EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1265

Kommissionens forordning (EF) nr. 1265/2001 af 27. juni 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 for så vidt angår produktionsrestitutioner for visse produkter fra sukkersektoren, der anvendes i den kemiske industri

OJ L 178, 30.6.2001, p. 63–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 76 - 85
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 76 - 85
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 76 - 85
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 76 - 85
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 76 - 85
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 76 - 85
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 76 - 85
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 76 - 85
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 76 - 85

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006; ophævet ved 32006R0967

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1265/oj

32001R1265

Kommissionens forordning (EF) nr. 1265/2001 af 27. juni 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 for så vidt angår produktionsrestitutioner for visse produkter fra sukkersektoren, der anvendes i den kemiske industri

EF-Tidende nr. L 178 af 30/06/2001 s. 0063 - 0072


Kommissionens forordning (EF) nr. 1265/2001

af 27. juni 2001

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 for så vidt angår produktionsrestitutioner for visse produkter fra sukkersektoren, der anvendes i den kemiske industri

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker(1), særlig artikel 7, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I medfør af artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1260/2001 vedtages det at yde produktionsrestitutioner for sukker, uforarbejdet isoglucose og sukkersirup, som falder ind under nævnte forordning, samt for kemisk ren fructose henhørende under KN-kode 1702 50 00 som mellemprodukt, som anvendes til fremstilling af visse produkter inden for den kemiske industri.

(2) Det bør fastsættes, at uforarbejdet isoglucose skal behandles på samme måde som hvidt sukker, der anvendes af den kemiske industri.

(3) Når bestemte mellemprodukter i EF dels fremstilles direkte af et basisprodukt med undtagelse af ethvert produkt, der falder ind under en anden produktionsrestitutionsordning, og mellemprodukterne dels anvendes til fremstilling af et kemisk produkt som nævnt i bilag I til denne forordning, bør der kunne ydes produktionsrestitution for disse mellemprodukter. Der bør være mulighed herfor, selv om de anvendes i en anden medlemsstat end den, hvor de er fremstillet. Med henblik herpå bør det dels fastsættes, at produktionsrestitutionen ydes for det basisprodukt, der er anvendt til fremstilling af den således anvendte mængde mellemprodukt som ovenfor angivet, og dels, at denne restitution fastlægges ved anvendelsen af de samme udbyttekoefficienter som dem, der er fastsat for beregningen af eksportrestitutionerne for de samme mellemprodukter.

(4) For at produktionsrestitutionsordningen kan anvendes på mellemprodukterne, skal det defineres, hvad der forstås ved disse produkter, og der skal iværksættes en passende kontrolordning. Formålet med kontrollen er ved en forudgående godkendelse både ved fremstillingen af mellemproduktet og ved dets forarbejdning til det færdige kemiske produkt at sikre, at basisproduktet som defineret virkelig anvendes til fremstilling af det kemiske produkt, der er nævnt i bilag I til denne forordning, for at undgå enhver dobbelt udbetaling af produktionsrestitutionen.

(5) Sukker er i lighed med stivelsesprodukter et basisprodukt, som den kemiske industri kan anvende til fremstilling af de samme produkter. Det bør derfor sikres, at der sker en harmonisk udvikling i anvendelsen af disse basisprodukter. Med henblik herpå bør der anvendes en produktionsrestitutionsordning, der både tager hensyn til sukkerprisen på EF's marked og udviklingen i sukkerpriserne på verdensmarkedet.

(6) Ordningen for produkter fra sukkersektoren, der anvendes til fremstilling af kemiske produkter, har til formål at fremme dels en udvikling i anvendelsen af produkter fra sukkersektoren inden for den kemiske industri og dels en udvikling i bioteknologien på grundlag af disse basisprodukter ved en tilnærmelse af priserne for disse produkter til priserne på verdensmarkedet for sukker. Med henblik herpå er der i den pågældende ordning fastsat en gradvis indførelse af princippet om fastlæggelse af produktionsrestitutionerne ved henvisning til verdensmarkedsprisen og EF-prisen for sukker under hensyntagen til et fast beløb på 6,45 EUR/100 kg ud over verdensmarkedsprisen. Det faste beløb svarer til forsendelsesomkostningerne med henblik på eksport af EF-sukkeret, herunder et fast element, der skal sikre, at sukkerprisen ikke falder under verdensmarkedsprisen, der er meget svingende. Erfaringerne med, hvordan ovennævnte ordning har fungeret, viser nødvendigheden af dels endelig at give EF's sukkerforbrugende kemiske industri samme vilkår som dem, der gælder for den industri, der forsyner sig på verdensmarkedet for sukker, og dels at udvide mulighederne for EF-industriens afsætning af produkter fra sukkersektoren til andre formål end levnedsmidler. Med henblik herpå bør ordningen opretholdes ved, at der udelukkende henvises til verdensmarkedet for sukker og EF-markedet for sukker.

