Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1961

Kommissionens forordning (EF) nr. 1961/2001 af 8. oktober 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår eksportrestitutioner for frugt og grøntsager

OJ L 268, 9.10.2001, p. 8–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 455 - 465
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 455 - 465
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 455 - 465
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 455 - 465
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 455 - 465
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 455 - 465
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 455 - 465
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 455 - 465
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 455 - 465
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 039 P. 139 - 149
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 039 P. 139 - 149

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1961/oj

32001R1961

Kommissionens forordning (EF) nr. 1961/2001 af 8. oktober 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår eksportrestitutioner for frugt og grøntsager

EF-Tidende nr. L 268 af 09/10/2001 s. 0008 - 0018


Kommissionens forordning (EF) nr. 1961/2001

af 8. oktober 2001

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår eksportrestitutioner for frugt og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager(1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 911/2001(2), særlig artikel 35, stk. 8 og 11, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kommissionens forordning (EF) nr. 2190/96 af 14. november 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår eksportrestitutioner for frugt og grøntsager(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 298/2000(4), bør ændres på en række punkter for at forbedre ordningen med eksportrestitutioner for frugt og grøntsager. For at opnå klare og rationelle bestemmelser bør de eksisterende bestemmelser omarbejdes og forordning (EF) nr. 2190/96 ophæves.

(2) Ifølge artikel 35, stk. 6, i forordning (EF) nr. 2200/96 ydes der kun restitution mod fremlæggelse af en eksportlicens.

(3) I Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000(5) er der fastsat gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter.

(4) Nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter er fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87(6), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1502/2001(7).

(5) Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999(8), senest ændret ved forordning (EF) nr. 90/2001(9), fastsætter fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter. Disse bestemmelser bør suppleres med særlige bestemmelser for frugt og grøntsager.

(6) I henhold til artikel 35, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2200/96 skal restitutionerne fastsættes under hensyntagen til de grænser, der følger af aftaler, der er indgået i overensstemmelse med traktatens artikel 300.

(7) Kommissionen bør fastsætte restitutionssatserne og de maksimale mængder, for hvilke der kan ydes restitution. Disse fastsættelser bør ske for hver periode for ansøgning om eksportlicenser, og de kan tages op til revision afhængigt af de økonomiske forhold.

(8) For at sikre en meget præcis forvaltning af de mængder, der skal udføres, bør eksportlicenserne udstedes efter en betænkningstid.

(9) Medlemsstaterne bør udpege de organer, som er kompetente til at udstede licenserne.

(10) For at sikre en korrekt anvendelse af ordningen bør der fastsættes forskellige ordninger for ydelse af restitutioner, herunder en licitationsordning.

(11) Endvidere bør licenser med forudfastsættelse af restitutionen kun udstedes, hvis der stilles en sikkerhed.

(12) For at sikre, at ordningen fungerer korrekt, og udelukke spekulanter bør licenserne ikke kunne overdrages.

(13) Ifølge artikel 35, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2200/96 fastsættes restitutionerne under hensyn til det økonomiske aspekt ved de påtænkte udførsler. Der bør derfor fastsættes en ordning med ydelse af restitutioner ved licitation. Inden udstedelsen af licenserne anmoder Kommissionen de bydende om at oplyse, ved hvilken restitutionssats de vil eksportere. Ud fra disse oplysninger kan Kommissionen med kendskab til forholdene fastlægge, hvilken maksimumsrestitutionssats der er økonomisk bæredygtig. I nogle tilfælde skal maksimumssatsen fastsættes efter proceduren i artikel 46 i forordning (EF) nr. 2200/96, især hvis de tilbudte satser er for høje. Kommissionen bør om nødvendigt kunne afvise alle bud, der er indgivet ved en licitation.

(14) Begrebet dato for udstedelse af licenser bør defineres ved henvisning til forordning (EF) nr. 1291/2000.

(15) For at opretholde den karakteristiske fleksibilitet ved udførsel af frugt og grøntsager, der er letfordærvelige produkter, bør det fastsættes, at der for visse udførsler kan ydes en ikke forudfastsat restitution, når der efterfølgende udfærdiges en licensansøgning.

(16) For at undgå større overskridelser af de vejledende mængder for licenser uden forudfastsættelse af restitutionen bør Kommissionen have mulighed for at afvise licensansøgninger vedrørende en udførselsdato, der ligger senere end en vis dato.

(17) Destinationen eller destinationsgruppen bør gøres obligatorisk.

(18) Medlemsstaterne bør regelmæssigt pr. e-post meddele Kommissionen visse oplysninger om licensansøgningerne.

