Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001D0119(02)

2001/50/EF: AVS-EF-Ministerrådets afgørelse nr. 2/2000 af 15. december 2000 om ydelse af finansiel støtte til en investeringsfinansieringsordning til sikring af industriel og erhvervsmæssig udvikling i AVS-staterne

OJ L 17, 19.1.2001, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/50(1)/oj

22001D0119(02)

2001/50/EF: AVS-EF-Ministerrådets afgørelse nr. 2/2000 af 15. december 2000 om ydelse af finansiel støtte til en investeringsfinansieringsordning til sikring af industriel og erhvervsmæssig udvikling i AVS-staterne

EF-Tidende nr. L 017 af 19/01/2001 s. 0020 - 0021


AVS-EF-Ministerrådets afgørelse nr. 2/2000

af 15. december 2000

om ydelse af finansiel støtte til en investeringsfinansieringsordning til sikring af industriel og erhvervsmæssig udvikling i AVS-staterne

(2001/50/EF)

AVS-EF-MINISTERRÅDET HAR -

under henvisning til fjerde AVS-EF-konvention som ændret ved den aftale, der blev undertegnet på Mauritius den 4. november 1995, og forlænget ved AVS-EF-Ministerrådets afgørelse 1/2000, særlig artikel 282, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til fjerde AVS-EF- konvention tillægges der den private sektor afgørende vægt i bestræbelserne for at omstrukturere AVS-staternes økonomier, navnlig ved jobskabelse, forøgelse af indkomsterne og integrering af disse økonomier i den globale økonomi.

(2) Der er afsat betydelige midler til investeringsfinansiering både i den offentlige og den private sektor via en tildeling på 1825 mio. EUR til foranstaltninger med risikovillig kapital fra Den Europæiske Udviklingsfond (EUF).

(3) De samlede forpligtelser i form af risikovillig kapital under første og anden finansprotokol androg den 31. juli 2000 1312 mio. EUR. Hertil kommer 190 mio. EUR til lån, som er godkendt og afventer undertegnelse. Disse to beløb udgør 1502 mio. EUR, svarende til 82,3 % af den samlede tildeling fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB) til foranstaltninger med risikovillig kapital i henhold til konventionen.

(4) Fællesskabet har vedtaget en revideret strategi til udvikling af den private sektor i udviklingslandene med vægten lagt ikke blot på støtte til makroøkonomiske reformpolitikker, men også på støtte til mellemniveauet og det mikroøkonomiske niveau.

(5) AVS-EF-Ministerrådet finder det vigtigt, at de nuværende instrumenter og initiativer, der finansieres over 8. EUF, ikke hindres af mangel på ressourcer, navnlig midler til investeringsfinansiering. Hvis det aktuelle forpligtelsesomfang opretholdes, kan de ressourcer, der anvendes til foranstaltninger med risikovillig kapital under fjerde AVS-EF-konvention, imidlertid opbruges fuldt ud, før den kommende AVS-EF-partnerskabsaftale, undertegnet den 23. juni 2000 i Cotonou, træder i kraft, og før midlerne under den nye investeringsfacilitet står til rådighed.

(6) AVS-EF-Ministerrådet har den 27. juli 2000 truffet afgørelse nr. 1/2000 om de overgangsforanstaltninger, der skal anvendes fra den 2. august 2000 til ikrafttrædelsen af AVS-EF-Cotonou-aftalen. Nævnte afgørelse blev truffet under hensyntagen til behovet for, at der sikres kontinuitet i udviklingssamarbejdet.

(7) De finansielle ressourcer bl.a. til den private sektor bør forøges for at undgå, at finansieringsstrømmen afbrydes, fordi midlerne er opbrugt.

(8) Der kan i løbet af de kommende tre år anvendes ca. 300 mio. EUR til investeringsforanstaltninger i AVS-staterne ud over det beløb på 1825 mio. EUR, som allerede er programmeret af EIB. Disse midler bør tilvejebringes til dækning af et investeringsfinansieringsprogram til støtte for den private sektor i alle AVS-staterne.

(9) Foranstaltningerne med risikovillig kapital i henhold til denne afgørelse bør suppleres med omfattende finansiering fra den private sektor og bidrage til at forøge den lokale forvaltningskapacitet. En del af de midler, der afsættes til foranstaltninger med risikovillig kapital i henhold til denne afgørelse, bør anvendes til at forstærke opbygningen af lokale finansielle institutioner.

(10) AVS-EF-Ministerrådet vil på et senere tidspunkt beslutte, hvorledes de midler, der eventuelt vender tilbage til finansieringsprogrammet, efter at låntagerne har betalt midlerne tilbage, skal anvendes -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende ikke-fordelte programmerbare midler under 8. EUF og tidligere fonde samt uudnyttede midler til rentegodtgørelser og foranstaltninger med risikovillig kapital under 6. og 7. EUF på op til 300 mio. EUR kan benyttes til dækning af foranstaltninger med risikovillig kapital i AVS-staterne med følgende fordeling:

- et beløb på højst 183 mio. EUR fra de ikke-fordelte programmerbare midler under 8. EUF til denne foranstaltning

- et beløb på højst 55 mio. EUR fra de ikke-fordelte midler under 6. EUF til risikovillig kapital til denne foranstaltning

- et beløb på højst 62 mio. EUR fra de uudnyttede midler under 7. EUF til rentegodtgørelser til denne foranstaltning.

Disse midler ydes ud over de ressourcer, der er afsat til foranstaltninger med risikovillig kapital under 8. EUF, og forvaltes af EIB.

Artikel 2

EIB opfordres af de relevante instanser til at forvalte finansieringsprogrammet og foranstaltningerne i overensstemmelse med de nuværende procedurer og de finansieringskriterier, der er fastsat i fjerde AVS-EF-konvention vedrørende brug og fordeling af "risikovillig kapital".

AVS-EF-Ministerrådet vil på et senere tidspunkt beslutte, hvorledes de midler, der eventuelt vender tilbage til finansieringsprogrammet, efter at låntagerne har betalt midlerne tilbage, skal anvendes.

Finansieringsprogrammet udløber tre måneder efter, at AVS-EF-Cotonou-aftalen er trådt i kraft. Efter denne periode på tre måneder kan EIB ikke træffe nogen finansieringsafgørelse.

Artikel 3

Kommissionen skal træffe de foranstaltninger, der er nødvendige til gennemførelse af denne afgørelse.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2000.

For AVS-EF-Ministerrådet

D. Gillot

Formand

Top