Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R2419

Kommissionens forordning (EF) nr. 2419/1999 af 12. november 1999 om supplering af bilaget til forordning (EF) nr. 2301/97 om optagelse af visse betegnelser i "Registeret over specificitetsattesteringer", der er omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler

OJ L 291, 13.11.1999, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 027 P. 20 - 21
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 027 P. 20 - 21
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 027 P. 20 - 21
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 027 P. 20 - 21
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 027 P. 20 - 21
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 027 P. 20 - 21
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 027 P. 20 - 21
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 027 P. 20 - 21
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 027 P. 20 - 21
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 029 P. 226 - 227
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 029 P. 226 - 227

No longer in force, Date of end of validity: 23/12/2008; stiltiende ophævelse ved 32008R1204

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2419/oj

31999R2419

Kommissionens forordning (EF) nr. 2419/1999 af 12. november 1999 om supplering af bilaget til forordning (EF) nr. 2301/97 om optagelse af visse betegnelser i "Registeret over specificitetsattesteringer", der er omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler

EF-Tidende nr. L 291 af 13/11/1999 s. 0025 - 0026


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2419/1999

af 12. november 1999

om supplering af bilaget til forordning (EF) nr. 2301/97 om optagelse af visse betegnelser i "Registeret over specificitetsattesteringer", der er omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 af 14. juli 1992 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler(1), særlig artikel 9, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Spanien har i henhold til artikel 7 i forordning (EØF) nr. 2082/92 indgivet ansøgning til Kommissionen om optagelse af en betegnelse i registeret over specificitetsattesteringer;

(2) anvendelse af angivelsen "garanteret traditionel specialitet" er forbeholdt de heri registrerede betegnelser;

(3) der er over for Kommissionen i henhold til artikel 8 i nævnte forordning efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende(2) gjort indsigelse mod den betegnelse, der er anført i bilaget til nærværende forordning, men indsigelsen er blevet trukket tilbage efter en nærmere afklaring; det bør præciseres, at udtrykket "Serrano" betragtes som et specifikt udtryk i sig selv, jf. artikel 5, stk. 1, første led, i forordning (EØF) nr. 2082/92, dvs. uoversætteligt; udtrykket bør derfor anvendes uændret; desuden registreres udtrykket "Serrano", uden at det berører anvendelsen af udtrykket "bjergskinke"; disse udtryk er ikke modstridende;

(4) betegnelsen i bilaget er følgelig berettiget til optagelse i "Registeret over specificitetsattesteringer" og dermed til EF-beskyttelse som garanteret traditionel specialitet efter artikel 13, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2082/92; dette indebærer, at denne betegnelse kun anvendes, hvis varespecifikationen er overholdt; for at gøre det muligt at afvikle beholdningen af produkter, der ikke svarer til varespecifikationen, bør der dog fastlægges en overgangsperiode på tre måneder;

(5) bilaget til nærværende forordning supplerer bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 2301/97(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2527/98(4) -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 2301/97 suppleres med betegnelsen i bilaget til nærværende forordning, og betegnelsen optages i "Registeret over specificitetsattesteringer", jf. artikel 9, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2082/92.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. marts 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 1999.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 208 af 24.7.1992, s. 1.

(2) EFT C 371 af 1.12.1998, s. 3.

(3) EFT L 319 af 21.11.1997, s. 8.

(4) EFT L 317 af 26.11.1998, s. 14.

BILAG

"Jamón Serrano" (artikel 13, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2082/92)(1).

(1) Varespecifikationen er i hovedtræk anført i EFT C 371 af 1.12.1998, s. 3.

Top