EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R0847

Rådets forordning (EF) nr. 847/96 af 6. maj 1996 om supplerende betingelser for forvaltningen af TAC og kvoter fra år til år

OJ L 115, 9.5.1996, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 002 P. 317 - 319
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 002 P. 317 - 319
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 002 P. 317 - 319
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 002 P. 317 - 319
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 002 P. 317 - 319
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 002 P. 317 - 319
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 002 P. 317 - 319
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 002 P. 317 - 319
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 002 P. 317 - 319
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 003 P. 78 - 80
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 003 P. 78 - 80
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 003 P. 4 - 6

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/847/oj

31996R0847

Rådets forordning (EF) nr. 847/96 af 6. maj 1996 om supplerende betingelser for forvaltningen af TAC og kvoter fra år til år

EF-Tidende nr. L 115 af 09/05/1996 s. 0003 - 0005


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 847/96 af 6. maj 1996 om supplerende betingelser for forvaltningen af TAC og kvoter fra år til år

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2), og

ud fra følgende betragtninger:

Ud over bestemmelserne i artikel 4, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 3760/92 af 20. december 1992 om en fællesskabsordning for fiskeri og akvakultur (3), er det nødvendigt at fastsætte betingelser for udøvelsen af udnyttelsesaktiviteterne, som kan forbedre de foreliggende mekanismer ved at indføre en passende år til år fleksibilitet i forvaltningen af de samlede tilladte fangstmængder (TAC) og kvoter, hvilket med visse begrænsninger er i overensstemmelse med bevarelsespolitikken;

ifølge artikel 8 i forordning (EØF) nr. 3760/92 skal Rådet fordele fiskerimulighederne mellem medlemsstaterne og fastsætte betingelserne for justering af disse muligheder fra år til år;

det er nødvendigt at fastsætte, hvilke bestande der er omfattet af præventive eller analytiske TAC;

det er nødvendigt at fastsætte de tilladte landinger fra en bestand i forbindelse med denne forordning;

under visse omstændigheder kan præventive TAC og kvoter for visse bestande forhøjes i årets løb uden nævneværdig risiko for at anfægte princippet om rationel og ansvarlig udnyttelse af de marine ressourcer;

medlemsstaterne bør tilskyndes til at overføre en del af deres kvoter for bestande, der er underlagt analytiske TAC, fra det ene år til det andet inden for visse grænser;

andre bestande, der er underlagt analytiske eller præventive TAC, udnyttes muligvis i en sådan grad, at TAC' en ikke bør forhøjes;

kvoteoverskridelser bør straffes; dette kan ske ved at foretage et passende fradrag i det følgende års kvote for de medlemsstater, der overskrider kvoterne; ifølge artikel 23 i Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (4), skal Rådet vedtage regler for Kommissionens nedsættelser af kvoterne, når der har fundet overfiskning sted, under hensyn til overskridelsens omfang, om der er sket overfiskning i de foregående år og de pågældende ressourcers biologiske tilstand -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Der anvendes præventive TAC for bestande, hvor der ikke foreligger nogen videnskabelig vurdering af fiskerimulighederne vedrørende det år, for hvilket TAC skal fastsættes; der anvendes analytiske TAC i alle andre tilfælde.

2. For så vidt angår denne forordning består tilladte landinger fra en bestand for en given medlemsstat af den kvote, som Rådet har tildelt den i henhold til artikel 8, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 3760/92, som ændret ved:

- udvekslinger i henhold til artikel 9 i forordning (EØF) nr. 3760/92

- de kompensationer, der er fastsat i artikel 21, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2847/93

- de mængder, der tilbageholdes i henhold til artikel 4, stk. 2, i nærværende forordning, og

- de nedsættelser, der er fastsat i artikel 5 i nærværende forordning.

Artikel 2

Når Rådet fastsætter TAC i overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EØF) nr. 3760/92, beslutter det:

- hvilke bestande, der skal omfattes af en præventiv TAC, og hvilke bestande der skal omfattes af en analytisk TAC, på grundlag af videnskabelig rådgivning vedrørende bestandene

- hvilke bestande, der ikke er omfattet af artikel 3 og 4, på grundlag af bestandenes biologiske tilstand og forpligtelser indgået over for tredjelande

- hvilke bestande, der er omfattet af nedsættelserne i artikel 5, stk. 2, på grundlag af deres biologiske tilstand.

