EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2667

Rådets forordning (EF) nr. 2667/2000 af 5. december 2000 om Det Europæiske Genopbygningsagentur

OJ L 306, 7.12.2000, p. 7–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 034 P. 308 - 311
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 034 P. 308 - 311
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 034 P. 308 - 311
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 034 P. 308 - 311
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 034 P. 308 - 311
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 034 P. 308 - 311
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 034 P. 308 - 311
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 034 P. 308 - 311
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 034 P. 308 - 311
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 022 P. 46 - 49
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 022 P. 46 - 49

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 01/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2667/oj

32000R2667

Rådets forordning (EF) nr. 2667/2000 af 5. december 2000 om Det Europæiske Genopbygningsagentur

EF-Tidende nr. L 306 af 07/12/2000 s. 0007 - 0010


Rådets forordning (EF) nr. 2667/2000

af 5. december 2000

om Det Europæiske Genopbygningsagentur

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 308,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Bistanden til Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Forbundsrepublikken Jugoslavien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien er i alt væsentligt blevet iværksat i henhold til forordning (EF) nr. 1628/96(2) og Rådets forordning (EF) nr. 3906/89 af 18. december 1989 om økonomisk bistand til visse lande i Central- og Østeuropa(3).

(2) Det Europæiske Genopbygningsagentur blev oprettet ved forordning (EF) nr. 1628/96.

(3) Rådet har udstedt forordning (EF) nr. 2666/2000(4), som udgør et fælles retsgrundlag for EF-bistanden til disse lande, og ved hvilken forordning (EF) nr. 1628/96 ophæves.

(4) Bestemmelserne om oprettelse og drift af Det Europæiske Genopbygningsagentur bør derfor optages i en ny forordning og tilpasses efter forordning (EF) nr. 2666/2000, idet der samtidig indføjes de nødvendige ændringer.

(5) Det Europæiske Råd understregede på sit møde i Feira den 19. og 20. juni 2000, at Det Europæiske Genopbygningsagentur som en myndighed, der skal gennemføre det fremtidige CARDS-program, bør have mulighed for at udnytte sit potentiale fuldt ud for at nå de mål, der blev fastsat af Det Europæiske Råd i Köln den 3. og 4. juni 1999.

(6) Traktaten indeholder ikke anden hjemmel for vedtagelsen af denne forordning end artikel 308 -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For så vidt angår EF-bistanden i henhold til artikel 1 i forordning (EF) nr. 2666/2000 til Forbundsrepublikken Jugoslavien kan Kommissionen delegere gennemførelsen deraf til et agentur.

I dette øjemed oprettes Det Europæiske Genopbygningsagentur, i det følgende benævnt "agenturet", med den opgave at gennemføre EF-bistanden.

Artikel 2

1. For at nå det i artikel 1, stk. 2, omhandlede mål udfører agenturet inden for rammerne af den kompetence, der er tillagt det, og i overensstemmelse med de af Kommissionen trufne afgørelser følgende arbejdsopgaver:

a) Indsamling, analyse og oversendelse til Kommissionen af oplysninger om:

i) skader, behov med tilknytning til genopbygning og flygtninges og internt fordrevnes tilbagevenden samt foranstaltninger, der er truffet på dette område af regeringer, lokale og regionale myndigheder og verdenssamfundet

ii) påtrængende behov i de berørte befolkninger under hensyn til de stedfundne fordrivelser og mulighederne for, at disse befolkninger kan vende tilbage

iii) højtprioriterede sektorer og geografiske zoner, som kræver hastebistand fra verdenssamfundet.

b) Udarbejdelse efter Kommissionens retningslinjer af projekter til programmer for genopbygning af Forbundsrepublikken Jugoslavien og flygtninges og internt fordrevnes tilbagevenden.

c) Sikring af iværksættelsen af den i artikel 1 omhandlede EF-bistand, i videst mulig udstrækning i samarbejde med lokalbefolkningen og i hvert enkelt tilfælde, hvor det er nødvendigt, med deltagelse af operatører udvalgt efter afholdelse af udbud. Med henblik herpå kan Kommissionen pålægge agenturet at træffe alle foranstaltninger, der er nødvendige for de i litra b) nævnte programmers gennemførelse, herunder:

i) udarbejdelse af opgavebeskrivelser

ii) forberedelse og vurdering af udbud

iii) undertegnelse af kontrakter

iv) indgåelse af finansieringsaftaler

v) tildeling af ordrer i overensstemmelse med denne forordning

vi) vurdering af de i litra b) nævnte projekter

vii) kontrol med gennemførelsen af de i litra b) nævnte projekter

viii) betalinger.

