Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1365

Kommissionens forordning (EF) nr. 1365/2001 af 4. juli 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1289/2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

OJ L 182, 5.7.2001, p. 54–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1365/oj

32001R1365

Kommissionens forordning (EF) nr. 1365/2001 af 4. juli 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1289/2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

EF-Tidende nr. L 182 af 05/07/2001 s. 0054 - 0054


Kommissionens forordning (EF) nr. 1365/2001

af 4. juli 2001

om ændring af forordning (EF) nr. 1289/2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker(1), særlig artikel 27, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge artikel 6, stk. 3, litra b), i Kommissionens forordning (EF) nr. 1464/95 af 27. juni 1995 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for sukkersektoren(2) er eksportlicenser for de sammesteds omhandlede produkter gyldige fra udstedelsesdatoen indtil udløbet af den tredje kalendermåned efter denne dato.

(2) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1289/2001 af 28. juni 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand(3) blev der fastsat eksportrestitutioner for disse produkter fra den 29. juni 2001, og samtidig blev eksportlicensernes gyldighedsperiode begrænset til den 30. september 2001 for at undgå forskelsbehandling af de eksportører, der udnytter licenserne indtil den 30. september 2001, og dem, der udnytter dem efter denne dato.

(3) For at gøre det muligt for eksportørerne at indgå kontrakter efter den 30. september 2001 under anvendelse af en eksportlicens udstedt i juli 2001 bør eksportrestitutionen fastsættes for de licenser, der er udstedt i juli 2001, hvis de anvendes efter den 30. september 2001. Artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1289/2001, som begrænser eksportlicensernes gyldighedsperiode, bør derfor ændres.

(4) Forordning (EF) nr. 1260/2001 indeholder ingen bestemmelser om forlængelse af ordningen for udligning af lageromkostninger fra den 1. juli 2001. Der bør derfor tages hensyn hertil ved fastsættelsen af de restitutioner, der ydes, når eksporten foregår efter den 30. september 2001.

(5) For at undgå forskelsbehandling af eksportlicenser, der er udstedt før og efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse, bør forordningen finde anvendelse på de licenser, der er udstedt fra datoen for ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 1289/2001.

(6) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1289/2001 affattes artikel 1 stk. 2 således: "Hvis en eksportlicens, hvis restitutionsbeløb er fastsat efter stk. 1, anvendes efter den 30. september 2001, reduceres nævnte beløb med 2 EUR/100 kg netto, udtrykt i hvidt sukker-ækvivalent."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 5. juli 2001. Den finder anvendelse på eksportlicenser, der er udstedt fra den 29. juni 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 2001.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1.

(2) EFT L 144 af 28.6.1995, s. 14.

(3) EFT L 176 af 29.6.2001, s. 35.

Top