EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_1996_115_R_0042_030

RÅDET OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 22. april 1996 om indgåelse af tillægsprotokollen til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Slovakiske Republik på den anden side

OJ L 115, 9.5.1996, p. 42–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

31996D0300

96/300/Euratom, EF: Rådet OG Kommissionens afgørelse af 22. april 1996 om indgåelse af tillægsprotokollen til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Slovakiske Republik på den anden side

EF-Tidende nr. L 115 af 09/05/1996 s. 0042 - 0042


RÅDET OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 22. april 1996 om indgåelse af tillægsprotokollen til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Slovakiske Republik på den anden side (96/300/Euratom, EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION OG KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 238, sammenholdt med artikel 228, stk. 2, andet punktum, og artikel 228, stk. 3, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 101, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til Rådets godkendelse i henhold til artikel 101 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

Europa-Rådet gav på mødet i København den 21. og 22. juni 1993 udtryk for ønsket om, at de associerede centraleuropæiske lande skal kunne deltage i nye fællesskabsprogrammer med udgangspunkt i de programmer, som EFTA-staterne allerede kan deltage i;

Kommissionen har på Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs og Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne forhandlet om en tillægsprotokol til Europaaftalen med Den Slovakiske Republik -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSER:

Artikel 1

Tillægsprotokollen til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Slovakiske Republik på den anden side, undertegnet den 11. december 1995, godkendes på vegne af Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab.

Teksten til tillægsprotokollen er knyttet som bilag til denne afgørelse.

Artikel 2

Rådet fastlægger Fællesskabets holdning i Associeringsrådet på forslag af Kommissionen i overensstemmelse med de tilsvarende bestemmelser i traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab.

Artikel 3

Formanden for Rådet foretager den i artikel 4 i tillægsprotokollen omhandlede notifikation på Det Europæiske Fællesskabs vegne. Formanden for Kommissionen foretager samme notifikation på Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 22. april 1996.

For Rådet

S. AGNELLI

FormandFor Kommissionen

J. SANTER

Formand

(1) EFT nr. C 96 af 1. 4. 1996.

Top