Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R1934

Kommissionens forordning (EF) nr. 1934/97 af 3. oktober 1997 om tredje ændring af forordning (EF) nr. 913/97 om undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for svinekød i Spanien

OJ L 272, 4.10.1997, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 17/02/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1934/oj

31997R1934

Kommissionens forordning (EF) nr. 1934/97 af 3. oktober 1997 om tredje ændring af forordning (EF) nr. 913/97 om undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for svinekød i Spanien

EF-Tidende nr. L 272 af 04/10/1997 s. 0014 - 0015


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1934/97 af 3. oktober 1997 om tredje ændring af forordning (EF) nr. 913/97 om undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for svinekød i Spanien

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2759/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for svinekød (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 3290/94 (2), særlig artikel 20, og

ud fra følgende betragtninger:

På grund af udbrud af klassisk svinepest i visse produktionsområder i Spanien blev der ved Kommissionens forordning (EF) nr. 913/97 (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1499/97 (4), fastsat undtagelsesbestemmelser til støtte for markedet for svinekød i denne medlemsstat;

på grund af varigheden og videreførelsen af de veterinære og handelsmæssige restriktioner, de spanske myndigheder har indført, er det hensigtsmæssigt, at den støtteordning, der er fastsat i forordning (EF) nr. 913/97, også omfatter udsættersøer, og at antallet af fedesvin, der kan leveres til de kompetente myndigheder, forøges, således at det bliver muligt at videreføre undtagelsesforanstaltningerne i de kommende uger;

listen over støtteberettigede zoner i bilag II til nævnte forordning bør tilpasses til den nuværende veterinære situation;

en hurtig og effektiv anvendelse af undtagelsesforanstaltningerne til støtte for markedet er et af de bedste midler til at bekæmpe udbredelsen af klassisk svinepest; det er derfor berettiget at anvende bestemmelserne i denne forordning fra den 18. september 1997;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Svinekød -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 913/97 foretages følgende ændringer:

1) I artikel 1 foretages følgende ændringer:

a) Der indsættes følgende som stk. 3:

»3. Fra den 18. september 1997 kan producenterne på anmodning modtage støtte fra de spanske myndigheder ved levering til disse af udsættersøer henhørende under KN-kode 0103 92 11, med en gennemsnitsvægt pr. parti på 160 kg eller derover.«

b) Stk. 3 bliver herefter til stk. 4.

2) I artikel 4 indsættes følgende som stk. 5:

»5. Den i artikel 1, stk. 3, omhandlede støtte ab bedrift fastsættes efter bestemmelserne i stk. 1, reduceret med 30 %.

Støtten beregnes på grundlag af den konstaterede slagtede vægt. Når dyrene kun er vejet levende, multipliceres støtten med en koefficient på 0,78.«

3) I artikel 6 indsættes følgende som sidste led:

»antal leverede udsættersøer og deres samlede vægt.«

4) Bilag I affattes som angivet i bilag I til nærværende forordning.

5) Bilag II affattes som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 18. september 1997.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. oktober 1997.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 282 af 1. 11. 1975, s. 1.

(2) EFT L 349 af 31. 12. 1994, s. 105.

(3) EFT L 131 af 23. 5. 1997, s. 14.

(4) EFT L 202 af 30. 7. 1997, s. 42.

BILAG I

»BILAG I

Samlet maksimalt antal dyr fra den 6. maj 1997:

>TABELPOSITION>

BILAG II

»BILAG II

I provinsen Lérida, beskyttelseszonerne og overvågningszonerne som fastsat i bilag I og II til den af det catalanske »Generalitat« udstedte bekendtgørelse af 13. august 1997, offentliggjort i »Generalitats« officielle tidende den 22. august 1997, side 10021, og af 19. august 1997, offentliggjort i »Generalitats« officielle tidende den 1. september 1997, side 10344.«

Top