(19) Det bør sikres, at de produkter, der udføres med restitutioner, er i overensstemmelse med de fælles handelsnormer og i givet fald de nationale kvalitetsforskrifter for frugt og grøntsager, der udføres til tredjelande. Denne overensstemmelse skal gælde uden undtagelse for alle leverancer af proviant til skibe og luftfartøjer, der sidestilles med udførsel fra Fællesskabet, og følgelig bør undtagelsesbestemmelserne i artikel 6, stk. 5, andet led, i forordning (EF) nr. 2190/96 ikke videreføres.

(20) Den restitutionsberettigede udførte mængde må ikke overstige den mængde, som der er udstedt licens for.

(21) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Restitutionsordning

1. De i artikel 35 i forordning (EF) nr. 2200/96 omhandlede eksportrestitutioner ydes på grundlag af en eksportlicens, der kan udstedes efter fire ordninger:

a) normalordning med licens med forudfastsættelse af restitutionen, i det følgende benævnt "ordning A1"

b) særordning med licens med forudfastsættelse af restitutionen, i det følgende benævnt "ordning A2"

c) licitation med licens med forudfastsættelse af restitutionen, i det følgende benævnt "ordning A3"

d) ordning med licens uden forudfastsættelse af restitutionen, i det følgende benævnt "ordning B".

Licenserne kan ikke overdrages.

2. For ordning A1 og A2 fastsætter Kommissionen restitutionssatserne efter proceduren i artikel 46 i forordning (EF) nr. 2200/96 samt de mængder, som der kan udstedes licenser for, og licensernes gyldighedsperiode. For ordning A2 har disse satser og mængder dog kun en vejledende værdi.

Disse fastsættelser foretages pr. licensansøgningsperiode.

3. For ordning A3 vedtager Kommissionen åbning af en licitation efter proceduren i artikel 46 i forordning (EF) nr. 2200/96 samt de vejledende satser og vejledende mængder, som der kan udstedes licenser for, fristerne for indgivelse af bud og licensernes gyldighedsperiode.

4. For ordning B fastsætter Kommissionen efter proceduren i artikel 46 i forordning (EF) nr. 2200/96 vejledende mængder og vejledende restitutionssatser.

Disse fastsættelser foretages pr. udførselsperiode.

5. I undtagelsestilfælde kan Kommissionen revidere de i stk. 2 og 4 nævnte satser, de i stk. 2, 3 og 4 nævnte mængder samt gyldighedsperioden for de i stk. 2 og 3 omhandlede licenser efter udviklingen i Fællesskabets produktion og eksportudsigterne.

Artikel 2

Særlige bestemmelser for ordning A1

1. De erhvervsdrivende anmoder medlemsstaternes myndigheder om licenser efter ordning A1 med henblik på at opnå en restitution til den sats, der gælder på ansøgningsdatoen.

2. Medlemsstaterne meddeler i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, for hver ansøgningsindgivelsesdag Kommissionen de mængder, som der er ansøgt om licenser for, dog bortset fra mængderne vedrørende ansøgninger, der er afvist i medfør af artikel 5, stk. 4.

3. Kommissionen undersøger for hver produktkategori successivt for hver dags indgivelse af ansøgninger, om de samlede mængder, der er ansøgt om, overskrider den i artikel 1, stk. 2, omhandlede mængde

- nedsat med de mængder, for hvilke der er udstedt eller er ved at blive udstedt A1-licenser i den igangværende tildelingsperiode

- forhøjet med mængderne vedrørende de ansøgninger, der er trukket tilbage efter stk. 5

- forhøjet med de mængder, for hvilke der er udstedt licenser, som ikke er udnyttet

- forhøjet med de mængder, der ikke er udnyttet i forbindelse med tolerancen i artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1291/2000.

I tilfælde af overskridelse fastsætter Kommissionen en procentsats for udstedelse af de mængder, der er ansøgt om, eller beslutter at afvise ansøgningerne.

4. Eksportlicenserne udstedes den femte arbejdsdag efter dagen for indgivelse af ansøgningen, for så vidt der ikke er truffet foranstaltninger i henhold til stk. 3, andet afsnit, i denne periode.

5. I tilfælde af fastsættelse af en udstedelsesprocentsats efter stk. 3, andet afsnit, kan ansøgningerne trækkes tilbage inden for en frist på ti arbejdsdage efter dagen for procentsatsens offentliggørelse. Ved tilbagetrækningen frigives sikkerheden. Sikkerheden frigives også for de afviste ansøgninger.

