Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1460

Kommissionens forordning (EF) nr. 1460/2001 af 17. juli 2001 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

OJ L 194, 18.7.2001, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1460/oj

32001R1460

Kommissionens forordning (EF) nr. 1460/2001 af 17. juli 2001 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

EF-Tidende nr. L 194 af 18/07/2001 s. 0008 - 0009


Kommissionens forordning (EF) nr. 1460/2001

af 17. juli 2001

om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2771/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for æg(1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1516/96(2), særlig artikel 8, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2771/75 kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne for de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, i den pågældende forordning, og priserne inden for Fællesskabet dækkes ved en eksportrestitution når disse produkter udføres i form af varer der er anført i bilaget til nævnte forordning. Kommissionens forordning (EF) nr. 1520/2000 af 13. juli 2000 om fastsættelse af fælles gennemførelsesregler for ydelse af eksportrestitutioner og om fastlæggelse af kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I(3), ændret ved forordning (EF) nr. 2390/2000(4), specificerer sådanne af disse produkter, for hvilke der bør fastsættes en restitutionssats, der skal anvendes ved deres udførsel i form af varer, som er nævnt i bilaget til forordning (EØF) nr. 2771/75.

(2) I henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1520/2000 skal restitutionssatsen for 100 kg af hvert af de basisprodukter, der tages i betragtning, fastsættes for samme tidsrum som ved fastsættelsen af restitutionerne for de samme produkter udført i uforarbejdet stand.

(3) Artikel 11 i den landbrugsaftale, der blev indgået i forbindelse med de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, indebærer, at eksportrestitutionen for et produkt der er iblandet en vare, ikke må være større end restitutionen for dette produkt, når det udføres i uforandret stand.

(4) På grundlag af overslagene over udgifter og de disponible budgetmidler er det fortsat nødvendigt at sikre en stram styring.

(5) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fjerkrækød og Æg -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De restitutionssatser, der anvendes for de basisprodukter, som er anført i bilag A til forordning (EF) nr. 1520/2000 og nævnt i artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2771/75, og som udføres i form af varer, der omfattes af bilag I til forordning (EØF) nr. 2771/75, fastsættes i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. juli 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 2001.

På Kommissionens vegne

Erkki Liikanen

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 282 af 1.11.1975, s. 49.

(2) EFT L 189 af 30.7.1996, s. 99.

(3) EFT L 177 af 15.7.2000, s. 1.

(4) EFT L 276 af 28.10.2000, s. 3.

BILAG

til Kommissionens forordning af 17. juli 2001 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

>TABELPOSITION>

Top