Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1463

Kommissionens forordning (EF) nr. 1463/2001 af 17. juli 2001 om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia

OJ L 194, 18.7.2001, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1463/oj

32001R1463

Kommissionens forordning (EF) nr. 1463/2001 af 17. juli 2001 om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia

EF-Tidende nr. L 194 af 18/07/2001 s. 0014 - 0015


Kommissionens forordning (EF) nr. 1463/2001

af 17. juli 2001

om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1706/98 af 20. juli 1998 om ordningen for landbrugsprodukter og varer fremstillet af landbrugsprodukter med oprindelse i AVS-staterne og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 715/90(1), særlig artikel 30,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1918/98 af 9. september 1998 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser i oksekødssektoren til Rådets forordning (EF) nr. 1706/98 om den ordning, der skal gælde for landbrugsprodukter og visse varer fremstillet af landbrugsprodukter med oprindelse i AVS-staterne, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 589/96(2), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Med artikel 1 i forordning (EF) nr. 1918/98 åbnes der mulighed for udstedelse af importlicenser for produkter fra oksekødssektoren. Indførslerne må imidlertid ikke overstige de mængder, som er fastsat for hvert af disse eksporterende tredjelande.

(2) De licensansøgninger, der er indgivet fra den 1. til den 10. juli 2001, udtrykt som udbenet kød, i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1918/98, overstiger for produkter med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia ikke de disponible mængder for disse lande. Det er derfor muligt at udstede importlicenser for de mængder, der er anmodet om licens for.

(3) De restmængder, for hvilke der kan ansøges om licenser fra den 1. august 2001, bør fastsættes, uden at den samlede mængde på 52100 tons overskrides.

(4) Det bør understreges, at denne forordning ikke tilsidesætter bestemmelser i Rådets direktiv 72/462/EØF af 12. december 1972 om sundhedsmæssige og veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med indførsel af kvæg, svin, får og geder samt fersk kød og kødprodukter fra tredjelande(3), senest ændret ved direktiv 97/79/EF(4) -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Nedenstående medlemsstater udsteder den 21. juli 2001 importlicenser for produkter fra oksekødssektoren, udtrykt som udbenet kød, med oprindelse i visse stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet, for nedenstående mængder og oprindelseslande:

Det Forenede Kongerige

- 850 tons med oprindelse i Botswana

- 1000 tons med oprindelse i Namibia

- 920 tons med oprindelse i Zimbabwe

Tyskland

- 350 tons med oprindelse i Botswana

Artikel 2

Der kan i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1918/98 indgives licensansøgninger i løbet af de ti første dage af august 2001 for følgende mængder udbenet oksekød:

>TABELPOSITION>

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 21. juli 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 2001.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 215 af 1.8.1998, s. 12.

(2) EFT L 250 af 10.9.1998, s. 16.

(3) EFT L 302 af 31.12.1972, s. 28.

(4) EFT L 24 af 30.1.1998, s. 31.

Top