes fangster

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik(1), som senest ændret ved forordning (EF) nr. 2846/98(2), særlig artikel 6, stk. 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Efter artikel 6 i forordning (EØF) nr. 2847/93 skal førere af EF-fartøjer med en længde overalt på 10 m eller derover føre logbog. Det bør derfor tydeliggøres i bilag IV og V til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2807/83 af 22. september 1983 om nærmere bestemmelser for registrering af oplysninger om medlemsstaternes fangster(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2737/1999(4), hvilke EF-fartøjer der er underlagt denne forpligtelse.

(2) I bilag VIIIa til forordning (EØF) nr. 2807/83 står opført de radiostationer, via hvilke EF-fiskerfartøjerne sender visse meddelelser. Radiostationerne i Tyskland og Frankrig er blevet sat endeligt ud af drift. Henvisningerne til disse radiostationer bør derfor slettes i det pågældende bilag.

(3) Det er derfor nødvendigt at ændre forordning (EØF) nr. 2807/83 i overensstemmelse hermed.

(4) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskeri og Akvakultur -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 2807/83 foretages følgende ændringer:

1) Punkt 2.1.1 i bilag IV og V affattes således: "2.1.1. Fartøjer, for hvilke der skal føres logbog

Førerne af EF-fiskerfartøjer med en længde overalt på 10 meter eller derover skal føre logbog.

Førere af EF-fartøjer med en længde overalt på under 10 meter skal også føre logbog, når flagmedlemsstaten eller den medlemsstat, hvor det er registreret, har foreskrevet det."

2) I bilag VIIIa udgår følgende linjer:

">TABELPOSITION>"

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. oktober 2001.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1.

(2) EFT L 358 af 31.12.1998, s. 5.

(3) EFT L 276 af 10.10.1983, s. 1.

(4) EFT L 328 af 22.12.1999, s. 54.

Top