(7) Disse produktionsrestitutioner bør ligeledes kunne ydes for råsukker og sirup med en forholdsvis høj renhedsgrad beregnet i overensstemmelse med artikel 1, stk. 5, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1443/82 af 8. juni 1982 om gennemførelsesbestemmelser for kvotaordningen for sukker(2), senest ændret ved forordning (EF) nr. 392/94(3), når disse produkter anvendes i den kemiske industri. For disse basisprodukter bør den for hvidt sukker gældende produktionsrestitution derfor lægges til grund, idet den tilpasses efter udbyttet af disse produkter henholdsvis efter deres indhold af saccharose. For ydelsen af produktionsrestitutioner for isoglucose bør der stilles de samme betingelser som dem, der er fastsat for ydelsen af eksportrestitutioner for dette produkt.

(8) Produktionsrestitutionen bør fastsættes månedligt, og det bør følgelig fastlægges, hvilke referenceperioder der skal anvendes, og hvilke forhold der skal konstateres, med henblik på bestemmelse af verdensmarkedsprisen for sukker. Da restitutionerne fastsættes månedligt, bør der også fastlægges referenceperioder på ca. en måned.

(9) Da næsten al afsætning af sukkeroverskud til tredjelandsmarkeder foregår ved licitation, bør det vejede gennemsnit af de eksportrestitutioner, der i den pågældende referenceperiode fastsættes efter denne licitationsprocedure, lægges til grund for fastsættelsen af sukkerprisen på verdensmarkedet, der anvendes til fastsættelse af produktionsrestitutionen.

(10) For at forhindre misbrug bør det fastsættes, at produktionsrestitutioner kun kan ydes, såfremt anden anvendelse er udelukket som følge af kontrolforanstaltninger. En sådan kontrol er kun mulig, såfremt produktionsrestitutioner kun ydes til den, der forarbejder produkterne, og efter ansøgning fra denne. I visse tilfælde kan kontrolforanstaltningerne gøres mere effektive, hvis de gennemføres i forbindelse med en godkendelse. Den medlemsstat, på hvis område forarbejdningen finder sted, bør derfor have mulighed for at kræve, at forarbejdningsvirksomhederne skal godkendes.

(11) Der kan ikke ydes produktionsrestitution, medmindre der foreligger nøjagtige oplysninger. Den, der ønsker at opnå restitution, skal derfor forinden fremsætte en skriftlig ansøgning herom indeholdende bestemte oplysninger.

(12) Da basisprodukterne i sukkersektoren let kan erstattes med basisprodukter i korn- og rissektoren, bør en uberettiget forskelsbehandling undgås. Med henblik herpå bør der for sukker fastsættes bestemmelser svarende til dem, der er fastsat for frigivelse af sikkerheden i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1722/93 af 30. juni 1993 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 og (EØF) nr. 1418/76 for så vidt angår produktionsrestitutioner for korn og ris(4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 87/1999(5). I henhold til disse bestemmelser kan sikkerheden frigives i forhold til de mængder, for hvilke forarbejdningen af basisproduktet er foregået i løbet af produktionsrestitutionsbevisets gyldighedsperiode.

(13) Af hensyn til dokumentation og kontrol må der indføres et restitutionsbevis, der har en tilstrækkelig gyldighedsfrist til at gøre det muligt for handelen at disponere på lang sigt, og som indeholder de for produktionsrestitutionens fastsættelse vigtigste enkeltheder. For at sikre, at det pågældende sukker anvendes i overensstemmelse med det formål, hvortil restitutionsbeviset er blevet udstedt, bør beviset kun kunne gøres gældende af ansøgeren og først efter forarbejdning af det pågældende basisprodukt.

