Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1352

Kommissionens forordning (EF) nr. 1352/2001 af 4. juli 2001 om udarbejdelse af den foreløbige opgørelse over forsyning af De Kanariske Øer med visse vegetabilske olier

OJ L 182, 5.7.2001, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1352/oj

32001R1352

Kommissionens forordning (EF) nr. 1352/2001 af 4. juli 2001 om udarbejdelse af den foreløbige opgørelse over forsyning af De Kanariske Øer med visse vegetabilske olier

EF-Tidende nr. L 182 af 05/07/2001 s. 0012 - 0012


Kommissionens forordning (EF) nr. 1352/2001

af 4. juli 2001

om udarbejdelse af den foreløbige opgørelse over forsyning af De Kanariske Øer med visse vegetabilske olier

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1601/92 af 15. juni 1992 om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for De Kanariske Øer(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2826/2000(2), særlig artikel 3, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til artikel 2 i forordning (EØF) nr. 1601/92 bør der udarbejdes en foreløbig opgørelse over forsyning af De Kanariske Øer med visse vegetabilske olier.

(2) Opgørelsen udarbejdes på grundlag af forbrugets eller forarbejdningsindustriens respektive berettigede behov, som de nationale myndigheder meddeler. I forventning om at reformen af den særlige forsyningsordning træder i kraft, og for at der ikke skal ske afbrydelser i anvendelsen af den nugældende særlige forsyningsordning, bør opgørelsen fastsættes for perioden 1. juli-31. december 2001.

(3) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fedtstoffer -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De mængder, der indgår i den foreløbige opgørelse over forsyning af De Kanariske Øer med visse vegetabilske olier, for hvilke der indrømmes fritagelse for told ved indførsel fra tredjelande eller ydes støtte ved forsyning fra det øvrige Fællesskab, er for perioden 1. juli til den 31. december 2001 følgende:

>TABELPOSITION>

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 2001.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 173 af 27.6.1992, s. 13.

(2) EFT L 328 af 23.12.2000, s. 2.

Top