2. Den i artikel 4 omtalte direktion orienteres om gennemførelsen af de opgaver, der er anført i det foregående stykke. Den vedtager om fornødent henstillinger, som sendes til Kommissionen, og som CARDS-Udvalget, der er nedsat ved artikel 10 i forordning (EF) nr. 2666/2000, underrettes om.

3. Uden at det berører de foranstaltninger, der eventuelt samfinansieres i henhold til den kompetence, som ved artikel 1 er delegeret til agenturet, kan agenturet forestå gennemførelsen af programmer for genopbygning, genskabelse af civilsamfundet, retsstaten og flygtninges og internt fordrevnes tilbagevenden, som medlemsstaterne og andre donorer pålægger det at gennemføre, bl.a. som led i det samarbejde, der er indført mellem Kommissionen og Verdensbanken, de internationale finansielle institutioner og Den Europæiske Investeringsbank (EIB).

Følgende betingelser skal være overholdt i forbindelse med denne gennemførelse:

a) de pågældende finansieringer skal fuldt ud sikres af disse andre donorer

b) de pågældende finansieringer skal omfatte dækning af de deraf følgende driftsomkostninger

c) de pågældende opgavers varighed skal være forenelig med den tidsplan, der i artikel 14 er fastsat for agenturets nedlæggelse.

4. Kommissionen kan ligeledes pålægge agenturet tilsyn, herunder kontrol, evaluering og revision, med de afgørelser om støtte til FN's midlertidige mission for Kosovo (UNMIK), der træffes inden for rammerne af forordning (EF) nr. 1080/2000(5).

Artikel 3

Agenturet er en juridisk person. Det har i samtlige medlemsstater den videstgående rets- og handleevne, som indrømmes juridiske personer i den nationale lovgivning. Det kan blandt andet erhverve eller afhænde fast ejendom og løsøre og optræde i retten som part i en sag. Det er en ikke-udbyttegivende institution.

Agenturet kan etablere operative centre, der gives udbredt forvaltningsmæssig autonomi.

Agenturets generelle tjenester etableres i dets hovedsæde i Thessaloniki.

Artikel 4

1. Agenturet ledes af en direktion bestående af en repræsentant for hver medlemsstat og to repræsentanter for Kommissionen.

2. Medlemsstaternes repræsentanter udpeges af de berørte medlemsstater. Disse udpeger dem på grundlag af kvalifikationer og erfaringer, der er relevante for agenturets virksomhed.

3. Repræsentanternes mandat gælder i tredive måneder.

4. Kommissionen varetager formandskabet for direktionen. Formanden deltager ikke i afstemningerne.

5. EIB udpeger en observatør uden stemmeret.

6. Direktionen fastsætter selv sin forretningsorden.

7. Medlemsstaternes repræsentanter og Kommissionen har hver én stemme i direktionen.

Direktionen træffer sine afgørelser med et flertal på to tredjedele af sine medlemmer.

8. Direktionen fastsætter med enstemmighed agenturets sprogordning.

9. Formanden indkalder direktionen til møde, når det er påkrævet og mindst én gang pr. kvartal. Han indkalder den også til møde, hvis agenturets direktør eller mindst et simpelt flertal af dets medlemmer anmoder derom.

10. Direktionen orienteres af direktøren om den strategiske ramme, det flerårige program og det årlige handlingsprogram, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2666/2000, og som EF-bistanden til Forbundsrepublikken Jugoslavien indgår i, samt om listen over projekter, der skal gennemføres.

11. Direktøren aflægger regelmæssigt rapport til direktionen om gennemførelsen af projekterne. Direktionen kan ved denne lejlighed godkende henstillinger vedrørende:

a) betingelserne for projekternes iværksættelse og tilfredsstillende gennemførelse

b) eventuel tilpasning af projekterne under gennemførelsen

c) individuelle projekter, der er særligt følsomme.

12. Direktøren aflægger regelmæssigt rapport til direktionen om driften af og aktiviteterne i de operative centre, der er etableret i medfør af artikel 3. Direktionen kan godkende henstillinger i denne forbindelse.