For ansøgninger, som der er udstedt licenser for inden tilbagetrækningen, skal licensen leveres tilbage til den i artikel 7, stk. 1, omhandlede myndighed til annullering samtidig med meddelelsen om tilbagetrækning af den tilsvarende ansøgning.

Artikel 3

Særlige bestemmelser for ordning A2

1. De erhvervsdrivende indgiver ansøgninger om licenser efter ordning A2 til medlemsstaternes myndigheder i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede ansøgningsperioder med henblik på at opnå en endelig restitutionssats og en bestemt produktmængde, der gælder på den faktiske ansøgningsdato.

I denne forordning forstås ved "den faktiske ansøgningsdato" den dato, på hvilken de i første afsnit omhandlede ansøgninger anses for at være blevet indgivet.

2. I rubrik 20 i licensansøgningerne anføres mindst en af følgende angivelser, i hvilken den minimumsrestitutionssats, ansøgeren anmoder om, og som er nødvendig for, at han kan udføre, udtrykkes som et beløb i euro uden decimaler pr. ton netto:

- Solicitud condicionada a la fijación, por parte de la Comisión, de un tipo de restitución superior o igual a ... [tipo mínimo solicitado por el solicitante del certificado] EUR/tonelada neta, en la fecha efectiva de la solicitud

- Ansøgning betinget af, at Kommissionen fastsætter en restitutionssats på mindst ... (den minimumssats, licensansøgeren ansøger om) EUR/t netto på den faktiske ansøgningsdato

- Antrag vorbehaltlich eines von der Kommission am tatsächlichen Tag der Antragstellung festgesetzten Erstattungssatzes von mindestens ... EUR/t Eigengewicht (vom Antragsteller beantragter Satz)

- Αίτηση με την επιφύλαξη του καθορισμού από την Επιτροπή ύψους επιστροφής ανώτερου ή ίσου προς ... (ελάχιστο ύψος που ζητά ο υποβάλλων αίτηση πιστοποιητικού) ευρώ/τόνο καθαρού βάρους κατά την πραγματική ημερομηνία της αίτησης

- Application subject to the fixing by the Commission of a refund rate of not less than EUR ... /t net (minimum rate sought by the applicant) on the actual date of application

- Demande sous réserve de la fixation par la Commission d'un taux de restitution supérieur ou égal à ... (taux minimal demandé par le demandeur de certificat) EUR/t net à la date effective de la demande

- Domanda condizionata alla fissazione, da parte della Commissione, di un tasso di restituzione superiore o pari a ... (tasso minimo chiesto dal richiedente del titolo) EUR/t netta alla data effettiva della domanda

- Aanvraag onder voorbehoud dat de Commissie op de daadwerkelijke aanvraagdatum een restitutie vaststelt die niet lager is dan ... EUR/ton netto (door de certificaataanvrager gevraagde minimumrestitutie)

- Pedido sob reserva da fixação pela Comissão de uma taxa de restituição superior ou igual a ... (taxa mínima pedida pelo requerente de certificado) EUR/tonelada líquida na data efectiva do pedido

- Hakemus, joka edellyttää, että komissio vahvistaa tukimäärän, joka on vähintään ... euroa/nettotonni (todistuksen hakijan pyytämä vähimmäismäärä) tosiasiallisena hakupäivänä

- Ansökan med förbehåll för att kommissionen fastställer ett bidragsbelopp på minst ... (minimibidragssats som den licenssökande begärt) euro/ton nettovikt vid det faktiska datumet för ansökan.

Licensansøgeren kan ansøge om en minimumssats, der højst er lig med den vejledende sats forhøjet med 50 %.

3. Medlemsstaterne tilsender i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, senest kl. 12 (belgisk tid) den anden arbejdsdag efter licensansøgningsperioden Kommissionen en meddelelse, der indeholder oplysning om de mængder, som der er anmodet om licenser for, bortset fra de mængder, som vedrører ansøgninger, der er afvist efter artikel 5, stk. 4.

4. Ved udgangen af hver licensansøgningsperiode skal Kommissionen fastsætte:

- den faktiske ansøgningsdato, som er omhandlet i stk. 1

- de endelige restitutionssatser, der gælder på nævnte dato

- procentsatserne for udstedelse af licenserne, der anses for at være ansøgt om på den faktiske ansøgningsdato

eller beslutte at afvise ansøgningerne om nødvendigt.

5. Ansøgninger, jf. stk. 2, om højere satser end de tilsvarende endelige satser, som Kommissionen fastsætter, betragtes som ugyldige.

