Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R2318

Kommissionens forordning (EF) nr. 2318/1999 af 29. oktober 1999 om undtagelse fra forordning (EF) nr. 1370/95 for så vidt angår datoen for udstedelsen af eksportlicenser for svinekød

OJ L 280, 30.10.1999, p. 67–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 05/11/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2318/oj

31999R2318

Kommissionens forordning (EF) nr. 2318/1999 af 29. oktober 1999 om undtagelse fra forordning (EF) nr. 1370/95 for så vidt angår datoen for udstedelsen af eksportlicenser for svinekød

EF-Tidende nr. L 280 af 30/10/1999 s. 0067 - 0067


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2318/1999

af 29. oktober 1999

om undtagelse fra forordning (EF) nr. 1370/95 for så vidt angår datoen for udstedelsen af eksportlicenser for svinekød

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2759/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for svinekød(1), senest ændret ved akten om Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse og ved forordning (EF) nr. 3290/94(2),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1370/95 af 16. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med eksportlicenser for svinekød(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1719/98(4), særlig artikel 3, stk. 7, og

ud fra følgende betragtning:

Det fastsættes i forordning (EF) nr. 1370/95, at eksportlicenserne for svinekød udstedes den førstkommende onsdag efter den uge, hvor ansøgningerne blev indgivet, hvis Kommissionen ikke i mellemtiden træffer en særforanstaltning. Da der i løbet af ugen fra 1. til 7. november 1999 vil opstå administrative problemer, må fristen forlænges til fredag den 5. november 1999 for de ansøgninger, der indgives i ugen fra 25. til 31. oktober 1999 -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Som undtagelse fra artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1370/95 udstedes de i forordningen omhandlede certifikater, som der indsendes ansøgning om i ugen fra 25. til 31. oktober, fredag den 5. november 1999, hvis Kommissionen ikke i mellemtiden træffer en af de særforanstaltninger, der omhandles i artikel 3, stk. 4, i samme forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 1999.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 282 af 1.11.1975, s. 1.

(2) EFT L 349 af 31.12.1994, s. 105.

(3) EFT L 133 af 17.6.1995, s. 9.

(4) EFT L 215 af 1.8.1998, s. 58.

Top