Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R2319

Kommissionens forordning (EF) nr. 2319/1999 af 29. oktober 1999 om tildeling af eksportlicenser for ost, der i 2000 skal udføres til Amerikas Forenede Stater som led i nogle kontingenter, der er en følge af GATT-aftalerne

OJ L 280, 30.10.1999, p. 68–70 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004: This act has been changed. Latest consolidated version: 31/10/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2319/oj

31999R2319

Kommissionens forordning (EF) nr. 2319/1999 af 29. oktober 1999 om tildeling af eksportlicenser for ost, der i 2000 skal udføres til Amerikas Forenede Stater som led i nogle kontingenter, der er en følge af GATT-aftalerne

EF-Tidende nr. L 280 af 30/10/1999 s. 0068 - 0070


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2319/1999

af 29. oktober 1999

om tildeling af eksportlicenser for ost, der i 2000 skal udføres til Amerikas Forenede Stater som led i nogle kontingenter, der er en følge af GATT-aftalerne

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

Kommissionens forordning (EF) nr. 174/1999 af 26. januar 1999 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 for så vidt angår anvendelsen af eksportlicenser og eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1596/1999(2), særlig artikel 20, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Proceduren for tildeling af eksportlicenser for ost, der i 2000 skal udføres til Amerikas Forenede Stater som led i nogle kontingenter, der er en følge af GATT-aftalerne, blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2084/1999(3);

(2) hvis der indgives ansøgninger om foreløbige licenser i henhold til forordning (EF) nr. 2084/1999 for større mængder produkter end dem, der er til rådighed i hver produktgruppe, kan der ved licenstildelingen tages hensyn til, hvor stor en mængde af de samme produkter ansøgeren tidligere har udført til Amerikas Forenede Stater, og ansøgere, hvis udpegede importører er datterselskaber, kan foretrækkes; der bør gives licenser til de ansøgere, der har udført de pågældende oste til Amerikas Forenede Stater i mindst to af de forudgående tre år; ansøgere, hvis udpegede importører er datterselskaber, bør foretrækkes gennem fastsættelse af højere tildelingskoefficienter for disse ansøgere; alle andre ansøgninger bør afvises;

(3) ordningen åbner ikke mulighed for, at en erhvervsdrivende kan give afkald på udstedelsen af en licens i tilfælde, hvor anvendelsen af tildelingskoefficienten resulterer i en meget lille mængde; erfaringen har vist, at der er en risiko for, at erhvervsdrivende i sådanne tilfælde ikke er i stand til at opfylde deres forpligtelse til udførsel og derfor fortaber sikkerheden; det vil derfor være hensigtsmæssigt at sikre, at der tildeles en minimumsmængde;

(4) i forbindelse med produktgrupper, hvor der indgives ansøgninger for mindre mængder end dem, der er til rådighed, bør de resterende mængder tildeles ansøgerne i forhold til de mængder, de har ansøgt om; det bør være en betingelse for tildeling af sådanne overskydende mængder, at den pågældende eksportør indgiver en ansøgning og stiller sikkerhed -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Ansøgninger om foreløbige eksportlicenser, som i henhold til forordning (EF) nr. 2084/1999 for de produktgrupper og kontingenter, der er anført med identifikationen 16-Tokyo, 16-Uruguay, 17, 20, 21, 25-Tokyo og 25-Uruguay i kolonne 3 i bilaget til nævnte forordning, er indgivet:

- af ansøgere, hvis udpegede importører er datterselskaber, accepteres:

a) for den mængde, der er ansøgt om pr. produktkode i eksportrestitutionsnomenklaturen, og som ikke overstiger den mængde, der er anført i kolonne 5 i bilaget, og

b) for den mængde, der er ansøgt om pr. produktkode i eksportrestitutionsnomenklaturen, og som overstiger den mængde, der er anført i kolonne 5, i det omfang de i kolonne 6 i bilaget anførte tildelingskoefficienter giver mulighed herfor

- af andre ansøgere end de i første led nævnte, som har udført de pågældende produkter til Amerikas Forenede Stater i mindst to af de forudgående tre år, accepteres:

a) for den mængde, der er ansøgt om pr. produktkode i eksportrestitutionsnomenklaturen, og som ikke overstiger den mængde, der er anført i kolonne 7 i bilaget, og

b) for den mængde, der er ansøgt om pr. produktkode i eksportrestitutionsnomenklaturen, og som overstiger den mængde, der er anført i kolonne 7, i det omfang de i kolonne 8 i bilaget anførte tildelingskoefficienter giver mulighed herfor

- af andre ansøgere end de i første og andet led nævnte, afvises.

2. Ansøgninger om foreløbige eksportlicenser, som i henhold til forordning (EF) nr. 2084/1999 er indgivet for de produktgrupper og kontingenter, der er anført med identifikationen 18, 22-Tokyo og 22-Uruguay i kolonne 3 i bilaget til nævnte forordning, accepteres for de mængder, der er ansøgt om. Hvis eksportøren inden for femten arbejdsdage efter nærværende forordnings ikrafttræden indgiver en ny ansøgning og stiller den nødvendige sikkerhed, kan der udstedes foreløbige eksportlicenser for yderligere mængder, i det omfang koefficienterne i kolonne 9 i bilaget giver mulighed herfor.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 1999.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 20 af 27.1.1999, s. 8.

(2) EFT L 188 af 21.7.1999, s. 39.

(3) EFT L 256 af 1.10.1999, s. 50.

BILAG

>TABELPOSITION>

Top