6. Medlemsstaterne udsteder eksportlicenserne den tredje arbejdsdag efter den faktiske ansøgningsdato.

7. Sikkerheden frigives for licensansøgninger, der betragtes som ugyldige i medfør af stk. 5, og for ansøgninger, der er afvist i henhold til stk. 4.

Artikel 4

Særlige bestemmelser for ordning A3 (licitation)

1. De interesserede erhvervsdrivende deltager i licitationen ved indlevering af det skriftlige bud til et kompetent organ i en medlemsstat med kvittering for modtagelsen med henblik på tildeling af en licens efter ordning A3, jf. artikel 1, stk. 3.

2. Buddet forelægges ved hjælp af en formular til ansøgning om licens, som omhandlet i afsnit 2 i forordning (EF) nr. 1291/2000, behørigt udfyldt og med følgende oplysninger anført i rubrik 20:

- nummer på forordningen om åbning af licitationen

- eksportrestitutionssatsen udtrykt i euro uden decimaler pr. ton netto.

Et bud er kun gyldigt, hvis det er indgivet senest kl. 12 (belgisk tid) den sidste dag i den periode, der er fastsat for indgivelse afbud; hvis den dag, hvor fristen udløber, i en medlemsstat ikke er en arbejdsdag for det organ, der skal modtage buddene, udløber fristen kl. 12 den sidste forudgående arbejdsdag

3. Den pågældende medlemsstats kompetente organ gennemgår buddene uden offentlighedens tilstedeværelse. De personer, der har adgang til gennemgangen, har tavshedspligt. De bud, der kan antages, meddeles Kommissionen anonymt i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, senest kl. 12 (belgisk tid) den første arbejdsdag efter udløbet af fristen for indgivelse afbud.

4. På grundlag af de indgivne bud og i betragtning af situationen og den forventede udvikling på markederne for de pågældende produkter fastsætter Kommissionen maksimumssatsen for eksportrestitutionen for hver produktkategori, der skal udføres og hvert enkelt bestemmelsessted eller gruppe af bestemmelsessteder. Tilslag gives til den eller de bydende, hvis bud svarer til maksimumssatsen for eksportrestitutionen eller er lavere, og for den i buddet anførte mængde og sats. For bud, der nøjagtigt svarer til maksimumssatsen for restitutionen, kan den tildelte mængde dog nedsættes ved Kommissionens fastsættelse af en udstedelsesprocentsats. Kommissionen kan også afvise alle bud ved at fastsætte maksimumssatsen til nul.

Hvis den maksimumssats, der er nødvendig for tildeling af licenser for den vejledende mængde inden for rammerne af de mængder, der er afgivet bud for, overskrider den vejledende sats med mere end 50 %, eller under særlige omstændigheder fastsættes maksimumssatsen efter proceduren i artikel 46 i forordning (EF) nr. 2200/96.

5. Senest den tredje arbejdsdag efter offentliggørelsen af maksimumssatsen for restitutionen udsteder det kompetente organ eksportlicensen til tilslagsmodtagerne for den tildelte mængde med angivelse i rubrik 22 af den i buddet nævnte restitution i overensstemmelse med artikel 5, stk. 7. Sikkerheden stillet af de bydende, hvis bud ligger over maksimumssatsen for eksportrestitutionen, frigives.

Artikel 5

Fælles bestemmelser for ordning A1, A2 og A3

1. Bestemmelserne i artikel 18, stk. 3, i forordning (EF) nr. 800/1999 gælder for de i artikel 1, stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede licenser efter ordning A1, A2 og A3. Destinationerne eller destinationsgrupperne anføres i rubrik 7 i licensansøgningerne og licenserne.

2. Licenserne skal i rubrik 22 indeholde mindst en af følgende angivelser:

- Restitución válida para ... toneladas netas [cantidad para la que se haya expedido el certificado], como máximo

- Restitutionen gælder for højst ... ton(s) netto (den mængde, licensen er udstedt for)

- Erstattung gültig für höchstens ... Tonnen Eigengewicht (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)

- Επιστροφή που ισχύει για ... (ποσότητα για την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό) κατ' ανώτατο όριο

- Refund valid for not more than ... tonnes net (quantity for which licence issued)

- Restitution valable pour ... (quantité pour laquelle le certificat est délivré) au maximum ... tonnes net

- Restituzione valida al massimo per ... (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo) t nette

- Restitutie geldig voor ten hoogste ... (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven) ton netto

- Restituição válida para ... (quantidade em relação à qual é emitido o certificado) toneladas líquidas, no máximo

- Tukea myönnetään enintään ... nettotonnin määrälle (määrä, jolle todistus on myönnetty)

- Bidrag som gäller för högs ... ton nettovikt (kvantitet för vilken licensen är utfärdad).