(14) I betragtning af, at den endelige betaling af produktionsrestitutionen på den ene side først kan ske efter forarbejdningen, medens handelen på den anden side er interesseret i en så hurtig betaling som muligt, er det nødvendigt, at udbetalingen finder sted inden for en frist, der ligger ret tæt op ad forarbejdningstidspunktet.

(15) Produktionsrestitutionsbeviserne har en sådan gyldighedsperiode, at den højst kan dække seks måneders fastsættelse af produktionsrestitutioner, og beviserne skal angive produktionsrestitutionerne gældende på dagen for modtagelsen af ansøgningen. Mellem dagen for modtagelsen af ansøgningen om restitutionsbevis og dagen for forarbejdning af det pågældende basisprodukt kan der derfor indtræde en ændring i interventionsprisen for sukker for områder, der ikke er underskudsområder. Da produktionsrestitutionen fastsættes på grundlag af EF-prisen for sukker og udviklingen i verdensmarkedsprisen for sukker, bør der derfor fastsættes en regel om regulering af restitutionen under hensyntagen til ændringer i interventionsprisen fastsat i euro for sukker mellem dagen for modtagelsen af ansøgningen om beviset og dagen for forarbejdningen af det pågældende basisprodukt.

(16) For at der kan udøves kontrol med, at basisprodukterne anvendes til det fastsatte formål, skal der i hver medlemsstat oprettes et organ, som har kendskab til alle nødvendige oplysninger. For at afbøde virkningerne af eventuelle forsinkelser i udbetalingen af restitutionen bør der skabes mulighed for at yde en forskudsbetaling til den, som restitutionsbeviset er udstedt til, så snart kontrollen er i gang, og omvendt bør der for at give den pågældende medlemsstat en garanti pålægges forpligtelse til at stille en passende sikkerhed, såfremt forarbejdningen af basisproduktet ikke har fundet sted i overensstemmelse med de i restitutionsbeviset fastsatte betingelser. Af hensyn til tilfælde af force majeure, som forhindrer den, som restitutionsbeviset er udstedt til, i at opfylde sine forpligtelser, bør det dog bestemmes, at medlemsstaten træffer afgørelse om egnede foranstaltninger.

(17) Erfaringerne siden indførelsen af den nye produktionsrestitutionsordning pr. 1. juli 1986 og særlig siden ændringen pr. 1. juli 1990 viser, at det er nødvendigt at sikre en mere effektiv anvendelse af ordningen særlig i forbindelse med ansøgningen om produktionsrestitutionsbeviset. I det øjemed bør minimumstolerancen for, hvornår den pågældende kan anses at have opfyldt sin primære forpligtelse til at forarbejde basisproduktet eller mellemproduktet, også udvides for at tage hensyn til tekniske begrænsninger for forarbejdningen, særlig ved gæringsprocesser, hvor udbyttet er meget varierende efter mikroorganismernes reaktioner. Der bør ligeledes indføres en maksimumstolerance for det tilfælde, at processen fungerer dårligt, og forarbejdningsvirksomheden derfor er tvunget til at anvende mere basisprodukt end oprindeligt forudset, uden at den inden for denne grænse dog behøver at oprette en særlig sag for at drage fordel af ordningen for den således forarbejdede tillægsmængde.

(18) Gennemførelsesbestemmelserne i denne forordning afløser bestemmelserne i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1729/78 af 24. juli 1978 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende produktionsrestitution for sukker, der anvendes i den kemiske industri(6), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1148/98(7), der derfor skal ophæves.

(19) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. I denne forordning forstås ved "basisprodukter":

a) de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra a) og f), i forordning (EF) nr. 1260/2001

b) sukkersirup, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 1260/2001 henhørende under KN-kode ex 1702 60 95 og ex 1702 90 99 af en renhed på mindst 85 %,

og som anvendes til fremstilling af de kemiske produkter, som er nævnt i bilag I til denne forordning.

