Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001D0112(01)

AVS-EF-Ministerrådets afgørelse nr. 3/2000 af 15. december 2000 om vedtagelse af særlige finansieringsbestemmelser til sikring af, at visse aktiviteter under 8. EUF kan fortsætte indtil AVS-EF-partnerskabsaftalens ikrafttræden

OJ L 8, 12.1.2001, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/30(1)/oj

22001D0112(01)

AVS-EF-Ministerrådets afgørelse nr. 3/2000 af 15. december 2000 om vedtagelse af særlige finansieringsbestemmelser til sikring af, at visse aktiviteter under 8. EUF kan fortsætte indtil AVS-EF-partnerskabsaftalens ikrafttræden

EF-Tidende nr. L 008 af 12/01/2001 s. 0038 - 0039


AVS-EF-Ministerrådets afgørelse nr. 3/2000

af 15. december 2000

om vedtagelse af særlige finansieringsbestemmelser til sikring af, at visse aktiviteter under 8. EUF kan fortsætte indtil AVS-EF-partnerskabsaftalens ikrafttræden

(2001/30/EF)

AVS-EF-MINISTERRÅDET HAR -

under henvisning til fjerde AVS-EF-konvention, som ændret ved den aftale, der blev undertegnet på Mauritius den 4. november 1995, særlig artikel 282, stk. 5,

under henvisning til AVS-EF-partnerskabsaftalen, der blev undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved afgørelse nr. 1/2000 vedtog AVS-EF-Ministerrådet den 27. juli 2000 overgangsforanstaltninger, der skal gælde fra 2. august 2000, indtil AVS-EF-partnerskabsaftalen ratificeres, idet visse bestemmelser i partnerskabsaftalen anvendes foreløbig, og visse bestemmelser i fjerde Lomé-konvention, revideret ved den aftale, der blev undertegnet på Mauritius den 4. november 1995, fortsat anvendes. Ifølge artikel 2 i denne afgørelse finder bestemmelserne i Lomé-konventionen, der fastsætter, at AVS-EF-Ministerrådet har beføjelse til at træffe afgørelser vedrørende anvendelsen af ikke-tildelte ressourcer fra 6., 7. og 8. EUF, fortsat anvendelse.

(2) Efter midtvejsrevisionen af de nationale vejledende programmer, der gennemføres i overensstemmelse med Lomé-konventionens artikel 282, kan der tildeles yderligere midler til de vejledende programmer i visse lande og regioner, som har opnået gode resultater med hensyn til udnyttelse af bevillingerne og kvaliteten af projekternes gennemførelse, og som helt eller delvis har anvendt de midler, de oprindelig fik tildelt.

(3) For at sikre videreførelsen af visse aktiviteter, navnlig dem, der vedrører fælles AVS-EF-institutioner, bør der tildeles supplerende midler til regionalt samarbejde mellem AVS-landene.

(4) For at sikre, at Fællesskabet fortsat støtter sårbare flygtninge i udviklingslande, bør der tildeles supplerende midler til flygtningebistand.

(5) For at sikre videreførelsen af aktiviteterne under Centret for Virksomhedsudvikling (CVU) og Det Tekniske Center for Samarbejde på Landbrugsområdet og i Landdistrikterne (TCL), bør der tildeles centrene midler, som dækker deres finansielle behov for regnskabsåret 2001 -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

CVU/TCL

1. Følgende beløb ydes som forskud på 9. EUF af ikke-tildelte midler under 8. EUF:

- maksimalt 22 mio. EUR til finansiering af CVU's budget i 2001

- maksimalt 12 mio. EUR til finansiering af TCL's budget i 2001.

2. Eventuelle restbeløb af bevillingerne til finansiering af CVU og TCL, som ikke er anvendt i regnskabsåret 2001, fremføres automatisk til regnskabsåret 2002.

Artikel 2

Supplerende midler til vejledende programmer

Et beløb på 125,6 mio. EUR fra de ikke-tildelte midler under 8. EUF lægges til de oprindelige tildelinger under 8. EUF til vejledende programmer i en række lande og regioner, som har opnået gode resultater, og som helt eller delvis har anvendt deres oprindelige tildelinger. Kriterierne for tildeling af disse midler er:

1) en tildeling på 100 % af den anden rate som fastsat i artikel 282, stk. 3, i den reviderede fjerde Lomé-konvention

2) projekter, hvis gennemførlighed allerede er vurderet, og som snarlig kan indstilles til finansiering.

På baggrund af disse kriterier afgør Kommissionen, hvilket beløb der skal tildeles pr. land/region.

Artikel 3

Intra-AVS

Et beløb på 265 mio. EUR fra de ikke-tildelte midler under 8. EUF bruges til regionalt samarbejde mellem AVS-landene. Af dette beløb tildeles 100 mio. EUR specifikt til handelsudvikling.

Artikel 4

Bistand til flygtninge

Et beløb på 100 mio. EUR fra de ikke-tildelte midler under 8. EUF bruges til bistandsaktioner til fordel for flygtninge i overensstemmelse med AVS-EF-partnerskabsaftalens artikel 72, stk. 3, litra d), og artikel 72, stk. 4.

Artikel 5

Kommissionen anmodes om at træffe de nødvendige foranstaltninger til gennemførelsen af denne afgørelse.

Artikel 6

Denne afgørelse træder i kraft på datoen for godkendelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2000.

For AVS-EF-Ministerrådet

D. Gillot

Formand

Top