13. På forslag af direktøren træffer direktionen afgørelse om:

a) regler for vurdering af projekternes iværksættelse og tilfredsstillende gennemførelse

b) forslag til andre donorers programmer, som agenturet eventuelt kan gennemføre

c) fastlæggelsen sammen med den midlertidige myndighed, der har ansvaret for administrationen af Kosovo, af den flerårige aftalemæssige ramme for iværksættelsen af den EF-bistand, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2666/2000

d) tilstedeværelse i direktionen af repræsentanter med observatørstatus for de lande og organisationer, som betror agenturet at gennemføre deres programmer

e) etablering af nye operative centre i medfør af artikel 3, stk. 2.

14. Direktionen forelægger senest den 31. marts hvert år Kommissionen et udkast til rapport om agenturets virksomhed i det foregående år og finansieringen deraf.

Kommissionen vedtager årsrapporten og fremlægger den for Europa-Parlamentet og Rådet.

Artikel 5

1. Agenturets direktør udpeges af direktionen på forslag af Kommissionen for en periode på tredive måneder. Hans ansættelsesforhold kan bringes til afslutning efter samme procedure.

Direktøren har følgende arbejdsopgaver:

a) udarbejdelse af udkastet til det årlige handlingsprogram, som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 2666/2000, samt gennemførelsen af dette

b) forberedelse og tilrettelæggelse af direktionens arbejde og regelmæssig orientering af denne

c) orientering af direktionen om udbud, aftaler og kontrakter

d) den daglige administration af agenturet

e) udarbejdelse af indtægts- og udgiftsoversigten og gennemførelse af agenturets budget

f) udarbejdelse og offentliggørelse af de rapporter, der er fastsat i denne forordning

g) alle anliggender med tilknytning til personalet

h) gennemførelse af direktionens afgørelser og de retningslinjer, der er fastsat for agenturets virksomhed.

2. Direktøren aflægger rapport for sin forvaltning til direktionen og deltager i dennes møder.

3. Direktøren repræsenterer agenturet i retlige anliggender.

4. Direktøren udøver de beføjelser, der tilkommer ansættelsesmyndigheden.

5. Direktøren forelægger hvert kvartal Europa-Parlamentet en aktivitetsrapport.

Artikel 6

1. Alle agenturets indtægter og udgifter fastlægges i overslag for hvert regnskabsår, der er sammenfaldende med kalenderåret, og opføres på agenturets budget, der indeholder en stillingsoversigt.

2. Indtægterne og udgifterne på agenturets budget skal balancere.

3. Agenturets indtægter omfatter, uden at dette foregriber andre eventuelle indtægter, et tilskud, som opføres på Den Europæiske Unions almindelige budget, betalinger for leverede tjenesteydelser og midler fra andre kilder.

4. Budgettet indeholder desuden nøjagtige oplysninger om midler, som modtagerlandene selv afsætter til projekter, hvortil agenturet yder finansiel bistand.

Artikel 7

1. Direktøren opstiller hvert år et udkast til budget for agenturet med angivelse af driftsudgifterne og operationelle udgifter for det efterfølgende regnskabsår; han fremlægger dette forslag for direktionen.

2. På dette grundlag vedtager direktionen senest den 15. februar hvert år et budgetforslag for agenturet og forelægger det for Kommissionen.

3. Kommissionen undersøger budgetforslaget for agenturet under hensyn til den prioritering, den har foretaget, og de overordnede finansielle retningslinjer for EF-bistanden til genopbygningen af Forbundsrepublikken Jugoslavien.

Den fastsætter på dette grundlag og inden for det samlede foreslåede beløb, der er nødvendigt til EF-bistand til Forbundsrepublikken Jugoslavien, det vejledende årlige bidrag til agenturets budget, som skal opføres i det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget.

4. Efter at direktionen har modtaget Kommissionens udtalelse, vedtager den ved hvert regnskabsårs begyndelse agenturets budget, idet den korrigerer det for de forskellige bidrag, der er ydet til agenturet, og midlerne fra andre kilder. Desuden indeholder budgettet nøjagtige oplysninger om antallet af medarbejdere ved agenturet i det pågældende regnskabsår og disses lønklasse og kategori.

