Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0468

1999/468/EF: Rådets afgørelse af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

OJ L 184, 17.7.1999, p. 23–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 002 P. 159 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 002 P. 159 - 162
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 36 - 39

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2011; ophævet ved 32011R0182

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/468/oj

31999D0468

1999/468/EF: Rådets afgørelse af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

EF-Tidende nr. L 184 af 17/07/1999 s. 0023 - 0026


RÅDETS AFGØRELSE

af 28. juni 1999

om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(1)

(1999/468/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 202, tredje led,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(2),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Rådet skal i de retsakter, det vedtager, tildele Kommissionen beføjelser til at gennemføre de af Rådet udfærdigede forskrifter; Rådet kan opstille visse nærmere vilkår for udøvelsen af disse beføjelser; det kan ligeledes i særlige, begrundede tilfælde forbeholde sig retten til selv direkte at udøve gennemførelsesbeføjelser;

(2) Rådet vedtog den 13. juli 1987 afgørelse 87/373/EØF om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(4); denne afgørelse fastlagde et begrænset antal procedurer for udøvelsen af disse beføjelser;

(3) Kommissionen er ved erklæring nr. 31, der er knyttet som bilag til slutakten fra den regeringskonference, der vedtog Amsterdam-traktaten, blevet opfordret til at forelægge Rådet et forslag om ændring af afgørelse 87/373/EØF;

(4) af klarhedshensyn forekommer det mere hensigtsmæssigt at erstatte afgørelse 87/373/EØF med en ny afgørelse end at ændre den;

(5) nærværende afgørelse tilsigter for det første at opnå større ensartethed og forudsigelighed i valget af udvalgstype og med henblik herpå at fastlægge kriterier for valget af udvalgsprocedurer, idet disse kriterier dog ikke er af bindende karakter;

(6) i den forbindelse bør forvaltningsproceduren følges for så vidt angår forvaltningsforanstaltninger, såsom dem der vedrører gennemførelsen af den fælles landbrugs- og den fælles fiskeripolitik eller gennemførelsen af programmer med store budgetmaessige konsekvenser; sådanne forvaltningsforanstaltninger bør vedtages af Kommissionen efter en procedure, der sikrer, at der træffes beslutning inden for en passende frist; når Rådet får forelagt spørgsmål, der ikke er hastende, bør Kommissionen dog anvende sin skønsbeføjelse til at udsætte anvendelsen af foranstaltningerne;

(7) forskriftsproceduren bør følges for så vidt angår generelle foranstaltninger, der har til formål at gennemføre væsentlige bestemmelser i basisretsakter, herunder foranstaltninger vedrørende beskyttelse af menneskers, dyrs eller planters sundhed eller sikkerhed, samt foranstaltninger, der har til formål at tilpasse eller ajourføre visse ikke-væsentlige bestemmelser i en basisretsakt; sådanne gennemførelsesforanstaltninger bør vedtages ved en effektiv procedure under fuld overholdelse af Kommissionens initiativret på lovgivningsområdet;

(8) rådgivningsproceduren bør følges i ethvert tilfælde, hvor den anses for den mest hensigtsmaessige; rådgivningsproceduren vil fortsat blive anvendt i de tilfælde, hvor den anvendes i øjeblikket;

(9) denne afgørelse tilsigter for det andet en forenkling af vilkårene for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, samt en forbedring af Europa-Parlamentets deltagelse i de tilfælde, hvor den basisretsakt, der tillægger Kommissionen gennemførelsesbeføjelser, er vedtaget i overensstemmelse med proceduren i traktatens artikel 251; det anses i den forbindelse for hensigtsmæssigt at indskrænke antallet af procedurer og at tilpasse dem efter hver institutions respektive beføjelser og navnlig at give Europa-Parlamentet mulighed for at få sine synspunkter taget i betragtning af henholdsvis Kommissionen eller Rådet i tilfælde, hvor det mener, at et udkast til foranstaltning, der forelægges et udvalg, eller et forslag, der forelægges for Rådet efter forskriftsproceduren, overskrider de gennemførelsesbeføjelser, der er fastlagt i basisretsakten;

(10) denne afgørelse tilsigter for det tredje at forbedre underretningen af Europa-Parlamentet ved at fastlægge, at Kommissionen regelmæssigt skal underrette det om udvalgenes arbejde, at Kommissionen skal tilsende det dokumenter vedrørende udvalgenes aktiviteter samt underrette det, når den forelægger Rådet foranstaltninger eller forslag til foranstaltninger, der skal træffes;

(11) denne afgørelse tilsigter for det fjerde at forbedre underretningen af offentligheden om udvalgsprocedurerne og derfor at lade de principper og betingelser for aktindsigt, der gælder for Kommissionen, gælde også for udvalgsdokumenter, at udarbejde en liste over alle udvalg, der bistår Kommissionen i udøvelsen af dens gennemførelsesbeføjelser, og en årsberetning om udvalgenes arbejde, der skal offentliggøres, samt sørge for, at alle henvisninger til dokumenter i forbindelse med udvalg, der er blevet tilsendt Europa-Parlamentet, offentliggøres i et register;

