EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0368

1999/368/EF: Kommissionens beslutning af 4. juni 1999 om beskyttelsesforanstaltninger over for dioxinforurenede produkter til konsum eller foderbrug, der er fremstillet på basis af kvæg eller svin (meddelt under nummer K(1999) 1538) (EØS-relevant tekst)

OJ L 142, 5.6.1999, p. 46–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/06/1999; ophævet ved 399D0389

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/368/oj

31999D0368

1999/368/EF: Kommissionens beslutning af 4. juni 1999 om beskyttelsesforanstaltninger over for dioxinforurenede produkter til konsum eller foderbrug, der er fremstillet på basis af kvæg eller svin (meddelt under nummer K(1999) 1538) (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 142 af 05/06/1999 s. 0046 - 0047


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 4. juni 1999

om beskyttelsesforanstaltninger over for dioxinforurenede produkter til konsum eller foderbrug, der er fremstillet på basis af kvæg eller svin

(meddelt under nummer K(1999) 1538)

(EØS-relevant tekst)

(1999/368/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked(1), senest ændret ved direktiv 92/118/EØF(2), særlig artikel 9, stk. 3,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked(3), senest ændret ved direktiv 92/118/EØF, særlig artikel 10, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Efter at have modtaget oplysninger om dioxinforurening af fjerkræprodukter vedtog Kommissionen beslutning 1999/363/EF(4); i henhold til denne beslutning skal de belgiske myndigheder bl.a. undersøge, om dioxinforurenede fodestoffer eventuelt er blevet distribueret til andre husdyr, og straks underrette Kommissionen og andre medlemsstater og berørte tredjelande om resultaterne af undersøgelsen;

(2) den 2. juni 1999 underrettede de belgiske myndigheder Kommissionen om, at de havde indført restriktioner for ca. 500 svinebrug, der kan have modtaget forurenede foderstoffer; den 3. juni 1999 underrettede de Kommissionen om, at der også er blevet leveret forurenede foderstoffer til en række kvægbrug;

(3) på grundlag af det aktuelle toksikologiske og epidemiologiske bevismateriale betragter Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC) under Verdenssundhedsorganisationen (WHO) TCDD (tetrachlordibenzodioxin) som et carcinogen i klasse 1 (højeste klasse i IARC-klassificeringen);

(4) på baggrund af ovenstående bør der træffes tilsvarende foranstaltninger som dem, der er fastsat i beslutning 1999/363/EF, for at beskytte forbrugerne mod risici i forbindelse med produkter, der er fremstillet på basis af svin eller kvæg; de belgiske myndigheder har imidlertid endnu ikke truffet foranstaltninger for svin og kvæg og afledte produkter svarende til dem, der gælder for fjerkræ; der bør derfor ikke fastsættes en slutdato for anvendelsen af beskyttelsesforanstaltningerne over for svin og kvæg og produkter afledt deraf; følgelig bør disse foranstaltninger gælde for svin og kvæg, der er opdrættet i Belgien fra den 15. januar 1999, og produkter afledt deraf; disse foranstaltninger bør ikke gælde for produkter, der er fremstillet på basis af dyr, som ikke er opdrættet på bedrifter, som er pålagt restriktioner af de belgiske myndigheder, eller som ifølge analyseresultater ikke er forurenet med dioxiner;

(5) Kommissionen kan i samarbejde med de berørte medlemsstater indtil mødet i Den Stående Veterinærkomité træffe beskyttelsesforanstaltninger over for levende dyr og animalske produkter med oprindelse i Belgien -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1. A. Belgien forbyder afsætning, herunder distribution til den endelige forbruger, samhandel med medlemsstaterne med og eksport til tredjelande af alle følgende produkter til konsum eller foderbrug, som er fremstillet på basis af svin eller kvæg, der er opdrættet i Belgien fra den 15. januar 1999;

- fersk kød som defineret i Rådets direktiv 64/433/EØF(5)

- maskinudbenet kød

- hakket kød og tilberedt kød som defineret i Rådets direktiv 94/65/EFAST

- kødprodukter og andre animalske produkter som defineret i Rådets direktiv 77/99/EØF(6)

- rå mælk, varmebehandlet mælk og mælkebaserede produkter som defineret i Rådets direktiv 92/46/EØF(7)

- afsmeltet fedt som omhandlet i direktiv 92/118/EØF

- forarbejdede animalske proteiner som omhandlet i direktiv 92/118/EØF

- råvarer til fremstilling af foderstoffer som omhandlet i direktiv 92/118/EØF

medmindre:

i) produkterne ikke hidrører fra dyr, der er opdrættet på bedrifter, som de belgiske myndigheder har indført restriktioner for, eller

ii) analyseresultater viser, at produkterne ikke er forurenet med dioxiner.

B. Belgien forbyder afsætning, samhandel med medlemsstaterne med og eksport til tredjelande af svin og kvæg, der er opdrættet fra den 15. januar 1999, medmindre de ikke er blevet opdrættet på bedrifter, som de belgiske myndigheder har indført restriktioner for.

2. Belgien sørger for, at alle de i stk. 1 nævnte produkter, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, nr. i) eller ii), destrueres på en af myndighederne godkendt måde.

3. Belgien underretter straks Kommissionen og medlemsstaterne, i givet fald i overensstemmelse med Rådets direktiv 92/59/EØF(8) (EF-systemet for hurtig udveksling af oplysninger), samt de tredjelande, der har modtaget levende dyr eller produkter, der er omfattet af stk. 2 i denne artikel.

Artikel 2

I forbindelse med samhandel skal det handelsdokument eller i givet fald det veterinærcertifikat, der ledsager den enkelte sending af levende dyr eller produkter, der er nævnt i artikel 1, suppleres med en officiel erklæring fra de belgiske myndigheder, hvori det attesteres, at de pågældende levende dyr eller produkter af belgisk oprindelse er i overensstemmelse med denne beslutning.

Artikel 3

Medlemsstater, der har modtaget svin eller kvæg, der er opdrættet på bedrifter, som de belgiske myndigheder har pålagt restriktioner, og/eller produkter af belgisk oprindelse, som er omfattet af artikel 1, stk. 2, skal straks

- spore sådanne dyr og de heraf fremstillede produkter og fastsætte restriktioner herfor

- spore alle produkter af belgisk oprindelse, som er omfattet af denne beslutning, og alle produkter til konsum eller foderbrug, der indeholder sådanne produkter

- sørge for, at ovennævnte produkter destrueres på en af myndighederne godkendt måde, medmindre det kan bevises, at de ikke er forurenede med dioxiner

- underrette Kommissionen og medlemsstaterne, i givet fald i overensstemmelse med direktiv 92/59/EØF, samt berørte tredjelande om resultaterne af deres undersøgelser og om de foranstaltninger, de eventuelt har truffet.

Artikel 4

Kommissionen kan foretage inspektioner med henblik på at kontrollere gennemførelsen af denne beslutning.

Artikel 5

Medlemsstaterne tilpasser de foranstaltninger, de anvender i forbindelse med samhandelen, så de bringes i overensstemmelse med denne beslutning. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 6

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juni 1999.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2) EFT L 62 af 15.3.1993, s. 49.

(3) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 20.

(4) EFT L 141 af 4.6.1999, s. 24.

(5) EFT 121 af 29.7.1964, s. 2012/64.

(6) EFT L 368 af 31.12.1994, s. 10.

(7) EFT L 26 af 31.1.1977, s. 85.

(8) EFT L 268 af 14.9.1992, s. 1.

Top