Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0709

98/709/EF, EKSF, Euratom: Rådets afgørelse af 7. december 1998 om ændring af Rådets forretningsorden

OJ L 337, 12.12.1998, p. 40–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/709/oj

31998D0709

98/709/EF, EKSF, Euratom: Rådets afgørelse af 7. december 1998 om ændring af Rådets forretningsorden

EF-Tidende nr. L 337 af 12/12/1998 s. 0040 - 0041


RÅDETS AFGØRELSE af 7. december 1998 om ændring af Rådets forretningsorden (98/709/EF, EKSF, Euratom)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 151, stk. 3,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, særlig artikel 30, stk. 3,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 121, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

Det har vist sig nødvendigt at ændre Rådets forretningsorden (1);

Den Europæiske Centralbank har initiativret som led i Fællesskabets beslutningsproces på de betingelser, der er fastsat i EF-traktaten;

Rådet fastsætter den rækkefølge, i hvilken formandskabet for Rådet varetages af medlemsstaterne;

der bør indføres en forenklet skriftlig procedure for Rådets høring af andre institutioner eller organer -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Rådets forretningsorden ændres således:

a) Artikel 4, stk. 2, affattes således:

»2. Kommissionen indbydes til at deltage i Rådets samlinger. Det samme gælder Den Europæiske Centralbank, når denne udøver sin initiativret. Rådet kan dog vedtage at forhandle, uden at Kommissionen eller Den Europæiske Centralbank er til stede.«

b) Artikel 7, stk. 2, affattes således:

»2. Rådets medlemmer stemmer i den rækkefølge for medlemsstaterne, der er fastsat i overenstemmelse med artikel 27 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF), artikel 146 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EF) og artikel 116 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom); der begyndes med det medlem, som ifølge denne rækkefølge følger efter det medlem, som varetager formandskabet.«

c) I artikel 8, stk. 4, tilføjes følgende afsnit:

»Rådet kan ligeledes på initiativ af formandskabet og for at træffe afgørelse om høring af andre institutioner eller organer foranstalte forenklet skriftlig procedure i alle tilfælde, hvor denne høring er påkrævet ifølge fællesskabslovgivningen. I sådanne tilfælde anses afgørelsen om høring for vedtaget efter udløbet af den frist, formandskabet har fastsat under hensyn til, hvor meget sagen haster, medmindre et medlem af Rådet fremsætter indvendinger.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. december 1998.

På Rådets vegne

W. SCHÜSSEL

Formand

(1) Afgørelse 93/662/EF (EFT L 304 af 10. 12. 1993, s. 1). Afgørelsen er ændret ved afgørelse 95/24/EF, Euratom, EKSF (EFT L 31 af 10. 2. 1995, s. 14).

Top