EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2673

Kommissionens forordning (EF) nr. 2673/2000 af 6. december 2000 om gennemførelsesbestemmelser for det toldkontingent for oksekød, der ved Rådets forordning (EF) nr. 2475/2000 er fastsat for Republikken Slovenien

OJ L 306, 7.12.2000, p. 19–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2673/oj

32000R2673

Kommissionens forordning (EF) nr. 2673/2000 af 6. december 2000 om gennemførelsesbestemmelser for det toldkontingent for oksekød, der ved Rådets forordning (EF) nr. 2475/2000 er fastsat for Republikken Slovenien

EF-Tidende nr. L 306 af 07/12/2000 s. 0019 - 0022


Kommissionens forordning (EF) nr. 2673/2000

af 6. december 2000

om gennemførelsesbestemmelser for det toldkontingent for oksekød, der ved Rådets forordning (EF) nr. 2475/2000 er fastsat for Republikken Slovenien

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød(1), særlig artikel 32, stk. 1,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2475/2000 af 7. november 2000 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for visse landbrugsprodukter og om tilpasning som en selvstændig overgangsforanstaltning af visse indrømmelser på landbrugsområdet, der er fastsat i Europaaftalen med Slovenien(2), særlig artikel 1, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved forordning (EF) nr. 2475/2000 fastsættes det, at der skal åbnes et toldkontingent for oksekød med nedsat told. Det er nødvendigt på flerårig basis at fastsætte gennemførelsesbestemmelser for perioder på 12 måneder begyndende den 1. januar, i det følgende benævnt "importår". Med henblik herpå bør de årlige bestemmelser, der allerede tidligere er blevet anvendt for det samme kontingent, følges.

(2) Importen af den fastsatte mængde bør fordeles jævnt over flere perioder.

(3) Det bør fastsættes, at ordningen forvaltes ved hjælp af importlicenser. Det bør med henblik herpå bl.a. fastlægges, hvilke regler der skal gælde for indgivelse af ansøgninger, og hvilke oplysninger der skal være anført i ansøgningerne og licenserne, i givet fald som fravigelse eller supplering af visse bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for import- og eksportlicenser samt forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter(3) og i Kommissionens forordning (EF) nr. 1445/95 af 26. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2377/80(4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1659/2000(5). Derudover bør det fastsættes, at licenser og attester først udstedes efter en betænkningstid og eventuel anvendelse af en standardprocentsats for nedsættelse.

(4) Der er en vis risiko for spekulation ved ordningen, og derfor må der fastlægges nøjagtige betingelser for de erhvervsdrivendes adgang til ordningen. For at disse kriterier kan kontrolleres, skal ansøgningerne indgives i den medlemsstat, hvor importøren er momsregistreret.

(5) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Oksekød -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Der kan på flerårig basis for perioder fra den 1. januar til den 31. december i samme år, i det følgende benævnt "importår", under det toldkontingent, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 2475/2000, importeres produkter som omhandlet i bilag I med oprindelse i Republikken Slovenien efter bestemmelserne i nærværende forordning.

2. For dette kontingent med løbenummer 09.4082 fastsættes den årlige produktmængde og præferencetolden for hvert importår i bilag I.

Artikel 2

1. Den mængde, der er omhandlet i artikel 1, fordeles over importåret således:

- 50 % i perioden 1. januar-30. juni

- 50 % i perioden 1. juli-31. december.

2. Hvis den mængde, som der er indgivet importlicensansøgninger for i første periode som anført i foregående stykke, i det pågældende importår er mindre end den disponible mængde, lægges den resterende mængde til den disponible mængde for den følgende periode.

