Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0556

2001/556/EF: Kommissionens beslutning af 11. juli 2001 om midlertidige lister over tredjelandsvirksomheder, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af gelatine til konsum (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2001) 1788)

OJ L 200, 25.7.2001, p. 23–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 189 - 193
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 189 - 193
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 189 - 193
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 189 - 193
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 189 - 193
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 189 - 193
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 189 - 193
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 189 - 193
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 189 - 193
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 038 P. 205 - 209
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 038 P. 205 - 209
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 042 P. 90 - 94

No longer in force, Date of end of validity: 21/03/2014; ophævet ved 32014D0160

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/556/oj

32001D0556

2001/556/EF: Kommissionens beslutning af 11. juli 2001 om midlertidige lister over tredjelandsvirksomheder, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af gelatine til konsum (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2001) 1788)

EF-Tidende nr. L 200 af 25/07/2001 s. 0023 - 0027


Kommissionens beslutning

af 11. juli 2001

om midlertidige lister over tredjelandsvirksomheder, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af gelatine til konsum

(meddelt under nummer K(2001) 1788)

(EØS-relevant tekst)

(2001/556/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 95/408/EF af 22. Juni 1995 om betingelserne for opstilling i en overgangsperiode af midlertidige lister over tredjelandsvirksomheder, hvorfra medlemsstaterne kan indføre visse animalske produkter, fiskerivarer og levende toskallede bløddyr(1), senest ændret ved Rådets beslutning 98/603/EF(2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I del XIII i bilaget til Kommissionens beslutning 94/278/EF(3), senest ændret ved beslutning 98/597/EF(4), er der opstillet en liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af gelatine til konsum.

(2) I kapitel 4 i bilag II til Rådets direktiv 92/118/EØF af 17. december 1992 om dyresundhedsmæssige og sundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af produkter, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbestemmelser, som omhandlet i bilag A, kapitel I, i direktiv 89/662/EØF, og for så vidt angår patogener, i direktiv 90/425/EØF(5), senest ændret ved beslutning 1999/724/EF(6), fastsættes sundhedsbetingelserne for afsætning og indførsel af gelatine til konsum. Derudover vedrører Kommissionens beslutning 2000/20/EF(7) om sundhedscertifikater for import fra tredjelande af gelatine til konsum.

(3) Kommissionen har modtaget lister over virksomheder fra visse tredjelande, der er opført i del XIII i bilaget til beslutning 94/278/EF. Disse tredjelandes myndigheder har over for Kommissionen forsikret, at deres virksomheder opfylder EF's relevante sundhedsbestemmelser.

(4) For at afsætte tilstrækkelige tid til at gennemføre EF-inspektioner i de pågældende tredjelande med henblik på at efterprøve holdbarheden af forsikringerne fra de kompetente myndigheder i de pågældende tredjelande og for at undgå forstyrrelser i samhandelen med disse tredjelande, bør der således opstilles midlertidige lister over virksomheder, som fremstiller gelatine til konsum, efter proceduren i beslutning 95/408/EF.

(5) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinærkomité -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Medlemsstaterne tillader indførsel af gelatine til konsum fra de virksomheder, der er opført i bilaget.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 1. September 2001.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2001.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 243 af 11.10.1995, s. 17.

(2) EFT L 289 af 28.10.1998, s. 36.

(3) EFT L 120 af 11.5.1994, s. 44.

(4) EFT L 286 af 23.10.1998, s. 59.

(5) EFT L 62 af 15.3.1993, s. 49.

(6) EFT L 290 af 12.11.1999, s. 32.

(7) EFT L 6 af 11.1.2000, s. 60.

ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS/LISTE OVER GODKENDTE GRÆNSEKONTROLSTEDER/VERZEICHNIS DER BETRIEBE/ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/LIST OF ESTABLISHMENTS/LISTE DES ÉTABLISSEMENTS/ELENCO DEGLI STABILIMENTI/LIJST VAN BEDRIJVEN/LISTA DOS ESTABELECIMENTOS/LUETTELO LAITOKSISTA/FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR

Producto: gelatina destinada al consumo humano/Produkt: gelatine til konsum/Erzeugnis: zum Verzehr bestimmte Gelatine/Προϊόν: ζελατίνη με προορισμό την κατανάλωση από τον άνθρωπο/Product: gelatine intended for human consumption/Produit: gélatine destinée à la consommation humaine/Prodotto: gelatine destinate al consumo umano/Product: voor menselijke consumptie bestemde gelatine/Produto: gelatina destinada ao consumo humano/Tuote: ihmisravinnoksi tarkoitettu gelatiini/Varuslag: gelatin avsett som livsmedel

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

Top