3. Ved indgivelse af licensansøgningerne stilles der en sikkerhed på 20 EUR/ton netto, dog højst et beløb svarende til restitutionssatsen. Ved anvendelsen af denne bestemmelse er den restitutionssats, der skal tages i betragtning for ordning A2, restitutionssatsen.

4. For hver ansøgningsperiode og for hver type licens må de licensansøgninger, som en erhvervsdrivende indgiver for en produktkategori, jf. artikel 7, stk. 2, tredje afsnit, og en destination eller destinationsgruppe, tilsammen ikke vedrøre en mængde, der er større end halvdelen af den mængde, der er fastsat for produktkategorien og destinationen eller destinationsgruppen i den pågældende ansøgningsperiode.

Forhøjes denne mængde i løbet af en ansøgningsperiode, må de senere ansøgninger ikke vedrøre en mængde, der er større end halvdelen af nævnte forhøjelse.

Medlemsstaterne afviser uden videre alle ansøgninger, der ikke overholder bestemmelserne i første og andet afsnit.

5. Medlemsstaterne meddeler i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, Kommissionen:

- de mængder, for hvilke licensansøgningerne er blevet trukket tilbage

- de mængder, for hvilke der er udstedt licenser, men som ikke er udnyttet, og de mængder, som ikke er udnyttet i forbindelse med tolerancen i artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1291/2000

- datoen for ansøgning om licenser og den ordning, licenserne er udstedt efter, jf. artikel 1, stk. 1, for de i første og andet led nævnte mængder.

Idet udførselsåret anses for at gå fra den 1. juli til den 30. juni det følgende år, skal mængder, der er trukket tilbage eller ikke udnyttet i forbindelse med licenser udstedt i et tidligere udførselsår, dog ikke meddeles.

6. Licenserne er gyldige fra udstedelsesdatoen, jf. artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000.

For eksportlicenser for æbler til en eller flere af de i bilag I anførte destinationer i begynder gyldighedsperioden dog:

- den 15. juli i det pågældende år for licenser udstedt mellem datoen svarende til den 15. juli minus gyldighedsperioden og den 14. juli

- på udstedelsesdatoen for licenser udstedt mellem den 15. juli og ultimo februar året efter.

Gyldighedsperioden er begrænset til ultimo februar for licenser udstedt mellem datoen svarende til den 1. marts minus gyldighedsperioden og ultimo februar.

Såfremt datoen for gyldighedsperiodens begyndelse ikke er identisk med udstedelsesdatoen ifølge første afsnit, anføres den således i licensens rubrik 22:

- Certificado válido a partir del ... [fecha de comienzo del período de validez]

- Licensen er gyldig fra ... (gyldighedsperiodens begyndelse)

- Lizenz gültig ab ... (Beginn der Gültigkeitsdauer)

- Πιστοποιητικό ισχύον από ... (ημερομηνία έναρξης ισχύος)

- Licence valid from ... (date of commencement of validity)

- Certificat valable à partir du ... (date de début de validité)

- Titolo valido dal ... (data di decorrenza della validità)

- Certificaat geldig vanaf ... (datum van begin van de geldigheidsduur)

- Certificado válido a partir de ... (data de início da validade)

- Todistus voimassa ... (voimassaolon alkamispäivä) alkaen

- Licens giltig från ... (datum för giltighetstidens början).

De i andet afsnit omhandlede licenser udstedes ikke i perioden fra den 1. marts til datoen svarende til den 15. juli minus gyldighedsperioden. For så vidt angår eksportlicenser for æbler til andre destinationer, hvis gyldighedsperiode omfatter en del af perioden fra den 1. marts til den 14. juli, kan destinationen ikke ændres til en af de i bilag I anførte destinationer.

7. Den restitutionssats, der skal anvendes, anføres således i licensens rubrik 22:

- Certificado con fijación anticipada de la restitución a un tipo de ... EUR/t neta

- Licens med forudfastsættelse af restitutionen til ... EUR/ton netto

- Lizenz mit Vorausfestsetzung der Erstattung zum Satz von ... EUR/t Eigengewicht

- Πιστοποιητικό με προκαθορισμό της επιστροφής σε ... ευρώ/τόνο καθαρού βάρους

- Licence with refund fixed in advance at EUR .../tonne net

- Certificat avec fixation à l'avance de la restitution au taux de ... EUR/t net

- Titolo con fissazione anticipata della restituzione al tasso di ... EUR/t netta

- Certificaat met vaststelling vooraf van de restitutie op ... EUR/ton netto

- Certificado com prefixação da restituição à taxa de ... EUR/t líquida

- Todistus, jossa vientitueksi on vahvistettu ennakolta ... euroa/nettotonni

- Licens med förutfastställelse av bidraget på ett belopp av ... euro/ton nettovikt.

