Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2222

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2222/96 af 18. november 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 805/68 om den fælles markedsordning for oksekød

OJ L 296, 21.11.1996, p. 50–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2222/oj

31996R2222

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2222/96 af 18. november 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 805/68 om den fælles markedsordning for oksekød

EF-Tidende nr. L 296 af 21/11/1996 s. 0050 - 0054


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2222/96 af 18. november 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 805/68 om den fælles markedsordning for oksekød

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2), og

ud fra følgende betragtninger:

Oksekødsmarkedet er blevet ramt af alvorlige forstyrrelser, især som følge af forbrugernes betænkeligheder i forbindelse med bovin spongiform encephalopati (BSE); dette har medført en hurtig og vedvarende markedsforringelse, som navnlig kommer til udtryk i en stærk nedgang i forbrugerpriserne, et fald i producentpriserne og opkøb til offentlig intervention; prognoserne viser, at der trods de mange foranstaltninger, som Fællesskabet har truffet i denne sammenhæng, måske ikke vil ske nogen stigning i forbruget, så dette igen når op på det tidligere niveau; der må derfor træffes foranstaltninger, som skal skabe markedsligevægt, uden at dette kommer til at hindre, at støtteordningerne i oksekødssektoren fortsat virker; i dette øjemed er det påkrævet, at der tilvejebringes en bedre modsvarighed mellem produktion og forbrug;

med vedtagelsen af forordning (EF) nr. 1997/96 (3), har Rådet allerede truffet visse hasteforanstaltninger vedrørende bl.a. forhøjelse af den maksimale mængde, der kan opkøbes til de interventioner, der er nødvendige indtil midten af november 1996; da forordningen kun udnytter en del af Kommissionens forslag, har Rådet erklæret, at det vil træffe afgørelse om de andre elementer i det pågældende forslag på et senere tidspunkt, herunder om eventuelle yderligere forhøjelser af den maksimale mængde;

for øjeblikket ydes den særlige præmie for handyr, der omhandles i artikel 4, litra b), i forordning (EØF) nr. 805/68 (4) efter aldersgruppe, og den kan ydes to gange i dyrets levetid; ydelsen af en præmie nummer to for tyre på over 22 måneder tilskynder til, at der produceres særlig tunge dyr; for at forbedre denne situation bør præmie nummer to afskaffes; foranstaltningen bør ledsages af, at den resterende præmie forhøjes, så det undgås, at producenterne rammes økonomisk;

i visse medlemsstater findes der tyrebesætninger, som opdrættes i regioner med traditionel ekstensiv produktion; for at denne produktionstype kan tilpasse sig den nye situation, skal de berørte medlemsstater som en overgangsforanstaltning have tilladelse til at yde præmie nummer to i 1997 og 1998, idet antallet af præmieberettigede dyr skal begrænses og størrelsen af præmie nummer to skal fastsættes på en sådan måde, at summen af de to modtagne præmier svarer til summen af de to præmier, der kan ydes for kastrerede handyr;

antallet af dyr, der i alt pr. kalenderår kan omfattes af den særlige præmie, afhænger af de regionallofter, som er fastsat i artikel 4b, stk. 3 og 3a, i forordning (EØF) nr. 805/68; erfaringen viser, at antallet af dyr, som der ansøges om præmie for, i nogle medlemsstater ligger klart under og i andre medlemsstater klart over nævnte lofter; for at lofterne kan blive tilpasset, så de svarer til den faktiske produktions størrelse, bør de fastlægges på ny på grundlag af de faktiske ansøgninger; med henblik på produktionsomlægning bør de tilpassede lofter endvidere nedsættes med 5 %, dog ikke i de medlemsstater, hvor ansøgningerne oversteg lofterne med over 5 %; desuden skal regionalloftet for Spanien tilpasses den særlige udvikling, der er konstateret her;

midlertidig tilbagetrækning af retten til ammekopræmie kan medvirke til at styre produktionen; med henblik herpå skal Kommissionen bemyndiges til at træffe de fornødne foranstaltninger vedrørende præmierettigheder, som producenterne ikke har udnyttet, og som er tilbageført til de nationale reserver;

for at fremme ekstensiv produktion er det i artikel 4h i forordning (EØF) nr. 805/68 fastsat, at der ydes et supplerende beløb til den særlige præmie og til ammekopræmien, hvis belægningsgraden for bedriften er på under 1,4 storkreaturer pr. ha foderareal; for at gøre denne foranstaltning mere effektiv, både hvad ekstensivering og produktionsstyring angår, bør belægningsgraden nedsættes til 1,2 for det normale beløb, og der bør betales et højere beløb, når belægningsgraden forbliver under 1 storkreatur pr. ha;