(12) de særlige udvalgsprocedurer, der er fastlagt med henblik på gennemførelsen af den fælles handelspolitik og traktaternes konkurrenceregler, og som ikke har hjemmel i afgørelse 87/373/EØF, berøres på ingen måde af nærværende afgørelse -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Med undtagelse af særlige og begrundede tilfælde, hvor basisretsakten giver Rådet ret til selv direkte at udøve visse gennemførelsesbeføjelser, tillægges disse Kommissionen i overensstemmelse med bestemmelserne herom i basisretsakten. Disse bestemmelser skal indeholde de væsentligste bestanddele af de således tillagte beføjelser.

Når basisretsakten foreskriver særlige vilkår med hensyn til proceduren for vedtagelse af gennemførelsesforanstaltninger, skal disse vilkår være i overensstemmelse med procedurerne i artikel 3, 4, 5 og 6.

Artikel 2

Valget af procedure for vedtagelse af gennemførelsesforanstaltninger bygger på følgende vejledende kriterier:

a) Forvaltningsforanstaltninger, såsom dem der vedrører anvendelsen af den fælles landbrugsog den fælles fiskeripolitik eller gennemførelsen af programmer med store budgetmæssige konsekvenser, bør vedtages efter forvaltningsproceduren.

b) Generelle foranstaltninger, der har til formål at gennemføre væsentlige bestemmelser i basisretsakter, herunder foranstaltninger vedrørende beskyttelse af menneskers, dyrs eller planters sundhed eller sikkerhed, bør vedtages efter forskriftsproceduren.

Når det i en basisretsakt er foreskrevet, at visse ikke-væsentlige bestemmelser i retsakten kan tilpasses eller ajourføres ved hjælp af gennemførelsesprocedurer, bør sådanne foranstaltninger vedtages ved anvendelse af forskriftsproceduren.

c) Med forbehold af litra a) og b) anvendes rådgivningsproceduren, når den anses for den mest hensigtsmæssige.

Artikel 3

Rådgivningsprocedure

1. Kommissionen bistås af et rådgivende udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.

2. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver, eventuelt ved afstemning, udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte alt efter, hvor meget spørgsmålet haster.

3. Udtalelsen optages i mødeprotokollen; desuden har hver medlemsstat ret til anmode om, at dens holdning indføres i mødeprotokollen.

4. Kommissionen tager størst muligt hensyn til udvalgets udtalelse. Den underretter udvalget om, hvorledes den har taget hensyn til udtalelsen.

Artikel 4

Forvaltningsprocedure

1. Kommissionen bistås af et forvaltningsudvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.

2. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver udtalelse om udkastet inden for en frist, som formanden kan fastsætte alt efter, hvor meget spørgsmålet haster. Udvalget udtaler sig med det flertal, der efter traktatens artikel 205, stk. 2, gælder for afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i udvalget vægtes de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, som anført i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. Med forbehold af artikel 8 vedtager Kommissionen foranstaltninger, der straks finder anvendelse. Hvis de ikke er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, meddeles de omgående Rådet af Kommissionen. Kommissionen kan i så fald udsætte anvendelsen af de foranstaltninger, den har vedtaget, i et tidsrum, der fastsættes i hver enkelt basisretsakt, men som under ingen omstændigheder må overstige tre måneder regnet fra datoen for denne meddelelse.

4. Rådet kan med kvalificeret flertal træffe anden afgørelse inden for det tidsrum, der er fastsat i stk. 3.

Artikel 5

Forskriftsprocedure

1. Kommissionen bistås af et forskriftsudvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.

2. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver udtalelse om udkastet inden for en frist, som formanden kan fastsætte alt efter, hvor meget spørgsmålet haster. Det udtaler sig med det flertal, der efter traktatens artikel 205, stk. 2, gælder for afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i udvalget vægtes de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, som anført i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. Med forbehold af artikel 8 vedtager Kommissionen de påtænkte foranstaltninger, når de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.

4. Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller er der ikke afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen straks Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes, og underretter Europa-Parlamentet.

5. Er Europa-Parlamentet af den opfattelse, at et forslag, der er forelagt af Kommissionen i henhold til en basisretsakt vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, indebærer en overskridelse af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i basisretsakten, underretter det Rådet om sin holdning.

6. Rådet kan, når det skønner det hensigtsmæssigt under hensyntagen til en sådan holdning, træffe afgørelse om forslaget med kvalificeret flertal og inden for en frist, der fastsættes i hver enkelt basisretsakt, men som under ingen omstændigheder kan være på over tre måneder regnet fra forslagets forelæggelse for Rådet.