2. Med basisprodukter sidestilles de i bilag II anførte mellemprodukter, som dels er fremstillet i EF direkte af de nævnte basisprodukter bortset fra ethvert produkt, der er omfattet af en anden produktionsrestitutionsordning, og som dels anvendes til fremstilling af de i bilag I anførte kemiske produkter.

3. Kemisk ren fructose henhørende under KN-kode 1702 50 00 betragtes i sin egenskab af mellemprodukt som et basisprodukt, hvis det er fremstillet i EF direkte af de nævnte basisprodukter bortset fra ethvert produkt, der er omfattet af en anden produktionsrestitutionsordning, og hvis det anvendes til forarbejdning til et af de i bilag I anførte kemiske produkter.

Artikel 2

1. Produktionsrestitutionen ydes af den medlemsstat, på hvis område forarbejdningen af basisprodukterne finder sted.

2. Medlemsstaten må kun yde restitutionen, såfremt der ved en toldkontrol eller en administrativ kontrol, der frembyder samme garanti, er skabt sikkerhed for, at basisprodukterne anvendes på en måde, der er i overensstemmelse med det anvendelsesformål, som er angivet i den i artikel 3 omhandlede ansøgning.

Artikel 3

1. Produktionsrestitutionen ydes kun til forarbejdningsvirksomheder, der sikrer, at den i artikel 2, stk. 2, fastsatte kontrol til enhver tid kan gennemføres, og som har indgivet en ansøgning med angivelse af det kemiske produkt, som skal fremstilles af basisproduktet.

2. Den pågældende medlemsstat kan gøre ydelsen af restitutionen betinget af, at forarbejdningsvirksomhederne i stk. 1 skal godkendes på forhånd.

Artikel 4

Produktionsrestitutionen for 100 kg hvidt sukker beregnes ud fra verdensmarkedsprisen for hvidt sukker, forhøjet med et fast beløb på 6,45 EUR/100 kg hvidt sukker, samt EF-prisen for sukker.

Ved

a) verdensmarkedsprisen for sukker forstås EF-prisen for sukker nedsat med de gennemsnitlige eksportrestitutioner for hvidt sukker, der er konstateret i den pågældende referenceperiode omhandlet i artikel 9, stk. 2, med et fradrag af et fast beløb på 6,45 EUR pr. 100 kg

b) EF-prisen for sukker forstås interventionsprisen for hvidt sukker.

Artikel 5

Størrelsen af den produktionsrestitution, der ydes for 100 kg råsukker, er lig med en hundrededel af restitutionen ved anvendelse af hvidt sukker, multipliceret med udbyttet af det anvendte råsukker, beregnet i overensstemmelse med punkt II i bilag I til forordning (EF) nr. 1260/2001.

Artikel 6

Størrelsen af den produktionsrestitution, der ydes for 100 kg saccharosesirup, er lig med en hundrededel af restitutionen ved anvendelse af hvidt sukker, multipliceret med

a) den anvendte sirups indhold af saccharose, når siruppens renhedsgrad ikke er på under 98 %, eller

b) den anvendte sirups indhold af sukker, der kan ekstraheres, beregnet i overensstemmelse med artikel 1, stk. 5, andet afsnit, i forordning (EØF) nr. 1443/82, når siruppens renhedsgrad mindst andrager 85 %, men er på under 98 %.

Artikel 7

Produktionsrestitutionen pr. 100 kg tørstof af det basisprodukt, der omhandles i artikel 1, stk. 1, litra f), i forordning (EF) nr. 1260/2001, er lig med den produktionsrestitution, der gælder i tilfælde af anvendelse af hvidt sukker.

Produktionsrestitutionen ydes kun, hvis produktet

a) er fremstillet ved isomerisering af glucose

b) i tør tilstand har et vægtindhold på mindst 41 % fructose, og

c) i tør tilstand har et samlet vægtindhold af polysaccharider og oligosaccharider, inklusive indholdet af di- eller trisaccharider, som ikke overstiger 8,5 %.

Artikel 8

Størrelsen af den produktionsrestitution, der ydes for 100 kg fructose anvendt og udtrykt som tørstof, er lig med den produktionsrestitution, der er gældende for 100 kg hvidt sukker på datoen for modtagelsen af ansøgningen om produktionsrestitutionen.

