Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0181

96/181/EF: Kommissionens beslutning af 16. februar 1996 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af fersk fjerkrækød fra Schweiz (Tekst af betydning for EØS)

OJ L 55, 6.3.1996, p. 27–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 10/07/2001; ophævet ved 32001D0598

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/181/oj

31996D0181

96/181/EF: Kommissionens beslutning af 16. februar 1996 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af fersk fjerkrækød fra Schweiz (Tekst af betydning for EØS)

EF-Tidende nr. L 055 af 06/03/1996 s. 0027 - 0030


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 16. februar 1996 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af fersk fjerkrækød fra Schweiz (Tekst af betydning for EØS) (96/181/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/494/EØF af 26. juni 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for handel inden for Fællesskabet med fersk fjerkrækød og for indførsel heraf fra tredjelande (1), senest ændret ved direktiv 93/121/EF (2), særlig artikel 10, stk. 1, litra b), artikel 11 og 12, og

ud fra følgende betragtninger:

Der blev ved Kommissionens beslutning 94/85/EF (3), senest ændret ved beslutning 96/2/EF (4), opstillet en liste over tredjelande, herunder Schweiz, hvorfra indførsel af fersk fjerkrækød er tilladt;

Schweiz er ikke længere fri for Newcastle disease;

i forbindelse med drøftelserne med henblik på indgåelse af en veterinæraftale mellem Fællesskabet og Schweiz er der blevet foretaget en nøje gennemgang af foranstaltningerne over for visse dyresygdomme, navnlig Newcastle disease; indtil en sådan aftale er indgået og som en overgangsforanstaltning bør det noteres, at Schweiz anvender foranstaltninger til bekæmpelse af Newcastle disease, som mindst svarer til foranstaltningerne i Rådets direktiv 92/66/EØF (5), senest ændret ved akten vedrørende Østrigs, Sveriges og Finlands tiltrædelse;

der bør på dette grundlag tillades indførsel af fersk fjerkrækød fra Schweiz; der bør derfor fastsættes dyresundhedsbetingelser og sundhedscertifikater;

denne beslutning bør kun omfatte fjerkræarter, der er omfattet af Rådets direktiv 71/118/EØF (6), ændret og ajourført ved direktiv 92/116/EØF (7), og der bør om nødvendigt fastsættes dyresundhedsbetingelser og bestemmelser om udstedelse af sundhedscertifikat for andre fjerkræarter i en særskilt beslutning;

denne beslutning anvendes, uden at dette foregriber eventuelle foranstaltninger for fjerkrækød indført til andre formål end konsum;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinærkomité -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Medlemsstaterne tillader indførsel af fersk fjerkrækød fra Schweiz under forudsætning af, at det opfylder betingelserne i sundhedscertifikatet i bilaget, og at det er ledsaget af et sådant behørigt udfyldt og underskrevet certifikat.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. februar 1996.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 268 af 24. 9. 1991, s. 35.

(2) EFT nr. L 340 af 31. 12. 1993, s. 39.

(3) EFT nr. L 44 af 17. 2. 1994, s. 31.

(4) EFT nr. L 1 af 3. 1. 1996, s. 6.

(5) EFT nr. L 260 af 5. 9. 1992, s. 1.

(6) EFT nr. L 55 af 8. 3. 1971, s. 23.

(7) EFT nr. L 62 af 15. 3. 1993, s. 1.

BILAG

>REFERENCE TIL EN FILM>

>START GRAFIK>

16. Sundhedserklæring

Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter herved i henhold til direktiv 91/494/EØF nedenstående:

1) Schweiz region

(1) er fri for aviær influenza som defineret i OIE's zoosanitære kodeks.

2) Ovenfor beskrevne kød hidrører fra fjerkræ, som:

a) har været holdt på Schweiz' område, region

s (1) område siden udrugning eller er blevet indført som daggamle kyllinger

b) kommer fra bedrifter:

- som ikke har været pålagt dyresundhedsrestriktioner i forbindelse med en fjerkræsygdom

- omkring hvilke der ikke inden for en radius på 10 km har været noget udbrud af aviær influenza eller Newcastle disease i mindst 30 døgn

c) ikke er blevet slagtet som led i et dyresundhedsprogram for bekæmpelse og udryddelse af fjerkræsygdomme

d) ikke er blevet vaccineret mod Newcastle disease med brug af levende vaccine i de sidste 30 døgn forud for slagtning

e) ikke under transporten til slagteriet har været i kontakt med fjerkræ, der lider af aviær influenza eller Newcastle disease.

3) Ovenfor beskrevne kød:

a) kommer fra slagterier, som ikke på slagtetidspunktet var underkastet restriktioner på grund af et mistænkt eller faktisk tilfælde af aviær influenza eller Newcastle disease, og omkring hvilket der inden for en radius på 10 km ikke har været noget udbrud af aviær influenza eller Newcastle disease i de sidste 30 døgn

b) har ikke på noget tidspunkt under slagtning, opskæring, opbevaring eller transport været i kontakt med kød, der ikke opfylder kravene i direktiv 91/494/EØF.

Udfærdiget i

,

den

(Embedsdyrlægens underskrift) (2)

Stempel (2)

(Navn med blokbogstaver, stilling og titel)

(1) Udfyldes kun, hvis tilladelsen til udførsel til EF er begrænset til bestemte dele af det pågældende tredjelands område.

(2) Stempel og underskrift skal være i en fra certifikatet afvigende farve.

>SLUT GRAFIK>

Top