8. Mængder, der eksporteres inden for den tolerance, der er nævnt i artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1921/2000, giver ikke ret til restitution.

Artikel 6

Særlige bestemmelser for ordning B

1. Uanset artikel 4 i forordning (EF) nr. 800/1999 anmoder de erhvervsdrivende medlemsstaternes myndigheder om licenser efter ordning B, jf. artikel 1, stk. 4, i senest den anden arbejdsdag efter antagelsen af udførselsangivelsen for produkterne for at opnå en restitution til den sats, der gælder for den pågældende udførselsesperiode.

Licensansøgningerne anses for at være indgivet på dagen for antagelsen af udførselsangivelsen for produkterne.

For eksportlicenser for æbler til en eller flere af de i bilag I anførte destinationer kan disse ansøgninger dog kun modtages i perioden fra 15. juli til ultimo februar i det følgende år.

2. Licensansøgningerne skal ledsages af en kopi af udførselsangivelsen for produkterne. Udførselsangivelsen skal indeholde mindst en af følgende angivelser:

- Exportación para la que se presentará una solicitud a posteriori de certificado de exportación sin fìjación anticipada de la restitución (sistema B)

- Udførsel, for hvilken der efterfølgende ansøges om eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen (system B)

- Ausfuhr, für die nachträglich eine Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung beantragt wird (System B)

- Εξαγωγή για την οποία θα υποβληθεί αίτηση εκ των υστέρων για την έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγής χωρίς προκαθορισμό της επιστροφής (σύστημα Β)

- Export to be the subject of an a posteriori application for an export licence without advance fixing of the refund (system B)

- Exportation qui fera l'objet d'une demande a posteriori de certificat d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution (système B)

- Esportazione che sarà oggetto di una domanda a posteriori di titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione (sistema B)

- Uitvoer waarvoor achteraf een uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie (B-stelsel) zal worden aangevraagd

- Exportação que será objecto de um pedido a posteriori de certificado de exportação sem prefixação da restituição (sistema B)

- Vientiä, josta jätetään jälkikäteen vientitodistus, johon ei sisälly tuen ennakkovahvistusta, koskeva hakemus (B-menettely)

- Export som kräver en ansökan i efterhand om exportlicens utan förutfastställelse av bidraget (system B).

3. Bestemmelserne i artikel 18, stk. 3, i forordning (EF) nr. 800/1999 anvendes på licenser efter ordning B. Destinationerne eller destinationsgrupperne anføres i rubrik 7 i licensansøgningerne og licenserne.

4. Licensansøgningerne og licenserne skal i rubrik 20 indeholde en af følgende angivelser:

- Solicitud de certificado de exportación sin fijación anticipada de la restitución con arreglo al artículo 6 del Reglamento (CE) n° .../2001

- Ansøgning om eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. .../2001

- Antrag auf Erteilung einer Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. .../2001

- Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγής χωρίς προκαθορισμό της επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2001

- Application for export licence without advance fixing of the refund in accordance with Article 6 of Regulation (EC) No .../2001

- Demande de certificat d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° .../2001

- Domanda di titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. .../2001

- Aanvraag om een uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. .../2001

- Pedido de certificado de exportação sem prefixação da restituição, nos termos do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o .../2001

- Asetuksen (EY) N:o .../2001 6 artiklan mukainen vientitodistushakemus ilman tuen ennakkovahvistusta

- Ansökan om exportlicens utan förutfastställelse av bidraget enligt artikel 6 i förordning (EG) nr .../2001.

5. Medlemsstaterne meddeler i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, Kommissionen:

- de mængder, for hvilke der er anmodet om licenser, efter datoen for indgivelse af ansøgningerne, jf. stk. 1, andet afsnit

- de mængder, for hvilke licensansøgningerne er blevet trukket tilbage i den igangværende udførselsperiode

- de uudnyttede mængder i den igangværende udførselsperiode.

Denne meddelelse omfatter ikke de mængder, for hvilke ansøgningerne er afvist i medfør af stk. 6.

6. Hvis de mængder af et produkt, der er ansøgt om for en destination eller destinationsgruppe, overskrider eller kan overskride den vejledende mængde for den igangværende udførselsperiode, kan Kommissionen fastsætte en dato, fra hvilken licensansøgningerne afvises, hvis den pågældende udførselsangivelse for produkterne er blevet accepteret i løbet af den igangværende udførselsperiode.

