Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0645

97/645/EKSF: Kommissionens afgørelse af 24. september 1997 om Det Blandede Udvalg for Harmonisering af Arbejdsvilkårene inden for Stålindustrien

OJ L 272, 4.10.1997, p. 52–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/645/oj

31997D0645

97/645/EKSF: Kommissionens afgørelse af 24. september 1997 om Det Blandede Udvalg for Harmonisering af Arbejdsvilkårene inden for Stålindustrien

EF-Tidende nr. L 272 af 04/10/1997 s. 0052 - 0053


KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 24. september 1997 om Det Blandede Udvalg for Harmonisering af Arbejdsvilkårene inden for Stålindustrien (97/645/EKSF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

Et blandet udvalg for harmonisering af arbejdsvilkårene inden for stålindustrien blev nedsat af Den Høje Myndighed i henhold til en resolution af 20. december 1954 fra Det Rådgivende Udvalg;

det anses for ønskeligt, at der formelt fastsættes detaljerede regler for udvalgets aktiviteter;

repræsentanter for arbejdsgiverne og arbejdstagerne i Stålindustrien er blevet hørt angående følgende bestemmelser og har erklæret sig indforstået hermed -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

1. Det Blandede Udvalg for Harmonisering af Arbejdsvilkårene inden for Stålindustrien (herefter benævnt »Det Blandede Udvalg«) bistår Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (herefter benævnt »Kommissionen«) med formuleringen og gennemførelsen af Fællesskabets socialpolitik, som fastsat i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, med henblik på at fremme harmoniserede forbedrede arbejdsvilkår og skabe en forbedret levestandard for arbejdstagerne i stålindustrien.

2. Det Blandede Udvalg skal være et forum for drøftelse, for udveksling af oplysninger og for samråd mellem repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere inden for industrien.

3. Det Blandede Udvalg foretager de for udførelsen af dets opgave nødvendige undersøgelser, tilrettelægger i passende omfang konferencer eller seminarer om sociale anliggender, udfærdiger beretninger og formulerer udtalelser og henstillinger, enten på anmodning fra Kommissionen eller på eget initiativ. Kommissionen kan, når den anmoder Det Blandede Udvalg om en udtalelse, fastsætte en frist inden hvilken, udtalelsen skal være afgivet.

Det Blandede Udvalgs stillingtagen meddeles til Kommissionen.

Såfremt en udtalelse ikke er enstemmig, meddeler Det Blandede Udvalg Kommissionen de afvigende opfattelser.

Artikel 2

1. Det Blandede Udvalg sammensættes af repræsentanter for arbejdsgiverne og arbejdstagerne inden for stålindustrien. Medlemmerne udnævnes af Kommissionen efter forslag fra arbejdsgiver- og arbejdstagersammenslutninger oprettet på fællesskabsplan som følger:

- for hver medlemsstat, der producerer stål: en arbejdsgiverrepræsentant og en arbejdstagerrepræsentant; antallet forhøjes til to arbejdsgiverrepræsentanter og to arbejdstagerrepræsentanter i de medlemsstater, hvor arbejdsstyrken i EKSF-stålsektoren overstiger 20 000 (1)

- for arbejdsgiver- og arbejdstagersammenslutninger, som er oprettet på fællesskabsplan: en repræsentant for arbejdsgiversammenslutninger og en for arbejdstagersammenslutninger.

Kommissionen sikrer, at medlemmerne af Det Blandede Udvalg repræsenterer samtlige aspekter i stålindustrien.

2. Medlemmerne i Det Blandede Udvalg udnævnes for et tidsrum af to år; de kan genudnævnes. Medlemmer, hvis tjenesteperiode er udløbet, fortsætter i udvalget, indtil deres efterfølgere er udnævnt, eller de er blevet genudnævnt.

3. Dersom et medlem af Det Blandede Udvalg er ude af stand til at deltage i et bestemt møde, kan han til dette møde udpege en stedfortræder fra den organisation eller sammenslutning, som han repræsenterer.

4. I tilfælde af, at et medlem af Det Blandede Udvalg dør eller træder tilbage før toårsperiodens ophør, kan den organisation eller sammenslutning, som han repræsenterede, udpege en stedfortræder til medlem af udvalget for den resterende del af perioden.

5. Listen over Det Blandede Udvalgs medlemmer offentliggøres af Kommissionen til orientering i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 3

1. Formandskabet for Det Blandede Udvalg beklædes i perioder på et år skiftevis af en repræsentant for arbejdstagergruppen og en repræsentant for arbejdsgivergruppen. Den pågældende udnævnes af vedkommende gruppe.

2. Næstformanden, der ikke må tilhøre samme gruppe som formanden, udnævnes på tilsvarende måde.

3. En formand eller næstformand, hvis funktionsperiode er udløbet, fratræder først, når hans efterfølger er udnævnt.

4. Dersom formanden eller næstformanden ophører med at udøve sit hverv inden periodens udløb, erstattes den pågældende indtil funktionsperiodens udløb i overensstemmelse med betingelserne i stk. 1 og 2.

5. Dersom både formanden og næstformanden er ude af stand til at deltage i et bestemt møde, beklædes formandsposten på dette møde af et medlem af Det Blandede Udvalg, udpeget af den gruppe, hvortil formanden hører.

Artikel 4

Det Blandede Udvalg træder sammen mindst to gange om året i Kommissionens hovedsæde. Formanden indkalder til møderne.

Artikel 5

Sekretariatet for Det Blandede Udvalg varetages af Kommissionens tjenestegrene.

Artikel 6

1. Det Blandede Udvalg kan efter aftale med Kommissionen opfordre regeringsrepræsentanter for medlemsstaterne, repræsentanter for arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer og repræsentanter for regeringer i tredjelande, der producerer stål, til at deltage i Det Blandede Udvalgs arbejde som observatører eller med rådgivende funktioner.

2. Det Blandede Udvalg kan nedsætte arbejdsgrupper og anmode sagkyndige om at bistå det ved særlige opgaver.

Artikel 7

Medlemmerne af Det Blandede Udvalg og personer, der er indkaldt til udvalgets møder, forpligter sig til ikke at offentliggøre de oplysninger, de modtager under møderne, hvis Kommissionen eller Det Blandede Udvalg finder, at disse er af fortrolig karakter.

Artikel 8

Afgørelsen træder i kraft den 1. oktober 1997.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. september 1997.

På Kommissionens vegne

Pádraig FLYNN

Medlem af Kommissionen

(1) Antallet af arbejdstagere for hver medlemsstat fremgår af Eurostats EKSF-statistik 2-31 for seneste måned i det foregående år.

Top