Artikel 9

1. Produktionsrestitutionen for hvidt sukker fastsættes månedligt for perioder, der begynder den 1. i hver måned.

2. Med henblik på den i stk. 1 omhandlede fastsættelse forstås ved referenceperiode til konstatering af de eksportrestitutioner for hvidt sukker, der anvendes til bestemmelse af verdensmarkedsprisen for sukker, jf. artikel 4, litra a), den periode, der begynder den sekstende dag i den næstsidste måned forud for hver af datoerne omhandlet i stk. 1 og slutter den femtende dag i den sidste måned umiddelbart forud for den pågældende dato.

3. Med hensyn til verdensmarkedsprisen for sukker forstås ved det i artikel 4, litra a), omhandlede gennemsnit det vejede gennemsnit af de eksportrestitutioner for hvidt sukker, der fastsættes ved licitation i den pågældende referenceperiode som defineret i denne artikels stk. 2.

4. Produktionsrestitutionen pr. 100 kg hvidt sukker i hver af de i stk. 1 omhandlede måneder er lig med forskellen mellem EF-prisen for sukker i den måned, for hvilken restitutionen fastsættes, og verdensmarkedsprisen for sukker i den pågældende referenceperiode.

5. Hvis EF-prisen for sukker og verdensmarkedsprisen for sukker ændrer sig væsentligt i den i stk. 1 definerede periode, kan restitutionen beregnet i overensstemmelse med stk. 2, 3 og 4 ændres for at tage hensyn til disse ændringer.

Artikel 10

1. Ansøgning om produktionsrestitutionsbevis skal fremsættes skriftligt til den ansvarlige myndighed i den medlemsstat, hvor basisproduktet skal forarbejdes.

Ansøgningen skal indeholde:

a) forarbejdningsvirksomhedens navn og adresse

b) arten og mængden af basisproduktet til forarbejdning udtrykt som hvidt sukker eller som tørstof for isoglucose

c) toldpositionen og varebeskrivelsen for det kemiske produkt, til hvis fremstilling basisproduktet skal anvendes

d) forarbejdningssted.

2. Når den ansøgning om produktionsrestitutionsbevis, der indgives af forarbejdningsvirksomheden, vedrører et mellemprodukt,

a) skal den ud over de oplysninger, der er fastsat i stk. 1, indeholde:

- arten og mængden af det basisprodukt, der er anvendt til fremstilling af dette mellemprodukt

- navn eller firmanavn og adresse for den fabrikant, der har fremstillet mellemproduktet

- det sted, hvor mellemproduktet er fremstillet, og

b) skal den, uden at det berører stk. 3, andet afsnit, ledsages af:

- originalen af et dokument, der efter anmodning fra fabrikanten af mellemproduktet er udstedt til denne af myndighederne i den medlemsstat, på hvis område fremstillingen af mellemproduktet har fundet sted, til attestering af, at dette produkt direkte og udelukkende er fremstillet af et basisprodukt, eller

- en erklæring fra forarbejdningsvirksomheden, hvorved den forpligter sig til inden udløbet af restitutionsbevisets gyldighedsperiode at indgive det i første led nævnte dokument.

Det i første afsnit, litra b), nævnte dokument skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a) arten og mængden af det basisprodukt, der er anvendt til fremstilling af det pågældende mellemprodukt

b) arten og mængden af det pågældende mellemprodukt

c) navn eller firmanavn og adresse for den fabrikant, der har fremstillet mellemproduktet

d) det sted, hvor mellemproduktet er fremstillet.

Medlemsstaten kan for udstedelse af det i første afsnit, litra b), nævnte dokument fastsætte betingelser, der supplerer dem, der er nævnt i stk. 1, andet afsnit.

3. Ved anvendelsen af stk. 2

a) er udstedelsen af det i stk. 2, første afsnit, litra b), nævnte dokument betinget af, at fabrikanten af mellemproduktet forudgående er godkendt af den medlemsstat, på hvis område dette produkt skal fremstilles

b) er udbetalingen af produktionsrestitutionen betinget af, at forarbejdningsvirksomheden forudgående er godkendt af den medlemsstat, på hvis område vedkommende skal forarbejde mellemproduktet til et kemisk produkt nævnt i bilag I.

