EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0054

Kommissionens direktiv 1999/54/EF af 26. maj 1999 om ændring af Rådets direktiv 66/402/EØF om handel med sædekorn

OJ L 142, 5.6.1999, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 025 P. 294 - 295
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 025 P. 294 - 295
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 025 P. 294 - 295
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 025 P. 294 - 295
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 025 P. 294 - 295
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 025 P. 294 - 295
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 025 P. 294 - 295
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 025 P. 294 - 295
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 025 P. 294 - 295
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 028 P. 58 - 59
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 028 P. 58 - 59
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 056 P. 172 - 173

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/54/oj

31999L0054

Kommissionens direktiv 1999/54/EF af 26. maj 1999 om ændring af Rådets direktiv 66/402/EØF om handel med sædekorn

EF-Tidende nr. L 142 af 05/06/1999 s. 0030 - 0031


KOMMISSIONENS DIREKTIV 1999/54/EF

af 26. maj 1999

om ændring af Rådets direktiv 66/402/EØF om handel med sædekorn

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 66/402/EØF af 14. juni 1966 om handel med sædekorn(1), senest ændret ved direktiv 1999/8/EF(2), særlig artikel 2, stk. 1b, og artikel 21b, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I ovennævnte direktiv er det forudset, at også hybrider af selvbestøvende sorter af triticale kan indgå under dets anvendelsesområde, og Kommissionen bemyndiges til at vedtage de nødvendige ændringer af direktivets artikel 2, stk. 1; da hybrider af selvbestøvende sorter af triticale har fået større betydning i EF, bør de indgå under direktivets anvendelsesområde, og der bør derfor vedtages ændringer af definitionerne af "basissæd" og "certificeret sædekorn";

(2) i ovennævnte direktiv er det ikke fastsat, hvilke betingelser bestanden og sædekornet af hybrider af Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta og selvbestøvene sorter af Triticosecale skal opfylde; sådanne betingelser kan fastsættes, og bilag I og II til direktiv 66/402/EØF kan ændres i overensstemmelse hermed; da ovennævnte hybrider har fået større betydning i EF, bør det fastsættes, hvilke betingelser bestanden og sædekornet skal opfylde, herunder hvis sædekorn produceres ved brug af et kemisk hybridiseringsmiddel (CHA);

(3) de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og Formeringsmateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 66/402/EØF foretages følgende ændringer:

1) I artikel 2, stk. 1, litra Ca, affattes indledningen således: "Basissæd (hybrider af havre, byg, ris, rug, blød hvede, hård hvede, spelt og selvbestøvende triticale)".

2) I artikel 2, stk. 1, litra E, affattes indledningen således: "Certificeret sædekorn (kanariegræs, undtagen hybrider, rug, sorghum, sudangræs, majs og hybrider af havre, byg, ris, blød hvede, hård hvede, spelt og selvbestøvende triticale): sædekorn."

3) I bilag I, punkt 3, affattes første og andet punktum således: "Bestanden skal være tilstrækkeligt sortsægte og sortsren, eller den skal, hvis det drejer sig om en bestand af en indavlet linje, være tilstrækkeligt sortsægte og sortsren med hensyn til dens karakteristika. For produktion af sædekorn af hybridsorter gælder ovennævnte bestemmelser også for komponenternes karakteristika, herunder hansterilitet eller genoprettelse af fertilitet".

4) I bilag I indsættes som punkt 3b: "3b. Bestande til produktion af certificeret sædekorn af hybrider af havre, byg, ris, blød hvede, hård hvede, spelt og selvbestøvende triticale

a) bestanden skal opfylde følgende normer med hensyn til afstand til nærmestliggende pollenkilder, der kan resultere i uønsket fremmedbestøvning:

- afstanden skal for hunkomponenten mindst være 25 m fra alle andre sorter af samme art bortset fra en bestand af hankomponenten

- der kan ses bort fra denne afstand, hvis der er tilstrækkelig beskyttelse mod enhver uønsket fremmedbestøvning.

b) bestanden skal være tilstrækkeligt sortsægte og sortsren med hensyn til komponenternes karakteristika

hvis sædekornet produceres ved brug af et kemisk hybridiseringsmiddel (CHA), skal bestanden opfylde følgende normer eller andre betingelser:

i) sortsrenheden skal for hver komponent være mindst

- 99,7 % for havre, byg, ris, blød hvede, hård hvede og spelt

- 99,0 % for selvbestøvende triticale

ii) hybridiseringsgraden skal mindst være 95 %. Den procentvise hybridiseringsgrad skal vurderes efter gældende internationale metoder, for så vidt som sådanne metoder findes. Hvis hybridiseringsgraden bestemmes ved analyse af sædekornet før certificering, er det ikke nødvendigt at bestemme hybridiseringsgraden under markinspektionen."

5) I bilag II, punkt 1, affattes første og andet punktum således: "Sædekorn skal være tilstrækkeligt sortsægte og sortsren eller, hvis det drejer sig om sædekorn af en indavlet linje, tilstrækkeligt sortsægte og sortsren med hensyn til dets karakteristika. For sædekorn af hybridsorter gælder ovennævnte bestemmelser også for komponenternes karakteristika."

6) I bilag II, afsnit l.Aa, overskriften, indsættes "undtagen hybrider" efter "Triticosecale".

7) Følgende afsnit indsættes efter afsnit l.Aa i bilag II: "Ab. Hybrider af havre, byg, ris, blød hvede, hård hvede, spelt og selvbestøvende triticale.

Sædekorn af kategorien certificeret sædekorn skal have en sortsrenhed på mindst 90 %. Den skal undersøges ved officiel efterkontrol af en passende andel prøver."

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. juli 2000. De underretter straks Kommissionen herom.

2. Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. maj 1999.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT 125 af 11.7.1966, s. 2309/66.

(2) EFT L 50 af 26.2.1999, s. 26.

Top