EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0051

Kommissionens direktiv 1999/51/EF af 26. maj 1999 om femte tilpasning til den tekniske udvikling af bilag I til Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (tin, pentachlorphenol og cadmium) (EØS-relevant tekst)

OJ L 142, 5.6.1999, p. 22–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 228 - 231
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 228 - 231

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/51/oj

31999L0051

Kommissionens direktiv 1999/51/EF af 26. maj 1999 om femte tilpasning til den tekniske udvikling af bilag I til Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (tin, pentachlorphenol og cadmium) (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 142 af 05/06/1999 s. 0022 - 0025


KOMMISSIONENS DIREKTIV 1999/51/EF

af 26. maj 1999

om femte tilpasning til den tekniske udvikling af bilag I til Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (tin, pentachlorphenol og cadmium)

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater(1), senest ændret ved Kommissionens direktiv 97/64/EF(2), særlig artikel 2a, indført ved Rådets direktiv 89/678/EØF(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I akten om Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse til Den Europæiske Union, særlig artikel henholdsvis 69, 84 og 112, er det fastlagt, at i en periode på fire år fra den 1. januar 1995 finder en række bestemmelser i bilag I til direktiv 76/769/EØF ikke anvendelse på Østrig, Finland og Sverige, og de skal tages op til revision i overensstemmelse med procedurerne i EF-traktaten;

(2) nogle organiske tinforbindelser, navnlig tributyltin (TBT), som anvendes til at forhindre begroning af skibskrog, indebærer stadig farer for vandmiljøet og menneskers sundhed, herunder mulig endokrinafbrydende aktivitet; Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) har erkendt de farer, der er forbundet med TBT, og udvalget for beskyttelse af havmiljøet under IMO (Marine Environmental Protection Committee - MEPC) har opfordret til et global forbud mod påføring af organiske tinforbindelser, der virker som biocider i antibegroningsmidler til skibe, pr. 1. januar 2003; bestemmelserne om TBT skal tages op til fornyet overvejelse under fuld hensyntagen til udviklingen i IMO; der er udviklet bundmalinger med styret frigivelse af TBT, og disse bør anvendes i stedet for maling, hvor der ikke er nogen kemisk binding mellem malingens forskellige bestanddele (også kaldet "free association paint");

(3) indre vandveje og Østersøen er særligt følsomme miljøer; anvendelsen af TBT i Fællesskabets indre vandveje bør forbydes; som midlertidig foranstaltning skal Østrig og Sverige have lov til at anvende strengere bestemmelser for anvendelsen af TBT i disse følsomme miljøer;

(4) pentachlorphenol (PCP) udgør stadig en fare for sundhed og miljø på trods af de begrænsninger, der er indført ved direktiv 76/769/EØF; anvendelsen af PCP bør begrænses yderligere; PCP er imidlertid, af tekniske årsager, stadig nødvendig i medlemsstater med oceankyst;

(5) Rådets resolution af 25. januar 1988 opfordrer til en overordnet strategi for bekæmpelse af forurening af miljøet med cadmium, herunder foranstaltninger, der begrænser anvendelsen af cadmium og tilskynder til udvikling af alternativer eller erstatninger; farerne ved cadmium vurderes under Rådets forordning 793/93/EF(4), og Kommissionen vil på ny se på begrænsningerne for cadmium i lyset af resultaterne; som midlertidig foranstaltning bør Sverige og Østrig, der anvender videregående begrænsninger, kunne opretholde disse;

(6) Den Videnskabelige Komité for Toksicitet, Økotoksicitet og Miljø har afgivet udtalelse om organiske tinforbindelser og om PCP;

(7) dette direktiv berører ikke Fællesskabets minimumsforskrifter for beskyttelse af arbejdstagerne som fastsat i Rådets direktiv 89/391/EØF(5) og i særdirektiverne vedtaget på grundlag heraf, herunder Rådets direktiv 90/394/EØF(6) og Rådets direktiv 98/24/EF(7) om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser;

(8) bestemmelserne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra udvalget for tilpasning til den tekniske udvikling af direktiverne for fjernelse af tekniske hindringer for samhandelen med farlige stoffer og præparater -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 76/769/EØF tilpasses hermed til den tekniske udvikling, som fastsat i bilaget til dette direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør inden den 29. februar 2000 de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom. Medlemsstaterne anvender disse love og administrative bestemmelser fra den 1. september 2000. Østrig, Finland og Sverige kan imidlertid anvende disse bestemmelser fra den 1. januar 1999, medmindre andet fremgår af bilaget.

Når medlemsstaterne træffer disse foranstaltninger, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. maj 1999.

På Kommissionens vegne

Martin BANGEMANN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 262 af 27.9.1976, s. 24.

(2) EFT L 315 af 19.11.1997, s. 13.

(3) EFT L 398 af 30.12.1989, s. 24.

(4) EFT L 84 af 5.4.1993, s. 1.

(5) EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1.

(6) EFT L 196 af 26.7.1990, s. 1.

(7) EFT L 131 af 5.5.1998, s. 11.

BILAG

I bilag I til direktiv 76/769/EØF ændres nr. 21, 23 og 24 således: 1. Nr. 21 affattes således: >TABELPOSITION>

2. Nr. 23 affattes således: " "

3. Følgende afsnit tilføjes i nr. 24 (cadmium) efter afsnit 3: >TABELPOSITION>

(1) EFT L 194 af 25.7.1975, s. 39.

(2) EFT L 377 af 31.12.1991, s. 20.

Top