Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0031

2001/31/EF: Kommissionens beslutning af 20. december 2000 om ændring af beslutning 2000/159/EF om midlertidig godkendelse af tredjelandes planer for restkoncentrationer i henhold til Rådets direktiv 96/23/EF (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2000) 3992)

OJ L 8, 12.1.2001, p. 40–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/31(1)/oj

32001D0031

2001/31/EF: Kommissionens beslutning af 20. december 2000 om ændring af beslutning 2000/159/EF om midlertidig godkendelse af tredjelandes planer for restkoncentrationer i henhold til Rådets direktiv 96/23/EF (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2000) 3992)

EF-Tidende nr. L 008 af 12/01/2001 s. 0040 - 0046


Kommissionens beslutning

af 20. december 2000

om ændring af beslutning 2000/159/EF om midlertidig godkendelse af tredjelandes planer for restkoncentrationer i henhold til Rådets direktiv 96/23/EF

(meddelt under nummer K(2000) 3992)

(EØS-relevant tekst)

(2001/31/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf og om ophævelse af direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF og beslutning 89/187/EØF og 91/664/EØF(1), særlig artikel 29,

under henvisning til Rådets direktiv 72/462/EØF af 12. december 1972 om sundhedsmæssige og veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med indførsel af kvæg, svin og fersk kød fra tredjelande(2), senest ændret ved direktiv 97/79/EF(3), særlig artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den offentlige sundhed trues af restkoncentrationer i animalske produkter. Derfor skal planer for restkoncentrationer i disse produkter godkendes og ajourføres regelmæssigt.

(2) Ifølge artikel 8, stk. 3, i Rådets direktiv 96/23/EF er den 31. marts hvert år den frist, som gælder for tredjelandes fremsendelse af overvågningsplaner for det løbende år og af resultaterne for det foregående år til Kommissionen.

(3) I Rådets beslutning 95/408/EF af 22. juni 1995 om betingelserne for opstilling i en overgangsperiode af midlertidige lister over tredjelandsvirksomheder, hvorfra medlemsstaterne kan indføre visse animalske produkter(4) er der også fastsat betingelser for at ændre listerne over godkendte virksomheder i tredjelande.

(4) Bilaget til Kommissionens beslutning 2000/159/EF af 8. februar 2000 om midlertidig godkendelse af tredjelandes planer for restkoncentrationer i henhold til Rådets direktiv 96/23/EF indeholder en liste over de tredjelande, der har forelagt en plan over de garantier, de afgiver for overvågning af grupper af restkoncentrationer og stoffer som omhandlet i bilag I til direktiv 96/23/EF. Når disse garantier ikke er afgivet, bør listerne i beslutning 95/408/EF derfor ændres i overensstemmelse med ændringerne i bilaget til beslutning 2000/159/EF.

(5) Nogle tredjelande har forelagt Kommissionen overvågningsplaner for restkoncentrationer og resultater heraf, og der er et behov for evalueringer samt yderligere oplysninger og præciseringer. Indtil der er foretaget yderligere evalueringer, er disse tredjelande fortsat opført i bilaget til beslutning 2000/159/EF om midlertidig godkendelse af tredjelandes planer for restkoncentrationer i henhold til direktiv 96/23/EF.

(6) Nogle tredjelande har ikke forelagt Kommissionen overvågningsplaner for restkoncentrationer eller resultater deraf eller har forelagt helt utilstrækkelige garantier. I overensstemmelse med artikel 29 i direktiv 96/23/EF skal disse tredjelande midlertidigt suspenderes fra bilaget til beslutning 2000/159/EF.

(7) Nogle få tredjelande har ikke forelagt overvågningsplaner for restkoncentrationer eller resultater deraf, fordi de kun udfører fødevarer produceret af råvarer med oprindelse i andre tredjelande, der anses for midlertidigt at overholde direktiv 96/23/EF. Når myndighederne kan attestere råvarernes oprindelse, bør disse tredjelande derfor ikke suspenderes fra bilaget til beslutning 2000/159/EF, og de pågældende virksomheder bør bibeholdes på de midlertidige lister, der er udarbejdet i overensstemmelse med beslutning 95/408/EF.

(8) Tredjelande, der ønsker at udføre animalske produkter til konsum til Det Europæiske Fællesskab, kan til enhver tid forelægge Kommissionen deres plan for overvågning af restkoncentrationer til godkendelse, jf. direktiv 96/23/EF. Godkendes disse overvågningsplaner, tilføjes tredjelandet i bilaget til beslutning 2000/159/EF.

(9) Dyretarme kan indeholde restkoncentrationer, der er omfattet af direktiv 96/23/EF. Der er blevet anmodet om en videnskabelig udtalelse om mulige sikkerhedsproblemer i forbindelse med restkoncentrationer i tarme. I afventning af denne videnskabelige udtalelse er der blevet anmodet om særlige garantier fra tredjelande, der udelukkende udfører tarme til Det Europæiske Fællesskab. I mellemtiden bibeholdes disse tredjelande midlertidigt i bilaget til beslutning 2000/159/EF.

(10) En endelig liste over lande, der anses for at overholde direktiv 96/23/EF, vil blive udarbejdet, efter at der er foretaget en fuldstændig evaluering af de planer for overvågning af restkoncentrationer, der er forelagt Kommissionen.

(11) På denne baggrund bør bilaget til beslutning 2000/159/EF om midlertidig godkendelse af tredjelandes planer for restkoncentrationer i henhold til direktiv 96/23/EF ajourføres. Beslutning 2000/159/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinærkomité -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2000/159/EF erstattes af bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2000.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 125 af 25.5.1996, s. 10.

(2) EFT L 302 af 31.12.1972, s. 28.

(3) EFT L 24 af 30.1.1998, s. 31.

(4) EFT L 243 af 11.10.1995, s. 17.

BILAG

>TABELPOSITION>

Top