Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0725

1999/725/EF: Kommissionens beslutning af 22. oktober 1999 om ændring af beslutning 85/377/EØF om opstilling af en fællesskabsklassifikation af landbrugsbedrifter (meddelt under nummer K(1999) 3414)

OJ L 291, 13.11.1999, p. 28–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 027 P. 22 - 29
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 027 P. 22 - 29
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 027 P. 22 - 29
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 027 P. 22 - 29
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 027 P. 22 - 29
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 027 P. 22 - 29
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 027 P. 22 - 29
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 027 P. 22 - 29
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 027 P. 22 - 29
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 029 P. 228 - 235
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 029 P. 228 - 235

No longer in force, Date of end of validity: 18/12/2008; stiltiende ophævelse ved 32008R1242

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/725/oj

31999D0725

1999/725/EF: Kommissionens beslutning af 22. oktober 1999 om ændring af beslutning 85/377/EØF om opstilling af en fællesskabsklassifikation af landbrugsbedrifter (meddelt under nummer K(1999) 3414)

EF-Tidende nr. L 291 af 13/11/1999 s. 0028 - 0035


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22. oktober 1999

om ændring af beslutning 85/377/EØF om opstilling af en fællesskabsklassifikation af landbrugsbedrifter

(meddelt under nummer K(1999) 3414)

(1999/725/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning nr. 79/65/EØF af 15. juni 1965 om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1256/97(2), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kommissionens beslutning 85/377/EØF af 7. juni 1985 om opstilling af en fællesskabsklassifikation af landbrugsbedrifter(3), senest ændret ved beslutning 96/393/EF(4), udgør grundlaget for klassificeringen af landbrugsbedrifterne efter økonomisk størrelse og driftsform, såvel i undersøgelserne af landbrugsbedrifternes struktur som inden for rammerne af Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring (INLB); fællesskabsklassifikationen danner ligeledes grundlaget for beregningen af de europæiske størrelsesenheder (ESE) og de tærskelværdier, der anvendes til at afgrænse undersøgelsesområdet og til at opstille planen for udvælgelse af de regnskabsførende bedrifter, der er inddraget i, eller som skal inddrages i INLB;

(2) resultaterne af undersøgelserne af landbrugsbedrifternes struktur, klassificeret efter europæisk størrelsesenhed og driftsform, anvendes som grundlag for fastlæggelse af INLB-undersøgelsesområdet, der danner grundlaget for udvælgelsen og vægtningen af det udsnit af landbrugsbedrifter, der skal inddrages under INLB; de udvalgte regnskabsførende landbrugsbedrifter, der er omfattet af undersøgelsesområdet, skal i overensstemmelse med målsætningerne for de enkelte påtænkte analyser udgøre et repræsentativt udsnit;

(3) Rådets forordning (EØF) nr. 571/88(5), senest ændret ved Kommissionens beslutning 98/377/EF(6), er blevet forlænget; den indeholder bestemmelser om gennemførelse af en række undersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur i perioden 1998-2007 samt en liste over de kendetegn, der indgår i undersøgelsen;

(4) strukturen i og indholdet af listen over undersøgelseskendetegn for perioden 1999/2000 er blevet ændret i forhold til listen over kendetegn opgjort ved de tidligere undersøgelser; det er derfor nødvendigt at tilpasse beslutning 85/377/EØF til listen over undersøgelseskendetegn i forordning (EØF) nr. 571/88;

(5) det er hensigtsmæssigt at foretage en ændring af de økonomiske størrelsesklasser for bedrifterne, der finder anvendelse i fællesskabsklassifikationen, for at vise udviklingen i landbrugsstrukturen i Fællesskabet;

(6) de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Fællesskabskomitéen for Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring og med udtalelse fra Den Stående Landbrugsstatistiske Komité -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I bilag II og III til beslutning 85/377/EØF foretages følgende ændringer:

1) Bilag II:

a) Overskriften til del C, afsnit I, affattes således: "Koder, der dækker flere af de kendetegn, der anvendes ved strukturundersøgelserne i 1999/2000".

b) I del C, afsnit II, erstattes oversigtstabellen af tabellen i bilag I til denne beslutning.

2) Bilag III:

Del C erstattes af teksten i bilag II til denne beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. oktober 1999.

På Kommissionens vegne

Pedro SOLBES MIRA

Medlem af Kommissionen

(1) EFT 109 af 23.6.1965, s. 1859/65.

(2) EFT L 174 af 2.7.1997, s. 7.

(3) EFT L 220 af 17.8.1985, s. 1.

(4) EFT L 163 af 2.7.1996, s. 45.

(5) EFT L 56 af 2.3.1988, s. 1.

(6) EFT L 168 af 13.6.1998, s. 29.

BILAG I

"II. Oversigt over sammenhængen mellem rubrikkerne i undersøgelserne af landbrugsbedrifternes struktur og rubrikkerne i bedriftsskemaet for Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring (INLB)

>TABELPOSITION>"

BILAG II

"C. DE ØKONOMISKE STØRRELSESKLASSER FOR BEDRIFTERNE

Bedrifterne klassificeres på grundlag af størrelsesklasser, hvis grænser er følgende:

>TABELPOSITION>

Det kan i forbindelse med Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring og Fællesskabets landbrugsstrukturundersøgelser være fastsat, at størrelsesklasse III og IV, størrelsesklasse V og VI samt størrelsesklasse IX og X slås sammen.

Medlemsstater, som i medfør af artikel 4, stk. 1, i Rådets forordning nr. 79/65/EØF i forbindelse med undersøgelsesområdet for Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring fastsætter en grænse for bedrifternes økonomiske størrelse, som ikke er sammenfaldende med de ovenfor anførte grænser for størrelsesklasserne, skal underinddele disse i underklasser, hvis grænser svarer til de fastsatte grænser."

Top