5. Af hensyn til budgetgennemsigtigheden opføres midler hidrørende fra andre kilder end Fællesskabets budget, separat som indtægt på agenturets budget. På udgiftssiden holdes administrationsomkostninger og personaleomkostninger klart adskilt fra de operationelle udgifter til de i artikel 2, stk. 3, første afsnit, nævnte programmer.

Artikel 8

1. Direktøren gennemfører agenturets budget.

2. Finanskontrollen varetages af Kommissionens kompetente tjenestegrene.

3. Senest den 31. marts hvert år forelægger direktøren Kommissionen, direktionen og Revisionsretten detaljerede regnskaber for samtlige indtægter og udgifter i det foregående regnskabsår.

Revisionsretten undersøger disse regnskaber i henhold til traktatens artikel 248. Den offentliggør hvert år en beretning om agenturets virksomhed.

4. Europa-Parlamentet meddeler efter henstilling fra Rådet direktøren decharge for gennemførelsen af agenturets budget.

Artikel 9

Direktionen vedtager i samråd med Kommissionen og efter udtalelse fra Revisionsretten finansforordningen vedrørende agenturet, med angivelse af navnlig den procedure, der skal følges ved opstilling og gennemførelse af agenturets budget, jf. artikel 142 i finansforordningen af 21. december 1977 vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6).

Artikel 10

Agenturets personale er omfattet af de regler og forskrifter, der gælder for tjenestemænd og øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber. Direktionen fastsætter i samråd med Kommissionen de fornødne gennemførelsesbestemmelser.

Agenturets personale består af et strengt begrænset antal tjenestemænd, som overflyttes fra eller udstationeres af Kommissionen eller medlemsstaterne med det formål at udføre ledende opgaver. Resten af personalet består af øvrige ansatte, som agenturet ansætter i en periode, der strengt begrænses til agenturets behov.

Artikel 11

De oversættelsesydelser, der er nødvendige af hensyn til agenturets drift, leveres principielt af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer.

Artikel 12

Direktionen træffer afgørelse om agenturets tilslutning til den interinstitutionelle aftale om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF). Den træffer de foranstaltninger, der er nødvendige af hensyn til gennemførelsen af OLAF's interne undersøgelser.

Finansieringsafgørelserne og alle kontrakter eller gennemførelsesinstrumenter, som følger deraf, indeholder en udtrykkelig bestemmelse om, at Revisionsretten og OLAF, dersom der er behov derfor, kan foretage kontrol på stedet hos modtagerne af agenturets midler og de formidlere, der fordeler dem.

Artikel 13

1. Agenturets ansvar i kontraktforhold reguleres af den lov, som gælder for den pågældende kontrakt.

2. Med hensyn til ansvar uden for kontraktforhold skal agenturet i overensstemmelse med de generelle fælles principper i medlemsstaternes lovgivning yde erstatning for skader, der er forvoldt af agenturet eller af dets ansatte som led i udøvelsen af deres arbejdsopgaver.

Domstolen har kompetence til at træffe afgørelse i retstvister om erstatning for sådanne skader.

3. De ansattes personlige ansvar over for agenturet reguleres af de relevante bestemmelser vedrørende agenturets personale.

Artikel 14

Kommissionen forelægger Rådet forslag til nedlæggelse af agenturet, når den finder, at dets mandat i henhold til artikel 1 er opfyldt. Under alle omstændigheder og senest den 30. juni 2004 forelægger Kommissionen Rådet en evalueringsrapport om gennemførelsen af denne forordning og et forslag vedrørende status for agenturet.

Artikel 15

Kommissionen kan til agenturet delegere gennemførelsen af den EF-bistand til Forbundsrepublikken Jugoslavien, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1628/96.

Artikel 16

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes indtil den 31. december 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2000.

På Rådets vegne

C. Pierret

Formand

(1) Udtalelse afgivet den 15.11.2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(2) EFT L 204 af 14.8.1996, s. 1. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 2454/1999 (EFT L 299 af 20.11.1999, s. 1).

(3) EFT L 375 af 23.12.1989, s. 11. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 1266/1999 (EFT L 161 af 26.6.1999, s. 68).

(4) Se side 1 i denne Tidende.

(5) EFT L 122 af 24.5.2000, s. 27.

(6) EFT L 356 af 31.12.1977, s. 1.

Top