Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42000D1215(01)

2000/770/EF: Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 3. oktober 2000 om midlertidig anvendelse af den interne aftale om finansiering og forvaltning af Fællesskabets bistand i henhold til finansprotokollen til partnerskabsaftalen mellem staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou (Benin) den 23. juni 2000, og om finansiel bistand til de oversøiske lande og territorier, på hvilke EF-traktatens fjerde del finder anvendelse

OJ L 317, 15.12.2000, p. 354–354 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/06/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/770/oj

42000D1215(01)

2000/770/EF: Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 3. oktober 2000 om midlertidig anvendelse af den interne aftale om finansiering og forvaltning af Fællesskabets bistand i henhold til finansprotokollen til partnerskabsaftalen mellem staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou (Benin) den 23. juni 2000, og om finansiel bistand til de oversøiske lande og territorier, på hvilke EF-traktatens fjerde del finder anvendelse

EF-Tidende nr. L 317 af 15/12/2000 s. 0354 - 0354


Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet

den 3. oktober 2000

om midlertidig anvendelse af den interne aftale om finansiering og forvaltning af Fællesskabets bistand i henhold til finansprotokollen til partnerskabsaftalen mellem staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou (Benin) den 23. juni 2000, og om finansiel bistand til de oversøiske lande og territorier, på hvilke EF-traktatens fjerde del finder anvendelse

(2000/770/EF)

REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS MEDLEMSSTATER, FORSAMLET I RÅDET, HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til AVS-EF-partnerskabsaftalen, undertegnet i Cotonou (Benin) den 23. juni 2000, i det følgende benævnt "AVS-EF-aftalen" ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) AVS-EF-aftalen træder ikke i kraft, før de forfatningsmæssige krav i hver medlemsstat er opfyldt, jf. aftalens artikel 93.

(2) AVS-EF-Ambassadørudvalget traf den 28. februar 2000 en afgørelse om de overgangsforanstaltninger, der skal gælde indtil den 1. august 2000.

(3) AVS-EF-Ministerrådet har i overensstemmelse med artikel 366, stk. 3, i fjerde AVS-EF-konvention som ændret ved aftalen undertegnet på Mauritius den 4. november 1995, truffet overgangsforanstaltninger ved afgørelse nr. 1/2000(1) for perioden fra den 2. august 2000 indtil aftalens ikrafttræden.

(4) Ifølge artikel 6 i afgørelse nr. 1/2000 skal medlemsstaterne og Fællesskabet tage passende skridt til at gennemføre overgangsforanstaltningerne.

(5) Medlemsstaterne, forsamlet i Rådet, er nået til enighed om en intern aftale om finansiering og forvaltning af Fællesskabets bistand til AVS-staterne, som svarer til bestemmelserne om programmering og gennemførelse i aftalen. Aftalen træder først i kraft, når den er vedtaget af alle medlemsstaterne i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser.

(6) Visse bestemmelser i den interne aftale bør anvendes midlertidigt i afventning af dens ikrafttræden -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende bestemmelser i den interne aftale om 9. Europæiske Udviklingsfond anvendes midlertidigt fra datoen for vedtagelsen af denne afgørelse:

1) artikel 14, 15, 16 og artikel 19, stk. 1-4, om programmeringsprocessens forløb

2) artikel 21-27 med henblik på programmeringsprocessens forløb

3) artikel 29 og 30 med henblik på forberedelserne til investeringsfacilitetens iværksættelse, og

4) artikel 31 med henblik på vedtagelse af finansforordningen.

Artikel 2

Denne afgørelse forbliver i kraft indtil ikrafttrædelsen af den interne aftale, men senest indtil den 1. juni 2002.

Repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer kan træffe afgørelse om at forlænge dens gyldighed.

Den offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 3. oktober 2000.

På vegne af medlemsstaternes regeringer

C. Pierret

Formand

(1) EFT L 195 af 1.8.2000, s. 46.

Top