en sanering af oksekødsmarkedet forudsætter, at antallet af dyr, der markedsføres, reduceres, hvilket bør ske gennem tilskyndelse til tilbagetrækning og/eller markedsføring af lette unge dyr; med henblik herpå skal det sikres, at forarbejdningspræmien, som omhandlet i artikel 4i i forordning (EØF) nr. 805/68, i højere grad indvirker på produktionens størrelse; det skal fortsat stå medlemsstaterne frit for, om de vil anvende denne præmie, men dens anvendelsesområde skal udvides til at omfatte alle handyr; for at sikre, at præmiebeløbet eller præmiebeløbene, alt efter tilfældet, kan tilpasses ordningens behov, bør det desuden overdrages Kommissionen at fastsætte dem;

indførelse af en præmie for tidlig markedsføring af kalve kan også bidrage til at genskabe markedsligevægten; for at indrette denne præmie, efter produktionsvilkårene i medlemsstaterne, bør støtteberettigelsen for kalve fastsættes i medlemsstaterne på grundlag af den statistisk konstaterede gennemsnitsvægt af kalve, der slagtes i hver enkelt medlemsstat; denne gennemsnitsvægt kan variere inden for samme medlemsstat; Kommissionen skal derfor have mulighed for at give tilladelse til anvendelse af præmien på regionalt plan; for at undgå fordrejning i samhandelen er det nødvendigt at holde dyrene på bedriften i en periode; Kommissionen bør fastsætte præmiebeløbet af samme grunde, som den fastsatte forarbejdningspræmien;

produktionerne og forbrugernes forventninger er meget forskellige fra medlemsstat til medlemsstat; disse bør derfor kunne vælge om de ønsker at anvende en forarbejdningspræmie eller en præmie for tidlig markedsføring, idet de dog skal tage mindst en af disse præmier i anvendelse i perioden 1. december 1996 til 30. november 1998;

efter seks måneder bør det undersøges, hvor effektiv ordningen med præmie for tidlig markedsføring og forarbejdningspræmie har været, samt om den er blevet anvendt korrekt, navnlig i forhold til målet om at nedbringe antallet af kalve, hvoraf der fremstilles fersk kød, med ca. 1 000 000 stk., og i lyset af, hvordan tilpasningsindsatsen er fordelt mellem medlemsstaterne, og eventuelle forstyrrelser af handelen;

de mængder, der skal opkøbes som følge af »BSE-krisen«, kan foranledige, at de lofter, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 805/68, bliver overskredet; for at anvendelsen af disse lofter ikke skal føre til, at den ordning med »sikkerhedsnet«, der er fastsat i artikel 6, stk. 4, i samme forordning, bringes i anvendelse, bør lofterne for 1996 og 1997 forhøjes til en størrelse, som svarer til markedskravene; for at kunne reagere hurtigere på markedssvingningerne bør Rådet, som træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag fra Kommissionen, bemyndiges til at ændre det nævnte loft over interventionsopkøbene;

det kan også bidrage til genopretning af ligevægt på oksekødsmarkedet, at der midlertidigt foretages interventionsopkøb af lette dyr; der bør indføres en særlig interventionsordning, som gælder for interventioner i efteråret 1997;

af hensyn til den særlige situation som følge af Tysklands forening er det som undtagelse fra loftet på 90 dyr og fra ordningerne med regionale og individuelle lofter for den særlige præmie og fra ordningen med ammekopræmie i artikel 4k i forordning (EØF) nr. 805/68 fastsat, at der for de nye tyske delstaters område anvendes en ordning med særskilte regionale lofter; i slutningen af 1998 vil omstruktureringen af oksekødsproduktionen i de nye tyske delstater være skredet så meget frem, at de særskilte foranstaltninger ikke længere er uundværlige; der bør dog fastsættes tilpasningsforanstaltninger;

det kan blive nødvendigt at indføre overgangsforanstaltninger for at skabe en overgang mellem de tidligere bestemmelser og bestemmelserne i nærværende forordning, selv inden de nye bestemmelser iværksættes -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 805/68 foretages følgende ændringer:

1) I artikel 4b:

a) affattes stk. 2 således:

»2. Præmien ydes højst:

a) en gang i dyrets levetid, når der er tale om ikke kastrerede handyr, der er ti til 21 måneder gamle, eller

b) to gange i dyrets levetid, når der er tale om kastrerede handyr,

- første gang, når det har nået en alder på ti måneder

- anden gang, når det har nået en alder på 22 måneder.

