EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1565

Kommissionens forordning (EF) nr. 1565/1999 af 16. juli 1999 om fastsættelse for produktionsåret 1999/2000 af oplagringsorganernes opkøbspris for uforarbejdede tørrede druer

OJ L 184, 17.7.1999, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1565/oj

31999R1565

Kommissionens forordning (EF) nr. 1565/1999 af 16. juli 1999 om fastsættelse for produktionsåret 1999/2000 af oplagringsorganernes opkøbspris for uforarbejdede tørrede druer

EF-Tidende nr. L 184 af 17/07/1999 s. 0016 - 0016


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1565/1999

af 16. juli 1999

om fastsættelse for produktionsåret 1999/2000 af oplagringsorganernes opkøbspris for uforarbejdede tørrede druer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for forarbejdede frugter og grøntsager(1), ændret ved forordning (EF) nr. 2199/97(2), særlig artikel 9, stk. 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kriterierne for fastsættelse af den pris, oplagringsorganerne anvender ved opkøb af tørrede druer, er fastsat i artikel 9, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 2201/96: opkøbsprisen for uforarbejdede tørrede druer bør for produktionsåret 1999/2000 svare til den for produktionsåret 1998/1999 gældende opkøbspris stabiliteten at minimumsimportprisen taget i betragtning;

(2) de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Forarbejdede Frugter og Grøntsager -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For produktionsåret 1999/2000 fastsættes opkøbsprisen for uforarbejdede tørrede druer, jf. artikel 9, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2201/96, til 46,91 EUR pr. 100 kg netto.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. september 1999.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 1999.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29.

(2) EFT L 303 af 6.11.1997, s. 1.

Top