Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R1933

Kommissionens forordning (EF) nr. 1933/97 af 3. oktober 1997 om tolvte ændring af forordning (EF) nr. 413/97 om undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for svinekød i Nederlandene

OJ L 272, 4.10.1997, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 10/07/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1933/oj

31997R1933

Kommissionens forordning (EF) nr. 1933/97 af 3. oktober 1997 om tolvte ændring af forordning (EF) nr. 413/97 om undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for svinekød i Nederlandene

EF-Tidende nr. L 272 af 04/10/1997 s. 0012 - 0013


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1933/97 af 3. oktober 1997 om tolvte ændring af forordning (EF) nr. 413/97 om undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for svinekød i Nederlandene

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2759/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for svinekød (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 3290/94 (2), særlig artikel 20, og

ud fra følgende betragtninger:

På grund af udbrud af klassisk svinepest i visse produktionsområder i Nederlandene blev der ved Kommissionens forordning (EF) nr. 413/97 (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1688/97 (4), fastsat undtagelsesbestemmelser til støtte for markedet for svinekød i denne medlemsstat;

den støtte, der omhandles i artikel 4a i forordning (EF) nr. 413/97, skal omregnes med anvendelse af landbrugsomregningskursen; ifølge artikel 6 i Rådets forordning (EØF) nr. 3813/92 af 28. december 1992 om den regningsenhed og de omregningskurser, der skal anvendes i den fælles landbrugspolitik (5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 150/95 (6), er den udløsende begivenhed for denne kurs den begivenhed, hvorved det økonomiske mål for den pågældende transaktion nås; det er nødvendigt at præcisere, at den udløsende begivenhed for den pågældende støtte er begyndelsen af hver af de måneder, for hvilke støtten ydes;

på grund af videreførelsen af de veterinære og handelsmæssige restriktioner, de nederlandske myndigheder har indført, er det hensigtsmæssigt at forøge antallet af meget unge smågrise, der kan leveres til de kompetente myndigheder, således at det bliver muligt at videreføre undtagelsesforanstaltningerne i de kommende uger;

på grund af nye tilfælde af klassisk svinepest i Nederlandene har de nederlandske myndigheder indført nye beskyttelseszoner og overvågningszoner; den gunstige veterinære og sundhedsmæssige situation har gjort det muligt at ophæve beskyttelseszonerne og overvågningszonerne omkring Oirlo og Toldijke I; der bør tages hensyn til disse ændringer ved at erstatte bilag II til forordning (EF) nr. 413/97 med et nyt bilag;

en hurtig og effektiv anvendelse af undtagelsesforanstaltningerne til støtte for markedet er et af de bedste midler til at bekæmpe udbredelsen af klassisk svinepest; det er derfor berettiget at anvende bestemmelserne i nærværende forordning fra den 18. september 1997;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Svinekød -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 413/97 foretages følgende ændringer:

1) I artikel 4a indsættes følgende som stk. 6:

»6. Den udløsende begivenhed for den omregningskurs, der skal anvendes på støtten, er begyndelsen af hver af de måneder, hvori støtten ydes.«

2) Bilag I affattes som angivet i bilag I til nærværende forordning.

3) Bilag II affattes som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 18. september 1997.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. oktober 1997.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 282 af 1. 11. 1975, s. 1.

(2) EFT L 349 af 31. 12. 1994, s. 105.

(3) EFT L 62 af 4. 3. 1997, s. 26.

(4) EFT L 239 af 30. 8. 1997, s. 1.

(5) EFT L 387 af 31. 12. 1992, s. 1.

(6) EFT L 22 af 31. 1. 1995, s. 1.

BILAG I

»BILAG I

Samlet maksimalt antal dyr fra den 18. februar 1997:

>TABELPOSITION>

BILAG II

»BILAG II

1. Beskyttelseszonerne og overvågningszonerne i følgende regioner:

- Venhorst

- Best

- Nederweert

- Soerendonk

- Diessen

- Dalfsen I

- Schoondijke.

2. Zonen med forbud mod transport af svin som defineret i ministeriel bekendtgørelse af 14. april 1997, offentliggjort i Staatscourant af 15. april 1997, side 12.«

Top