Har Rådet inden for denne frist med kvalificeret flertal tilkendegivet, at det er imod forslaget, behandler Kommissionen forslaget på ny. Den kan forelægge Rådet et ændret forslag, forelægge sit forslag på ny eller fremsætte forslag til en retsakt i henhold til traktaten.

Har Rådet ved udløbet af denne frist hverken vedtaget den foreslåede gennemførelsesretsakt eller tilkendegivet, at det er imod forslaget til gennemførelsesforanstaltninger, vedtager Kommissionen den foreslåede gennemførelsesretsakt.

Artikel 6

Beskyttelsesprocedure

Følgende procedure kan anvendes, når Kommissionen i en basisretsakt tillægges beføjelse til at træffe afgørelse om beskyttelsesforanstaltninger:

a) Kommissionen underretter Rådet og medlemsstaterne om enhver afgørelse vedrørende beskyttelsesforanstaltninger. Det kan bestemmes, at Kommissionen, inden den træffer sin afgørelse, skal høre medlemsstaterne i henhold til bestemmelser, der skal fastsættes i hvert enkelt tilfælde.

b) Enhver medlemsstat kan indbringe Kommissionens afgørelse for Rådet inden for en frist, der skal fastsættes i den pågældende basisretsakt.

c) Rådet kan med kvalificeret flertal træffe anden afgørelse inden for en frist, der skal fastsættes i den pågældende basisretsakt. Alternativt kan det i basisretsakten bestemmes, at Rådet med kvalificeret flertal kan bekræfte, ændre eller ophæve Kommissionens afgørelse, og at Kommissionens afgørelse betragtes som ophævet, såfremt Rådet ikke har truffet afgørelse inden for ovennævnte frist.

Artikel 7

1. Hvert udvalg vedtager sin forretningsorden på forslag af formanden på grundlag af en standardforretningsorden, der offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Eksisterende udvalg tilpasser i fornødent omfang deres forretningsorden til standardforretningsordenen.

2. De principper og betingelser for aktindsigt, der gælder for Kommissionen, gælder også for udvalgene.

3. Europa-Parlamentet holdes regelmæssigt underrettet af Kommissionen om udvalgenes arbejde. Det skal med henblik herpå have tilsendt dagsordener for udvalgenes møder, de udkast, udvalgene får forelagt vedrørende gennemførelsesforanstaltninger til retsakter, der er vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, udvalgenes afstemningsresultater og mødeprotokoller samt lister over de myndigheder og organer, hvortil de personer, som medlemsstaterne udpeger som deres repræsentanter, er knyttet. Europa-Parlamentet skal ligeledes underrettes om enhver foranstaltning og ethvert forslag til foranstaltninger, som Kommissionen forelægger Rådet.

4. Senest seks måneder efter denne afgørelses ikrafttræden offentliggør Kommissionen i De Europæiske Fællesskabers Tidende en liste over alle udvalg, der bistår Kommissionen i forbindelse med udøvelsen af dens gennemførelsesbeføjelser. I denne liste angives for hvert udvalg den eller de basisretsakter, i henhold til hvilke udvalget er nedsat. Fra og med 2000 offentliggør Kommissionen desuden en årlig redegørelse for udvalgenes arbejde.

5. Henvisninger til samtlige dokumenter, som tilsendes Europa-Parlamentet i medfør af stk. 3, offentliggøres i et register, der oprettes af Kommissionen i 2001.

Artikel 8

Hvis Europa-Parlamentet med en begrundet beslutning gør opmærksom på, at et udkast til gennemførelsesforanstaltninger, som forventes vedtaget, og som er blevet forelagt for et udvalg i henhold til en basisretsakt vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, indebærer en overskridelse af de gennemførelsesbeføjelser, som er fastlagt i basisretsakten, behandler Kommissionen udkastet på ny. Under hensyn til denne beslutning kan Kommissionen under overholdelse af fristen for den igangværende procedure forelægge udvalget et nyt udkast til gennemførelsesforanstaltninger, videreføre proceduren eller forelægge Europa-Parlamentet og Rådet et forslag til retsakt i henhold til traktaten.

Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og udvalget om, hvad den agter at gøre på baggrund af Europa-Parlamentets beslutning og om begrundelsen herfor.

Artikel 9

Afgørelse 87/373/EØF ophæves.

Artikel 10

Denne afgørelse har virkning fra dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 28. juni 1999.

På Rådets vegne

M. NAUMANN

Formand

(1) Læseren gøres opmærksom på, at tre erklæringer, der er optaget i Rådets mødeprotokol vedrørende denne afgørelse, findes i EFT C 203 af 17. juli 1999, s. 1.

(2) EFT C 279 af 8.9.1998, s. 5.

(3) Udtalelse af 6.5.1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(4) EFT L 197 af 18.7.1987, s. 33.

Top