Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1508

Kommissionens forordning (EF) nr. 1508/2000 af 11. juli 2000 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

OJ L 174, 13.7.2000, p. 3–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 010 P. 18 - 21
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 010 P. 18 - 21
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 010 P. 18 - 21
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 010 P. 18 - 21
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 010 P. 18 - 21
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 010 P. 18 - 21
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 010 P. 18 - 21
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 010 P. 18 - 21
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 010 P. 18 - 21
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 012 P. 91 - 94
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 012 P. 91 - 94
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 010 P. 286 - 289

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1508/oj

32000R1508

Kommissionens forordning (EF) nr. 1508/2000 af 11. juli 2000 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

EF-Tidende nr. L 174 af 13/07/2000 s. 0003 - 0006


Kommissionens forordning (EF) nr. 1508/2000

af 11. juli 2000

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1264/2000(2), særlig artikel 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til ovennævnte forordning, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2) Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser gælder også delvis eller eventuelt med tilføjelse af underopdelinger og er fastlagt ved specifikke fællesskabsforskrifter med henblik på anvendelse af toldmæssige eller andre foranstaltninger i samhandelen med varer.

(3) Ved anvendelse af nævnte almindelige tariferingsbestemmelser skal de varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget til denne forordning, tariferes i de i kolonne 2 nævnte KN-koder i henhold til de begrundelser, der er anført i kolonne 3.

(4) Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder i forbindelse med tarifering af varer i toldnomenklaturen, og som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, fortsat kan påberåbes af modtageren i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks(3), senest ændret ved Rådets og Europa-Parlamentets forordning (EF) nr. 955/1999(4), i et tidsrum på tre måneder.

(5) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur i de i kolonne 2 i skemaet nævnte KN-koder.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2000.

På Kommissionens vegne

Frederik Bolkestein

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(2) EFT L 144 af 17.6.2000, s. 6.

(3) EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

(4) EFT L 119 af 7.5.1999, s. 1.

BILAG

>TABELPOSITION>

>PIC FILE= "L_2000174DA.000601.EPS">

Top