7. Efter hver udførselsperiode undersøger Kommissionen på grundlag af de oplysninger, den råder over, for hvert enkelt produkt og hver enkelt destination eller destinationsgruppe, om mængderne overskrider de vejledende mængder, og fastsætter de endelige restitutionssatser. I tilfælde af overskridelse kan Kommissionen nedsætte restitutionssatsen for disse transaktioner.

For at overholde de årlige begrænsninger, der følger af de aftaler, der er indgået i overensstemmelse med traktatens artikel 300, kan Kommissionen fastsætte en udstedelsesprocentsats for de mængder, der er ansøgt om.

8. Eksportlicenserne udstedes den fjortende arbejdsdag efter afslutningen af udførselsperioden, for så vidt angår denne periode. Licensen indeholder i rubrik 22 mindst en af følgende angivelser suppleret med den fastsatte restitutionssats, jf. stk. 7, første afsnit, og med mængden i givet fald nedsat med udstedelsesprocentsatsen, jf. stk. 7, andet afsnit:

- Certificado de exportación sin fijación anticipada de la restitución por una cantidad de ... kilogramos de los productos que se indican en la casilla 16, a un tipo de ... EUR/tonelada neta

- Eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen for en mængde på ... kg produkter, anført i rubrik 16, til en sats på ... EUR/ton netto

- Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung für eine Menge von ... kg der in Feld 16 genannten Erzeugnisse zum Satz von ... EUR/t Eigengewicht

- Πιστοποιητικό εξαγωγής χωρίς προκαθορισμό της επιστροφής για ποσότητα ... χιλιογράμμων των προϊόντων που αναγράφονται στη θέση 16, ύψους ... ευρώ/τόνο καθαρού βάρους

- Export licence without advance fixing of the refund for ... kilograms of products as listed in box 16, at a rate of EUR .../tonne net

- Certificat d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution pour une quantité de ... kilogrammes de produits figurant à la case 16, au taux de ... EUR/t net

- Titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione per un quantitativo di ... kg dei prodotti indicati nella casella 16, al tasso di ... EUR/t netta

- Uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie voor een hoeveelheid van ... kg van de in vak 16 genoemde producten, met eenheidsbedrag van de restitutie ... EUR/ton netto

- Certificado de exportação sem prefixação da restituição para uma quantidade de ... quilogramas de produtos indicados na casa 16, à taxa de ... EUR/tonelada líquida

- Vientitodistus, joka ei sisällä vientituen ennakkovahvistusta, ... kilogramman määrälle kohdassa 16 mainittuja tuotteita, tuen määrä ... euroa/nettotonni

- Exportlicens utan förutfastställelse av bidraget för en kvantitet av ... kilo av de produkter som anges i fält 16, till ett belopp av ... euro/ton nettovikt.

Hvis restitutionssatsen eller udstedelsesprocentsatsen, jf. stk. 7, er nul, afvises ansøgningerne.

9. Artikel 24 i forordning (EF) nr. 1291/2000 finder ikke anvendelse på de i denne artikel omhandlede licenser.

Disse licenser fremlægges direkte for det organ, der udbetaler eksportrestitutionerne. Dette organ afskriver på licensen og påtegner den.

Artikel 7

Almindelige bestemmelser

1. Medlemsstaterne udpeger den eller de myndigheder, der er kompetente til at udstede eksportlicenserne, og underretter Kommissionen herom.

2. Licensansøgningerne og licenserne skal i rubrik 16 indeholde produktkoden ifølge nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter, der er anført i forordning (EØF) nr. 3846/87.

Flere koder kan dog figurere samtidigt på licensansøgningen og licensen, for så vidt disse koder tilhører samme produktkategori, og deres restitutionssats er identisk.

Ved produktkategori i henhold til artikel 14, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1291/2000 forstås følgende produktklasser:

- tomater henhørende under KN-kode 0702 00 00

- afskallede mandler henhørende under KN-kode 0802 12 10 og 0802 12 90

- hasselnødder (Corylus-arter) henhørende under KN-kode 0802 21 00 og 0802 22 00

- valnødder med skal henhørende under KN-kode 0802 31 00

- appelsiner henhørende under KN-kode 0805 10 10 - 0805 10 80

- klementiner henhørende under KN-kode 0805 20 10

- monreales og satsumas henhørende under KN-kode 0805 20 30

- mandariner og wilkings henhørende under KN-kode 0805 20 50

- tangeriner henhørende under KN-kode 0805 20 70

- andre lignende krydsninger af citrusfrugter henhørende under KN-kode 0805 20 90

- citroner (Citrus limon og Citrus limonum) henhørende under KN-kode 0805 30 10

- limefrugter (Citrus aurantifolia) henhørende under KN-kode 0805 30 90

- spisedruer henhørende under KN-kode 0806 10 10

- æbler henhørende under KN-kode 0808 10 10 - 0808 10 90

- ferskner, herunder nektariner, henhørende under KN-kode 0809 30 10 og 0809 30 90.

