EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999F0364

1999/364/RIA: Fælles holdning af 27. maj 1999 fastlagt af Rådet på grundlag af artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Union, vedrørende forhandlingerne i Europarådet om udkastet til konvention om Internetkriminalitet

OJ L 142, 5.6.1999, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 134 - 135
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 134 - 135
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 134 - 135
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 134 - 135
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 134 - 135
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 134 - 135
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 134 - 135
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 134 - 135
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 134 - 135
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 89 - 90
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 89 - 90
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 24 - 25

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/1999/364/oj

31999F0364

1999/364/RIA: Fælles holdning af 27. maj 1999 fastlagt af Rådet på grundlag af artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Union, vedrørende forhandlingerne i Europarådet om udkastet til konvention om Internetkriminalitet

EF-Tidende nr. L 142 af 05/06/1999 s. 0001 - 0002


FÆLLES HOLDNING

af 27. maj 1999

fastlagt af Rådet på grundlag af artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Union, vedrørende forhandlingerne i Europarådet om udkastet til konvention om Internetkriminalitet

(1999/364/RIA)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION -

som henviser til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 34, stk. 2, litra a),

som anerkender betydningen af, at der udvikles effektive midler med henblik på forebyggelse og bekæmpelse af det stigende misbrug af ny teknologi,

som tager i betragtning, at Det Europæiske Råd på mødet i Amsterdam i juni 1997 godkendte handlingsplanen fra Gruppen på Højt Plan vedrørende Organiseret Kriminalitet, der bl.a. indeholder forslag til at styrke bekæmpelsen af højteknologikriminalitet,

som tager hensyn til de foranstaltninger, som Den Europæiske Union allerede har vedtaget, eller som er ved at blive udarbejdet eller vedtaget med henblik på bekæmpelse af højteknologikriminalitet,

som tager i betragtning, at der er truffet foranstaltninger til at udarbejde og forhandle en Europarådskonvention om Internetkriminalitet,

som tager i betragtning, at medlemsstaterne i dokumentet "Elementer, der skal indgå i EU's strategi til bekæmpelse af højteknologikriminalitet", der blev godkendt af Rådet den 3. december 1998, blev anmodet om at koncentrere deres indsats på dette område, f.eks. gennem vedtagelse af fælles holdninger vedrørende arbejdet i andre internationale fora inden for højteknologikriminalitet,

som tager hensyn til Den Europæiske Unions fælles aktion om bekæmpelse af racisme og fremmedhad,

som henviser til Den Europæiske Unions handlingsplan til fremme af sikker anvendelse af Internettet, og

som ønsker at bidrage mest muligt til forhandlingerne om den foreslåede konvention om Internetkriminalitet og forhindre, at den bliver uforenelig med de instrumenter, der udarbejdes i Den Europæiske Union -

HAR FASTLAGT FØLGENDE FÆLLES HOLDNING:

Artikel 1

1. Medlemsstaterne støtter udarbejdelsen af Europarådets udkast til konvention om Internetkriminalitet (i det følgende benævnt "konventionen"). Medlemsstaterne går ind for, at konventionen kommer til at indeholde bestemmelser, som vil gøre det lettere at gennemføre en effektiv efterforskning og retsforfølgelse af strafbare handlinger i forbindelse med edb-systemer og -data.

2. Konventionens bestemmelser bør på passende vis supplere den materielle strafferet og omfatte strafbare handlinger, der er rettet mod edb-datas fortrolighed, integritet og tilgængelighed, edb-relaterede strafbare handlinger såsom edb-svig og -forfalskning samt indholdsrelaterede strafbare handlinger som f.eks. børnepornografi. Medlemsstaterne bør sikre, at definitionen af de strafbare handlinger i forbindelse med børnepornografi omfatter en lang række specifikke strafbare aktiviteter. Desuden går medlemsstaterne, hvor det er hensigtsmæssigt, ind for, at der indsættes regler om, at indholdsrelaterede strafbare handlinger omfatter handlinger, der begås ved hjælp af et edb-system.

3. Medlemsstaterne påser, at der etableres en hensigtsmæssig domstolskompetence for de strafbare handlinger, der er omhandlet i konventionen.

4. Medlemsstaterne bør støtte, at der fastsættes bestemmelser, der letter det internationale samarbejde, herunder bestemmelser om gensidig retshjælp i videst muligt omfang. Konventionen bør lette og fremme samarbejdet i forbindelse med edb-relaterede og edb-støttede strafbare handlinger. Denne form for samarbejde kan omfatte oprettelse af retshåndhævelseskontaktpunkter, der fungerer døgnet rundt, og som supplerer de eksisterende strukturer inden for gensidig retshjælp.

5. Medlemsstaterne bør støtte bestemmelser, der som en subsidiær foranstaltning fastsætter, at konventionens parter i nødvendigt omfang skal bevare lagrede data, dersom en anden part anmoder derom, idet bevaringsproceduren skal være i overensstemmelse med deres nationale ret.

6. Medlemsstaterne bør støtte, at der indsættes bestemmelser om, at de kontraherende parter i konventionen forpligter sig til at foretage en fremskyndet søgning i data, der er lagret på deres eget område, i forbindelse med efterforskning af grove strafbare handlinger.

7. Med forbehold af forfatningsmæssige principper og særlige beskyttelsesforanstaltninger, der tager sigte på i passende omfang at respektere andre staters suverænitet, sikkerhed, offentlige orden eller andre væsentlige interesser, kan det på betingelser, der skal fastlægges nærmere i konventionen, i undtagelsestilfælde og især hvis sagen er af hastende karakter, eventuelt komme på tale at foretage en grænseoverskridende edb-søgning med henblik på efterforskning af en grov strafbar handling, f.eks. hvis det er nødvendigt for at forebygge ødelæggelse eller ændring af bevismateriale vedrørende den grove strafbare handling eller for at forebygge, at der begås en strafbar handling, der vil kunne resultere i en persons død eller medføre alvorlige personskader.

8. Bestemmelser om grænseoverskridende edb-søgninger vedrørende grove strafbare handlinger bør være fuldt ud forenelige med Den Europæiske Unions instrumenter om adgang til og anvendelse af trafikdata.

Artikel 2

Under konsultationerne om konventionen koordinerer medlemsstaterne i videst muligt omfang deres holdninger på formandskabets initiativ og søger at nå til fælles standpunkter i alle spørgsmål, som har væsentlig betydning for Den Europæiske Unions interesser. Kommissionen tilknyttes fuldt ud dette arbejde.

Artikel 3

Rådet tilstræber at fastlægge yderligere fælles holdninger til konventionsudkastet i det fornødne omfang.

Artikel 4

Denne fælles holdning offentliggøres i EF-Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. maj 1999.

På Rådets vegne

O. SCHILY

Formand

Top