Artikel 3

1. For at komme ind under importordningerne kræves følgende:

a) Licensansøgeren skal være en fysisk eller juridisk person, som ved ansøgningens indgivelse på en for medlemsstatens myndigheder tilfredsstillende måde godtgør, at han har handlet med oksekød med tredjelande mindst én gang i løbet af de sidste 12 måneder forud for det pågældende importår; ansøgeren skal være momsregistreret i en medlemsstat.

b) Ansøgeren kan kun indgive licensansøgninger i den medlemsstat, hvor han er momsregistreret.

c) Licensansøgningen skal vedrøre en produktmængde på mindst 15 t, uden at den disponible mængde dog overskrides.

d) I rubrik 8 i licensansøgningen og i licensen skal oprindelseslandet være anført. Licensen forpligter til at importere fra det angivne land.

e) I rubrik 20 i licensansøgningen og i licensen anføres løbenummer 09.4082 og mindst én af følgende angivelser:

- Reglamento (CE) n° 2673/2000

- Forordning (EF) nr. 2673/2000

- Verordnung (EG) Nr. 2673/2000

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2673/2000

- Regulation (EC) No 2673/2000

- Règlement (CE) n° 2673/2000

- Regolamento (CE) n. 2673/2000

- Verordening (EG) nr. 2673/2000

- Regulamento (CE) n.o 2673/2000

- Asetus (EY) N:o 2673/2000

- Förordning (EG) nr 2673/2000

2. Uanset artikel 5 i forordning (EF) nr. 1445/95 skal der i rubrik 16 i licensansøgningen og i licensen være anført en eller flere af KN-koderne i bilag I.

Artikel 4

1. Licensansøgningerne kan kun indgives i de første 12 dage i hver periode som omhandlet i artikel 2, stk. 1.

2. Hver erhvervsdrivende må kun indgive én ansøgning for hver periode. Hvis en erhvervsdrivende indgiver mere end én ansøgning, tages ingen af de pågældende ansøgninger i betragtning.

3. Medlemsstaterne underretter senest den femte arbejdsdag efter den dag, hvor perioden for indgivelse af ansøgninger udløber, Kommissionen om de ansøgninger, der er indgivet for den disponible mængde. Meddelelsen skal indeholde en fortegnelse over ansøgerne og de ønskede mængder.

Alle meddelelser, herunder meddelelserne "ingen ansøgninger", sendes pr. telefax, og hvis der er indgivet ansøgninger, anvendes modellen som vist i bilag II til denne forordning.

4. Kommissionen træffer afgørelse om, i hvor høj grad licensansøgninger kan imødekommes.

Hvis de mængder, der ansøges om licens for, overstiger den disponible mængde, fastsætter Kommissionen en standardprocentsats for nedsættelse af de ønskede mængder.

5. Når Kommissionen måtte have besluttet at godkende ansøgningerne, udstedes licenserne hurtigst muligt.

Artikel 5

1. Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1291/2000 og (EF) nr. 1445/95 finder anvendelse, jf. dog bestemmelserne i nærværende forordning.

2. Uanset artikel 3 i forordning (EF) nr. 1445/95 er importlicenser, der udstedes i overensstemmelse med nærværende forordning, gyldige i 180 dage fra udstedelsesdagen. Ingen licenser er dog gyldige efter førstkommende 31. december efter udstedelsesdatoen.

3. Licenserne er gyldige i hele EF.

Artikel 6

Produkterne kan importeres til tolden i artikel 1, hvis der forelægges et varecertifikat EUR.1 udstedt af eksportlandet efter bestemmelserne i protokol 4, der er knyttet som bilag til Europaaftalen, eller en erklæring fra eksportøren udfærdiget efter bestemmelserne i nævnte protokol.

Artikel 7

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. december 2000.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21.

(2) EFT L 286 af 11.11.2000, s. 15.

(3) EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.

(4) EFT L 143 af 27.6.1995, s. 35.

(5) EFT L 192 af 28.7.2000, s. 19.

BILAG I

For import til EF af følgende produkter med oprindelse i Republikken Slovenien gælder nedenstående indrømmelser

(MFN = mestbegunstigelsestold)

>TABELPOSITION>

BILAG II

Fax (32-2) 296 60 27/295 36 13

Anvendelse af forordning (EF) nr. 2673/2000

Løbenummer 09.4082

>PIC FILE= "L_2000306DA.002202.EPS">

Top