3. a) Meddelelserne omhandlet i artikel 2, stk. 2, artikel 3, stk. 3, artikel 4, stk. 3, artikel 5, stk. 5 og artikel 6, stk. 5:

- fordeles efter produktkategori, jf. stk. 2, tredje afsnit, og i givet fald efter destination eller destinationsgruppe

- indeholder i givet fald angivelsen "GATT-fødevarehjælp", hvis de vedrører en restitution bevilget i forbindelse med fødevarehjælp, jf. artikel 10, stk. 4, i landbrugsaftalen indgået under Uruguay-rundens multilaterale handelsforhandlinger

- indeholder angivelsen "intet", når der ikke er ansøgte, tilbagetrukne eller uudnyttede mængder

- fremsendes pr. e-post til Kommissionen på de formularer, Kommissionen stiller til rådighed for medlemsstaterne hertil.

b) Meddelelserne omhandlet i artikel 2, stk. 2, artikel 5, stk. 5, og artikel 6, stk. 5, gives senest kl. 12 (belgisk tid) mandag og torsdag hver uge for de ansøgninger, der er tilgået medlemsstaterne mellem den foregående meddelelsesdag og dagen før meddelelsen, samt de oplysninger om tilbagetrukne og uudnyttede mængder, der er tilgået medlemsstaterne i denne periode. Hvis en mandag eller en torsdag falder på en fri- eller helligdag for Kommissionen, kan den midlertidigt ændre meddelelsesdagene.

c) Såfremt den dag, der er fastsat for en meddelelse, jf. litra b), er en national fri- eller helligdag, sender den pågældende medlemsstat nævnte meddelelse senest kl. 15 (belgisk tid) den sidste arbejdsdag inden denne nationale fri- eller helligdag.

4. Ud over betingelserne i forordning (EF) nr. 800/1999 er udbetalingen af restitutioner betinget af forevisning af følgende dokument:

- hvad angår de varer, for hvilke der er fastsat fælles handelsnormer: kontrolattesten, jf. artikel 5, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1148/2001(10)

- hvad angår de varer, for hvilke der ikke er fastsat fælles handelsnormer, og for så vidt der findes nationale kvalitetsforskrifter for frugt og grøntsager, der eksporteres til tredjelande: et dokument udstedt af medlemsstaternes kontrolmyndigheder, der bekræfter, at disse produkter på kontroltidspunktet opfyldte nævnte forskrifter.

Artikel 8

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 2190/96 ophæves.

Dens bestemmelser gælder dog fortsat for udførsler, for hvilke der er indgivet ansøgning om licens inden den 9. november 2001 for ordning A1 og ordning A2 og inden den 16. november 2001 for ordning B.

Henvisninger til den ophævede forordning forstås som henvisninger til nærværende forordning og læses i overensstemmelse med sammenligningstabellen i bilag II.

Artikel 9

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes for udførsler, for hvilke der indgives ansøgning om licens fra og med den 9. november 2001 for ordning A1, A2 og A3 og fra og med den 16. november 2001 for ordning B.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. oktober 2001.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1.

(2) EFT L 129 af 11.5.2001, s. 3.

(3) EFT L 292 af 15.11.1996, s. 12.

(4) EFT L 34 af 9.2.2000, s. 16.

(5) EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.

(6) EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1.

(7) EFT L 199 af 24.7.2001, s. 13.

(8) EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11.

(9) EFT L 14 af 18.1.2001, s. 22.

(10) EFT L 156 af 13.6.2001, s. 9.

BILAG I

Destinationer omhandlet i artikel 5, stk. 6, og artikel 6, stk. 1

SAR Hongkong

Singapore

Malaysia

Sri Lanka

Indonesien

Thailand

Taiwan

Papua Ny Guinea

Laos

Camboja

Vietnam

Japan

Uruguay

Paraguay

Argentina

Mexico

Costa Rica

BILAG ΙΙ

Sammenligningstabel

>TABELPOSITION>

Top