De i andet afsnit omhandlede godkendelser gives af den pågældende medlemsstat, såfremt den berørte part sikrer denne alle faciliteter for den nødvendige kontrol.

4. Medlemsstaterne kan kræve yderligere oplysninger.

Artikel 11

1. Ansøgningen om restitutionsbevis ledsages af en sikkerhedsstillelse, der er en forudsætning for, at det i artikel 12 omhandlede restitutionsbevis kan udstedes.

2. Sikkerhedsstillelsen andrager 3,78 EUR pr. 100 kg sukker udtrykt i hvidt sukker, eller for isoglucose pr. 100 kg tørstof.

Når det drejer sig om et mellemprodukt, er sikkerheden pr. 100 kg produkt lig med det i første afsnit nævnte beløb med anvendelse af den koefficient, der er fastsat i bilag II for det pågældende mellemprodukt, idet denne koefficient alt efter tilfældet justeres efter indholdet af tørstof ved tilsvarende anvendelse af den tilsvarende formel for koefficienten, der er fastsat i bilag II.

3. For frigivelse af den i stk. 2 nævnte sikkerhed udgør det primære krav efter artikel 20 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2220/85(8)

a) i tilfælde af et mellemprodukt af forarbejdningsvirksomhedens forelæggelse af det i artikel 10, stk. 2, første afsnit, litra b), nævnte dokument og ved forarbejdning af den mængde af mellemproduktet, der er angivet i ansøgningen, til et kemisk produkt som fastsat i bilag I i gyldighedsperioden for det pågældende restitutionsbevis, eller

b) i andre tilfælde ved forarbejdning af den mængde af basisproduktet, der er angivet i ansøgningen, til et kemisk produkt som fastsat i bilag I i gyldighedsperioden for det pågældende restitutionsbevis.

Det primære krav om forarbejdning i første afsnit, litra a) eller b), anses dog for opfyldt, hvis mindst 90 % af den mængde basisprodukt eller den mængde mellemprodukt, som er angivet i ansøgningen, er forarbejdet i restitutionsbevisets gyldighedsperiode.

4. For anvendelsen af stk. 1 og 2 gælder for så vidt angår frigivelsen af sikkerhedsstillelsen force majeure og bestemmelserne i afsnit V i forordning (EØF) nr. 2220/85.

Artikel 12

1. Medlemsstaterne udsteder på grundlag af ansøgningen et restitutionsbevis.

2. Til restitutionsbeviser anvender medlemsstaterne nationale blanketter, der mindst skal indeholde de i stk. 3 anførte oplysninger, medmindre andet er foreskrevet i andre af EF's institutioner vedtagne forordninger, direktiver eller beslutninger.

Når det i stk. 1 omhandlede bevis vedrører et mellemprodukt, skal det ud over oplysningerne i stk. 3, litra a), b), d), e) og f), indeholde de oplysninger, der er anført i ansøgningen om det i artikel 10, stk. 2, nævnte bevis.

3. Restitutionsbeviset skal indeholde følgende oplysninger:

a) indehaverens navn og adresse

b) datoen for modtagelse af ansøgningen

c) arten og mængden af basisproduktet til forarbejdning udtrykt i hvidt sukker eller som tørstof for isoglucose

d) basisproduktets planlagte anvendelsesformål

e) den produktionsrestitution, der gælder for hvidt sukker på dagen for modtagelsen af ansøgningen

f) bevisets sidste gyldighedsdag

g) forarbejdningssted.

Artikel 13

Ved anvendelsen af artikel 10, stk. 1, andet afsnit, og artikel 12, stk. 3,

a) anses følgende for at være samme basisprodukt:

i) hvidt sukker henhørende under KN-kode 1701 99 10; sukker med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer henhørende under KN-kode 1701 91 00; sukker med indhold af andre stoffer henhørende under KN-kode 1701 99 90 og saccharosesirup af en renhedsgrad på 85 % og derover henhørende under KN-kode 1702 60 95 og 1702 90 99

ii) råsukker henhørende under KN-kode 1701 11 og 1701 12

iii) isoglucose henhørende under KN-kode ex 1702 40 10, 1702 60 10 og 1702 90 30

iv) mellemprodukter omhandlet i artikel 2

b) kan angivelsen af basisproduktets anvendelsesformål på anmodning og i forståelse med de ansvarlige myndigheder i den pågældende medlemsstat begrænses til det KN-kapitel, hvorunder det eller de kemiske produkter, der skal fremstilles, henhører.

