Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0707

1999/707/EF: Kommissionens beslutning af 29. oktober 1999 om visse beskyttelsesforanstaltninger vedrørende hovdyr fra Amerikas Forenede Stater (meddelt under nummer K(1999) 3614) (EØS-relevant tekst)

OJ L 280, 30.10.1999, p. 125–125 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/12/1999; ophævet ved 399D0839

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/707/oj

31999D0707

1999/707/EF: Kommissionens beslutning af 29. oktober 1999 om visse beskyttelsesforanstaltninger vedrørende hovdyr fra Amerikas Forenede Stater (meddelt under nummer K(1999) 3614) (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 280 af 30/10/1999 s. 0125 - 0125


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 29. oktober 1999

om visse beskyttelsesforanstaltninger vedrørende hovdyr fra Amerikas Forenede Stater

(meddelt under nummer K(1999) 3614)

(EØS-relevant tekst)

(1999/707/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF(1), senest ændret ved direktiv 96/43/EF(2), særlig artikel 18, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Der er i Amerikas Forenede Stater konstateret tilfælde af West Nile feber hos mennesker og dyr i staten New York; virusens tilstedeværelse er blevet bekræftet hos fugle i New York City, staten New York, Connecticut og New Jersey samt i vektorinsekter i New York City og Connecticut;

(2) denne sygdoms forekomst kan udgøre en fare for menneskers sundhed og hovdyr i EF;

(3) Det er nødvendigt hurtigt at træffe beskyttelsesforanstaltninger på EF-plan over for indførsel af hovdyr fra Amerikas Forenede Stater;

(4) indtil der foreligger yderligere oplysninger fra de amerikanske myndigheder, bør der anvendes supplerende betingelser ved midlertidig inførsel af registrerede heste, genindførsel af registrerede heste efter midlertidig udførsel og indførsel af hovdyr fra Amerikas Forenede Stater -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1. Ved midlertidig indførsel af registrerede heste, genindførsel efter midlertidig udførsel af registrerede heste og indførsel af hovdyr fra Amerikas Forenede Stater kræves der er tillægscertificat, som er underskrevet af de kompetente, centrale amerikanske veterinærmyndigheder.

2. Det i stk. 1 omhandlede certificat skal indeholde følgende garantier:

- hovdyrene har inden for de foregående 15 døgn ikke været holdt i New York City eller staterne New York, Connecticut og New Jersey

- hovdyrene har ikke været i kontakt med andre hovdyr, som har været holdt i sygdomsramte bedrifter inden for de foregående 15 døgn.

Artikel 2

Medlemsstaterne ændrer de foranstaltninger, de anvender over for Amerikas Foreneder Stater, for at efterkomme denne beslutning.

De underretter Kommissionen herom.

Artikel 3

Denne beslutning anvendes indtil den 31. januar 2000

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 1999.

På Kommissionens vegne

David BYRNE

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.

(2) EFT L 162 af 1.7.1996, s. 1.

Top