EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0769

2000/769/EF: Kommissionens beslutning af 6. december 2000 om fjerde forlængelse af gyldigheden af beslutning 1999/815/EF om forbud mod markedsføring af legetøj og småbørnsartikler, der er beregnet til at blive puttet i munden af børn under tre år, og som er fremstillet af blød pvc indeholdende visse phthalater (meddelt under nummer K(2000) 3719) (EØS-relevant tekst)

OJ L 306, 7.12.2000, p. 37–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/03/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/769/oj

32000D0769

2000/769/EF: Kommissionens beslutning af 6. december 2000 om fjerde forlængelse af gyldigheden af beslutning 1999/815/EF om forbud mod markedsføring af legetøj og småbørnsartikler, der er beregnet til at blive puttet i munden af børn under tre år, og som er fremstillet af blød pvc indeholdende visse phthalater (meddelt under nummer K(2000) 3719) (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 306 af 07/12/2000 s. 0037 - 0037


Kommissionens beslutning

af 6. december 2000

om fjerde forlængelse af gyldigheden af beslutning 1999/815/EF om forbud mod markedsføring af legetøj og småbørnsartikler, der er beregnet til at blive puttet i munden af børn under tre år, og som er fremstillet af blød pvc indeholdende visse phthalater

(meddelt under nummer K(2000) 3719)

(EØS-relevant tekst)

(2000/769/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/59/EØF af 29. juni 1992 om produktsikkerhed i almindelighed(1), særlig artikel 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kommissionen vedtog den 7. december 1999 beslutning 1999/815/EF(2), der på grundlag af artikel 9 i direktiv 92/59/EØF pålagde medlemsstaterne at forbyde markedsføring af legetøj og småbørnsartikler, der er beregnet til at blive puttet i munden af børn under tre år, og som er fremstillet af blød pvc indeholdende et eller flere af stofferne diisononylphthalat (DINP), di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), dibutylphthalat (DBP), diisodecylphthalat (DIDP), di-n-octylphthalat (DNOP) og butylbenzylphthalat (BBP).

(2) Gyldighedsperioden for beslutning 1999/815/EF var begrænset til tre måneder i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i direktiv 92/59/EØF. Beslutningens gyldighedsperiode ville således udløbe den 8. marts 2000.

(3) Ifølge artikel 11, stk. 2, i direktiv 92/59/EØF gælder foranstaltninger, der vedtages i henhold til artikel 9 i direktiv 92/59/EØF, i højst tre måneder, men fristen kan forlænges efter samme procedure som for de gældende foranstaltninger.

(4) Det er fastsat i beslutning 1999/815/EF, at gyldighedsperioden om nødvendigt kan forlænges. Gyldigheden af foranstaltningerne i beslutning 1999/815/EF i henhold til artikel 9 i direktiv 92/59/EØF blev løbende forlænget med tre måneder ved beslutning 2000/217/EF, 2000/381/EF og 2000/535/EF i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i direktiv 92/59/EØF. Beslutningens gyldighedsperiode ville således udløbe den 5. december 2000.

(5) Begrundelserne for beslutning 1999/815/EF og den forlængelse heraf ved beslutning 2000/217/EF, 2000/381/EF og 2000/535/EF har fortsat gyldighed, og det er derfor nødvendigt at bibeholde forbuddet mod markedsføring af de pågældende produkter.

(6) Nogle medlemsstater har gennemført beslutning 1999/815/EF, ændret ved beslutning 2000/217/EF, 2000/381/EF og 2000/535/EF, ved foranstaltninger, der anvendes indtil den 5. december 2000. Det er derfor nødvendigt at sikre, at foranstaltningernes gyldighedsperiode forlænges.

(7) Derfor er det nødvendigt for fjerde gang at forlænge gyldighedsperioden af beslutning 1999/815/EF for at sikre, at alle medlemsstater opretholder det forbud, der er omhandlet i beslutningen. Ifølge artikel 11, stk. 2, i direktiv 92/59/EØF kan gyldighedsperioden forlænges med tre måneder.

(8) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Hastende Produktsikkerhedsproblemer -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I artikel 5 i beslutning 1999/815/EF ændres "den 5. december 2000" til "den 6. marts 2001".

Artikel 2

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme denne beslutning senest 10 dage efter, at den er blevet meddelt. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. december 2000.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 228 af 11.8.1992, s. 24.

(2) EFT L 315 af 9.12.1999, s. 46.

Top