Artikel 3

1. Hvis over 75 % af en præventiv TAC er udnyttet inden den 31. oktober i det år, den gælder for, kan en medlemsstat med en kvote for den bestand, som den pågældende TAC er fastsat for, anmode om en forhøjelse af TAC'en. En sådan anmodning sendes til Kommissionen ledsaget af relevante biologiske støtteoplysninger og af en angivelse af størrelsen af den ønskede forhøjelse. Kommissionen gennemgår de enkelte punkter i anmodningen inden for 20 arbejdsdage, således at den kan forelægge Rådet et forslag til ændring af forordningen om fastsættelse af TAC og kvoter, hvis anmodningen findes berettiget. Medlemsstaten underrettes om resultaterne af gennemgangen.

2. Medlemsstaternes fangster kan overskride tilladte landinger med op til 5 %. Sådanne fangster betragtes imidlertid som overskridelser af tilladte landinger i forbindelse med nedsættelserne i artikel 5.

3. Hvis over 75 % af en kvote for en bestand under en præventiv TAC er udnyttet inden den 31. oktober i det år, den gælder for, kan den medlemsstat, som har fået tildelt en sådan kvote, anmode Kommissionen om tilladelse til at lande supplerende mængder fisk af samme bestand med angivelse af omfanget af den ønskede forhøjelse, som dog højst må udgøre 10 % af den pågældende kvote. Kommissionen træffer afgørelse herom inden for 20 arbejdsdage efter proceduren i artikel 36 i forordning (EØF) nr. 2847/93. Den supplerende mængde, der tildeles efter denne procedure, betragtes som en overskridelse af tilladte landinger i forbindelse med nedsættelserne i denne forordnings artikel 5.

Artikel 4

1. Artikel 3, stk. 2 og 3, finder anvendelse på bestande, der er underlagt en analytisk TAC.

2. For bestande, der er underlagt analytiske TAC, bortset fra dem, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, kan en medlemsstat, der har fået tildelt en relevant kvote, inden den 31. oktober i det år, kvoten gælder for, anmode Kommissionen om at tilbageholde højst 10 % af dens kvote til overførsel til det følgende år.

Kommissionen forhøjer den relevante kvote med den tilbageholdte mængde efter proceduren i artikel 36 i forordning (EØF) nr. 2847/93.

Artikel 5

1. Alle landinger ud over de respektive tilladte landinger fratrækkes kvoterne for samme bestand for det følgende år, medmindre der er tale om de bestande, der er omhandlet i stk. 2.

2. For de bestande, der er omhandlet i artikel 2, tredje led, medfører overskridelse af de tilladte landinger nedsættelser af den tilsvarende kvote for det følgende år efter følgende skema:

>TABELPOSITION>

En nedsættelse svarende til overskridelsen × 1,00 finder dog anvendelse i alle tilfælde, hvor overskridelsen af de tilladte landinger er på 100 tons eller derunder.

Kvoten nedsættes med yderligere 3 % af den mængde, der fiskes ud over de tilladte landinger, for hvert på hinanden følgende år, hvor de tilladte landinger overskrides med mere end 10 %.

3. Nedsættelserne berører ikke bestemmelserne i artikel 21, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2847/93.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 1997.

Artikel 5 finder dog først anvendelse fra den 1. januar 1998.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. maj 1996.

På Rådets vegne

G. LOMBARDI

Formand

(1) EFT nr. C 382 af 31. 12. 1994, s. 4.

(2) EFT nr. C 249 af 25. 9. 1995, s. 84.

(3) EFT nr. L 389 af 31. 12. 1992, s. 1. Forordningen er senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(4) EFT nr. L 261 af 20. 10. 1993, s. 1. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 2870/95 (EFT nr. L 301 af 14. 12. 1995, s. 1).

Top