EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R0850

Kommissionens forordning (EF) nr. 850/96 af 8. maj 1996 om udskydelse af fristen for tilsåning med visse markafgrøder i visse regioner i produktionsåret 1996/97

OJ L 115, 9.5.1996, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/850/oj

31996R0850

Kommissionens forordning (EF) nr. 850/96 af 8. maj 1996 om udskydelse af fristen for tilsåning med visse markafgrøder i visse regioner i produktionsåret 1996/97

EF-Tidende nr. L 115 af 09/05/1996 s. 0010 - 0011


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 850/96 af 8. maj 1996 om udskydelse af fristen for tilsåning med visse markafgrøder i visse regioner i produktionsåret 1996/97

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1765/92 af 30. juni 1992 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2989/95 (2), særlig artikel 12, og

ud fra følgende betragtninger:

I artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1765/92 er det fastsat, at for at opnå godtgørelse for korn, proteinafgrøder og hørfrø i henhold til støtteordningen for visse markafgrøder skal producenterne have foretaget tilsåningen senest den 15. maj inden den pågældende høst;

i artikel 2, stk. 1, litra c) og d), i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2995/92 af 31. juli 1992 om gennemførelsesbestemmelser til støtteordningen for producenter af proteinfrø som omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 1765/92 (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 3347/93 (4), er 15. maj fastsat som frist for tilsåning med proteinafgrøder;

ved Kommissionens forordning (EF) nr. 918/95 af 26. april 1995 om udskydelse af fristen for tilsåning af visse arealer med visse markafgrøder (5), der fraviger forordning (EØF) nr. 1765/92 og (EØF) nr. 2295/92, udskydes fristen for tilsåning med andre markafgrøder end oliefrø i Finland og Sverige;

i artikel 11 i forordning (EØF) nr. 1765/92 er det fastsat, at for at opnå forskudsbetaling skal producenten have sået oliefrøene senest på en af Kommissionen fastsat dato; i det foreliggende tilfælde fastsætter artikel 2, stk. 1, litra c) og d), i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2294/92 af 31. juli 1992 om gennemførelsesbestemmelser til støtteordningen for producenter af oliefrø som omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 1765/92 (6), senest ændret ved forordning (EF) nr. 428/96 (7), den 15. maj som frist for tilsåning med oliefrø; ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1055/94 af 5. maj 1994 om udskydelse af den seneste frist for tilsåning med oliefrø i visse områder (8), ændret ved forordning (EF) nr. 919/95 (9) blev fristen for tilsåning med oliefrø i visse områder udskudt;

på grund af særlig strenge vejrforhold kan fristerne for tilsåning i Østrig, Finland og Sverige ikke overholdes i alle tilfælde; fristen for tilsåning med korn, olieafgrøder, proteinafgrøder og hørfrø i produktionsåret 1996/97 bør derfor udskydes til den 15. juni for Finlands og Sveriges samlede territorium; med hensyn til Østrig bør fristen for tilsåning med majs og soja i produktionsåret 1996/97 udskydes til den 31. maj på hele landets territorium; derfor bør forordning (EØF) nr. 1765/92, (EØF) nr. 2294/92, (EØF) nr. 2295/92, (EF) nr. 1055/94 og (EF) nr. 918/95 fraviges, som artikel 12, syvende led, i forordning (EØF) nr. 1765/92 tillader det;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Fælles Forvaltningskomité for Korn, Fedtstoffer og Tørret Foder -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fristerne for tilsåning i Østrig, Finland og Sverige i produktionsåret 1996/97 er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 15. maj 1996.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. maj 1996.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 181 af 1. 7. 1992, s. 12.

(2) EFT nr. L 312 af 23. 12. 1995, s. 5.

(3) EFT nr. L 221 af 6. 8. 1992, s. 28.

(4) EFT nr. L 300 af 7. 12. 1993, s. 5.

(5) EFT nr. L 95 af 27. 4. 1995, s. 12.

(6) EFT nr. L 221 af 6. 8. 1992, s. 22.

(7) EFT nr. L 60 af 9. 3. 1996, s. 6.

(8) EFT nr. L 115 af 6. 5. 1994, s. 9.

(9) EFT nr. L 95 af 27. 4. 1995, s. 16.

BILAG

Frist for tilsåning i produktionsåret 1996/97

>TABELPOSITION>

Top