For at der kan udbetales en præmie, skal hvert dyr, for hvilket der ansøges om præmie, være opfedet hos producenten i en periode, som skal fastlægges.«

b) i stk. 3 foretages følgende ændringer:

- for Tysklands vedkommende ændres tallet »3 092 667« til »2 966 619«, og teksten i parentes udgår

- følgende afsnit tilføjes:

»I 1997 og 1998 gælder dog følgende regionale lofter:

>TABELPOSITION>

c) affattes stk. 5, første afsnit, andet punktum, således:

»I så fald erstattes alderskriterierne i stk. 2, litra a), af kriteriet en mindstevægt på 200 kg, for så vidt angår ikke kastrerede handyr.«

d) affattes stk. 6, første afsnit, således:

»6. Præmien udgør for hvert præmieberettiget dyr:

- 108,7 ECU pr. kastreret handyr

- 135 ECU pr. ikke kastreret handyr.«

e) følgende indsættes som stk. 7a:

»7a. Uanset bestemmelserne i stk. 2, litra a), kan medlemsstaterne i en overgangsperiode på to år, nemlig kalenderåret 1997 og 1998, vælge at yde præmien to gange i hvert dyrs levetid, når der er tale om kastrerede handyr, idet denne mulighed dog kun omfatter et antal dyr svarende til højst 3 % af medlemsstaternes regionale lofter. Præmien ydes i så fald

- først, når det pågældende dyr har nået en alder på 22 måneder, og

- kun hvis det er blevet opdrættet i en region med traditionel ekstensiv produktion i den pågældende medlemsstat.

Andengangspræmiens størrelse fastsættes til 81 ECU pr. præmieberettiget dyr.«

2) Følgende led indsættes i artikel 4f, stk. 4, efter første led:

»- foranstaltningerne vedrørende uudnyttede individuelle rettigheder i 1997 og 1998, som er blevet tilbageført til de nationale reserver«.

3) Artikel 4h, stk. 1, affattes således:

»1. Producenter, som får udbetalt den særlige præmie og/eller præmien for ammekøer, kan få udbetalt et supplerende beløb:

- på 36 ECU for hver ydet præmie, såfremt den belægningsgrad, der er konstateret for deres bedrift i løbet af kalenderåret, er mindre end 1,4 storkreaturer pr. ha, eller

- på 52 ECU for hver ydet præmie, såfremt den belægningsgrad, der er konstateret for deres bedrift i løbet af kalenderåret, er mindre end 1 storkreatur pr. ha.«

4) Artikel 4i affattes således:

»Artikel 4i

1. Medlemsstaterne kan beslutte, at producenterne kan få udbetalt en forarbejdningspræmie for spæde tyrekalve med oprindelse i Fællesskabet, der fjernes fra produktionen, inden de er ti dage gamle. Dog kan medlemsstaterne beslutte at yde præmien for ovennævnte dyr, der fjernes fra produktionen, inden de er 20 dage gamle, forudsat at de pågældende medlemsstater træffer de fornødne foranstaltninger til at sikre, at dyrene udelukkes fra fødevarekæden.

2. Medlemsstaterne kan indtil den 30. november 1998 yde en præmie for tidlig markedsføring af kalve. Præmien ydes ved slagtning i en medlemsstat af kalve,

- hvis slagtevægt er lig med eller lavere end den gennemsnitlige slagtevægt for kalve i den pågældende medlemsstat, nedsat med 15 %. Den gennemsnitlige slagtevægt i hver medlemsstat er den, som fremgår af de statistiske data fra Eurostat for 1995 eller af andre statistiske oplysninger for dette år, som er blevet offentliggjort officielt og accepteret af Kommissionen

- som umiddelbart inden slagtningen er blevet holdt på bedriften i den medlemsstat, hvor den slagtes, i en periode, der skal fastlægges.

3. I perioden fra 1. december 1996 til 30. november 1998 iværksætter hver medlemsstat mindst en af de i stk. 1 og 2 omhandlede ordninger.

4. Med forbehold af behørigt begrundede undtagelsestilfælde skal præmierne i stk. 1 og 2 udbetales senest fire måneder efter dagen for ansøgningens indgivelse.

5. Efter proceduren i artikel 27:

- vedtager Kommissionen gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel

- fastsætter Kommissionen for de i stk. 2 omhandlede kalve en maksimal slagtevægt, som gælder i hver medlemsstat

- fastsætter Kommissionen forarbejdningspræmien til et beløb eller eventuelt et differentieret beløb, der er af en sådan størrelse, at der fra produktionen kan fjernes tilstrækkelig mange kalve i forhold til markedsbehovet

- fastsætter Kommissionen størrelsen af præmien for tidlig markedsføring således, at den giver mulighed for at slagte et tilstrækkeligt stort antal kalve i forhold til markedsbehovet

- kan Kommissionen efter anmodning fra en medlemsstat give tilladelse til regional differentiering i en medlemsstat af præmien for tidlig markedsføring, forudsat at dyrene holdes tilbage umiddelbart før slagtningen i slagteregionen for en periode, der skal fastlægges nærmere

- kan Kommissionen suspendere ydelsen af den ene og/eller den anden af præmierne i denne artikel.