Artikel 14

1. Tildelingen af restitutionsbeviset giver ret til udbetaling af den i beviset anførte produktionsrestitution

a) når det drejer sig om et mellemprodukt, når forelæggelse af det i artikel 10, stk. 2, første afsnit, litra b), nævnte dokument har fundet sted inden for den foreskrevne frist og efter forarbejdningen af dette mellemprodukt på de i restitutionsbeviset fastsatte betingelser

b) i de øvrige tilfælde efter forarbejdning af basisproduktet på de i restitutionsbeviset fastsatte betingelser.

Hvis den forarbejdede mængde basisprodukt eller mellemprodukt overstiger den mængde, der er anført i restitutionsbeviset, betragtes denne tillægsmængde inden for en begrænsning af 5 % som forarbejdet i henhold til dokumentet, og den giver ret til udbetaling af den produktionsrestitution, der er anført i dokumentet.

2. De rettigheder, beviset giver, kan ikke overdrages.

Artikel 15

Restitutionsbeviset er gyldigt fra dagen for modtagelsen af ansøgningen og indtil udgangen af den femte måned efter den måned, hvori ansøgningen om produktionsrestitution blev modtaget.

Artikel 16

1. Hvis der i perioden fra dagen for modtagelse af en ansøgning om produktionsrestitutionsbevis og dagen for forarbejdning af basisproduktet indtræder en ændring i den interventionspris for hvidt sukker, der er fastsat i euro for de områder, som ikke er underskudsområder, reguleres produktionsrestitutionen for de mængder af basisproduktet, der forarbejdes efter tidspunktet for ændringen.

2. Med henblik på den i stk. 1 omhandlede regulering anfører den ansvarlige myndighed i den medlemsstat, der udsteder det pågældende restitutionsbevis, ved udstedelsen heraf følgende tekst på beviset: "Skal reguleres" i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1260/2001 for den forarbejdning, der foretages fra datoen for anvendelsen af den pågældende nye interventionspris.

Reguleringen foretages ved udbetalingen af den pågældende produktionsrestitution.

3. Når basisproduktet er hvidt sukker, foretages den i stk. 1 omhandlede regulering ved henholdsvis at forhøje eller nedsætte produktionsrestitutionen med forskellen, udtrykt i euro pr. 100 kg sukker, mellem på den ene side interventionsprisen for hvidt sukker for de områder, der ikke er underskudsområder, på dagen for modtagelsen af ansøgningen om beviset og på den anden side samme pris for hvidt sukker på dagen for forarbejdningen af det pågældende basisprodukt.

4. Når basisproduktet er råsukker af standardkvalitet, foretages den i stk. 1 omhandlede regulering ved henholdsvis at forhøje eller nedsætte produktionsrestitutionen med forskellen, udtrykt i euro pr. 100 kg sukker, mellem på den ene side interventionsprisen for råsukker på dagen for modtagelsen af ansøgningen om beviset og på den anden side samme pris på dagen for forarbejdningen af det pågældende basisprodukt.

5. Hvis udbyttet af råsukkeret afviger fra udbyttet ifølge den definition af standardkvaliteten, der er anført i punkt II i bilag I til forordning (EF) nr. 1260/2001, foretages der ved udbetalingen en regulering af det i henhold til stk. 4 regulerede restitutionsbeløb i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1423/95(9).

6. Når basisproduktet er saccharosesirup, foretages reguleringen i overensstemmelse med denne artikels stk. 4 og artikel 6.

7. Når basisproduktet er isoglucose, foretages reguleringen i overensstemmelse med denne artikels stk. 4, idet den finder anvendelse på 100 kg tørstof af det pågældende produkt.

