Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1362

Kommissionens forordning (EF) nr. 1362/2001 af 4. juli 2001 om ændring af importtold for korn

OJ L 182, 5.7.2001, p. 49–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1362/oj

32001R1362

Kommissionens forordning (EF) nr. 1362/2001 af 4. juli 2001 om ændring af importtold for korn

EF-Tidende nr. L 182 af 05/07/2001 s. 0049 - 0051


Kommissionens forordning (EF) nr. 1362/2001

af 4. juli 2001

om ændring af importtold for korn

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1666/2000(2),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2235/2000(4), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Importtolden for korn blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2001(5), ændret ved forordning (EF) nr. 1337/2001(6).

(2) I artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1249/96 er det fastsat, at hvis det beregnede gennemsnit af importtolden i dens anvendelsesperiode afviger med mindst 5 EUR/t fra den fastsatte told, foretages der en tilsvarende justering. Nævnte afvigelse har fundet sted. Det er derfor nødvendigt at justere importtolden i forordning (EF) nr. 1301/2001 -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II til forordning (EF) nr. 1301/2001 affattes som angivet i bilag I og II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 5. juli 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 2001.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.

(2) EFT L 193 af 29.7.2000, s. 1.

(3) EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125.

(4) EFT L 256 af 10.10.2000, s. 13.

(5) EFT L 177 af 30.6.2001, s. 3.

(6) EFT L 180 af 3.7.2001, s. 23.

BILAG I

"BILAG I

Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1766/92

>TABELPOSITION>"

BILAG II

Elementer til beregning af tolden

(perioden 29.6.2001 til 3.7.2001)

1. Gennemsnit for perioden på to uger forud for fastsættelsesdagen:

>TABELPOSITION>

2. Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf-Rotterdam: 21,72 EUR/t; The Great Lakes-Rotterdam: 30,85 EUR/t.

3.

>TABELPOSITION>

Top