6. Kommissionen undersøger efter seks måneder efter deres ikrafttræden, om de i denne artikel indførte ordninger har givet tilfredsstillende resultater.

I modsat fald forelægger Kommissionen Rådet et passende forslag, som Rådet træffer afgørelse om med kvalificeret flertal, navnlig i lyset af, hvordan tilpasningsindsatsen er fordelt mellem medlemsstaterne, og eventuelle forstyrrelser af handelen.«

5) I artikel 4k, stk. 1:

a) litra a): tallene »660 323« og »180 000« erstattes af henholdsvis »235 316« og »306 048«

b) litra b) udgår.

6) Artikel 4k affattes med virkning fra 1. januar 1999 således:

»Artikel 4k

1. For de nye tyske delstaters område gælder følgende:

a) Alle de bestemmelser om præmieordningerne, der gælder i den øvrige del af Fællesskabet, finder anvendelse med forbehold af bestemmelserne i denne artikel.

b) Tyskland fastlægger og meddeler den enkelte producent det individuelle loft for rettigheder til ammekopræmien, jf. artikel 4d, stk. 2, på grundlag af det antal dyr, for hvilke producenten modtog ammekopræmie for 1998.

Hvis der foreligger naturlige omstændigheder, som har medført, at præmien for 1998 ikke er udbetalt eller er udbetalt med et nedsat beløb, kan det antal dyr, der svarer til udbetalingerne i 1997, anvendes.

Hvis præmien ikke er udbetalt for 1998 eller er udbetalt med et nedsat beløb som følge af anvendelse af sanktioner, der er fastsat i den forbindelse, anvendes det antal dyr, der blev konstateret ved den kontrol, som har givet anledning til disse sanktioner.

c) Hvis efter indførelsen af de individuelle lofter den samlede sum af de rettigheder, der er tildelt de producenter, hvis bedrifter ligger i de nye tyske delstater, er lavere end det regionale loft, der tidligere var fastsat for dette område, bortfalder de resterende rettigheder med undtagelse af et antal rettigheder af den overskydende del, som Tyskland tilfører den nationale reserve, jf. artikel 4f, stk. 1, og som kan udgøre indtil 3 % af den samlede sum af de individuelle lofter, der er tildelt nævnte producenter.

Den nye således dannede reserve gælder for hele det tyske område. I intet tilfælde kan den samlede sum af de rettigheder, som er tildelt producenterne i de nye tyske delstater plus de 3 %, som er bestemt til reserven, overstige det regionale loft for dette område.

2. Kommissionen vedtager efter proceduren i artikel 27 de fornødne gennemførelsesbestemmelser til denne artikel.«

7) Artikel 6, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

»Disse opkøb kan for hele Fællesskabet årligt ikke overstige følgende mængder:

- 550 000 tons for 1996

- 500 000 tons for 1997

- 350 000 tons for 1998.

Rådet, som træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, kan ændre disse mængder.«

8) Artikel 6b affattes således:

»Artikel 6a

1. Uanset artikel 5, stk. 2, kan der, når markedssituationen kræver det, som led i licitationsprocedurer træffes afgørelse om interventionsorganernes opkøb i en eller flere medlemsstater eller i et område i en medlemsstat af visse former for fersk eller kølet kød af magre handyr med oprindelse i Fællesskabet; dette kan ske fra første licitation i september 1997 indtil sidste licitation i december 1997, jf. gennemførelsesbestemmelserne vedrørende intervention i oksekødssektoren.

2. De mængder kød, der opkøbes i medfør af stk. 1, tages i betragtning ved anvendelsen af de lofter for opkøb, der er fastsat i artikel 6, stk. 1.

3. Kommissionen vedtager gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel efter proceduren i artikel 27.«

Artikel 2

Kommissionen vedtager efter proceduren i artikel 27 i forordning (EØF) nr. 805/68 i det påkrævede omfang foranstaltninger, der kan formidle overgangen fra den tidligere ordning til den, der er fastsat i denne forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artiklerne finder anvendelse således:

- fra den 1. december 1996: artikel 1, nr. 4

- fra den 1. januar 1997: artikel 1, nr. 1, 3, 5 og 8

- fra den 1. januar 1999: artikel 1, nr. 6.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. november 1996.

På Rådets vegne

I. YATES

Formand

(1) EFT nr. C 300 af 10. 10. 1996, s. 16.

(2) EFT nr. C 320 af 28. 10. 1996.

(3) Rådets forordning (EF) nr. 1997/96 af 14. oktober 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 805/68 om den fælles markedsordning for oksekød (EFT nr. L 267 af 19. 10. 1996, s. 1).

(4) EFT nr. L 148 af 28. 6. 1968, s. 24. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1997/96 (EFT nr. L 267 af 19. 10. 1996, s. 1).

Top