Artikel 17

1. Medlemsstaterne udpeger organer med beføjelse til at kontrollere forarbejdningen af basisprodukterne.

2. Restitutionsbevisets indehaver skal skriftligt meddele de i stk. 1 nævnte organer følgende oplysninger tilstrækkeligt tidligt til, at kontrollen kan gennemføres:

a) navn og adresse

b) art og mængde af de basisprodukter, der skal forarbejdes

c) hvor de pågældende basisprodukter befinder sig på meddelelsestidspunktet.

Medlemsstaterne kan kræve yderligere oplysninger.

Artikel 18

Så snart basisprodukterne befinder sig under kontrol, kan medlemsstaterne yde restitutionsbevisets indehaver et forskud, dog højst på 80 % af den produktionsrestitution, der er anført i restitutionsbeviset.

Artikel 19

1. Når medlemsstaterne indrømmer en forskudsbetaling, skal de for at sikre, at forskuddet tilbagebetales forhøjet med 5 %, kræve en sikkerhedsstillelse eller anden anerkendt garanti af samme værdi.

2. Sikkerhedsstillelsen frigives, når forarbejdningen har fundet sted ifølge de i restitutionsbeviset fastsatte betingelser, eller når forskuddet forhøjet med 5 % er blevet tilbagebetalt.

3. Uden at dette berører bestemmelserne i stk. 4, skal den i stk. 1 omhandlede tilbagebetaling indkræves i forhold til den mængde basisprodukter, der ikke er forarbejdet i overensstemmelse med betingelserne i restitutionsbeviset.

Dersom forskuddet ikke tilbagebetales, fortabes den stillede sikkerhed i et forhold svarende til den udestående tilbagebetaling.

4. Såfremt forarbejdningen ikke kan finde sted på de i restitutionsbeviset fastsatte betingelser som følge af omstændigheder, der må betragtes som force majeure, og såfremt der foreligger en anmodning om, at disse omstændigheder tages i betragtning, træffer den pågældende medlemsstat de foranstaltninger, den anser for nødvendige i anledning af den påberåbte omstændighed.

Artikel 20

Efter at det ansvarlige organ har fået meddelelse om, hvilket kemisk produkt basisproduktet er anvendt til, udbetales produktionsrestitutionen eller, såfremt der er udbetalt et forskud, forskellen mellem det udbetalte beløb og produktionsrestitutionen

a) så snart det er fastslået, at basisproduktet er forarbejdet på de i restitutionsbeviset fastsatte betingelser

b) senest ved udgangen af måneden efter den måned, hvor forarbejdningen er konstateret.

Artikel 21

Produktionsrestitutionen udbetales for den forarbejdede mængde basisprodukt eller mellemprodukt inden for den i artikel 14, stk. 1, andet afsnit, omhandlede grænse.

Produktionsrestitutionen pr. 100 kg anvendt mellemprodukt er lig med den produktionsrestitution, der gælder for 100 kg hvidt sukker på dagen for ansøgningens modtagelse, multipliceret med den koefficient, der er fastsat i bilag II for det pågældende mellemprodukt, idet denne koefficient alt efter tilfældet justeres efter indholdet af tørstof ved anvendelse af den tilsvarende formel for koefficienten, der er fastsat i bilag II.

Artikel 22

Forordning (EØF) nr. 1729/78 ophæves.

Forordning (EØF) nr. 1729/78 finder dog fortsat anvendelse på forarbejdning, for hvilken ansøgning om produktionsrestitution er indgivet inden den dato, fra hvilken nærværende forordning anvendes.

Artikel 23

Denne forordning træder i kraft den 1. juli 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juni 2001.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) Se side 1 i denne Tidende.

(2) EFT L 158 af 9.6.1982, s. 17.

(3) EFT L 53 af 24.2.1994, s. 7.

(4) EFT L 159 af 1.7.1993, s. 112.

(5) EFT L 9 af 15.1.1999, s. 8.

(6) EFT L 201 af 25.7.1978, s. 26.

(7) EFT L 159 af 3.6.1998, s. 38.

(8) EFT L 205 af 3.8.1985, s. 5.

(9) EFT L 141 af 24.6.1995, s. 16.

BILAG I

>TABELPOSITION>

BILAG II

>TABELPOSITION>

Top