Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995D0435

95/435/EF: Rådets beslutning af 23. oktober 1995 om bemyndigelse af Forbundsrepublikken Tyskland til at indgå en aftale med Republikken Polen indeholdende en række bestemmelser, der fraviger bestemmelserne i artikel 2 og 3 i sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter

OJ L 257, 27.10.1995, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/435/oj

31995D0435

95/435/EF: Rådets beslutning af 23. oktober 1995 om bemyndigelse af Forbundsrepublikken Tyskland til at indgå en aftale med Republikken Polen indeholdende en række bestemmelser, der fraviger bestemmelserne i artikel 2 og 3 i sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter

EF-Tidende nr. L 257 af 27/10/1995 s. 0034 - 0035


RÅDETS BESLUTNING af 23. oktober 1995 om bemyndigelse af Forbundsrepublikken Tyskland til at indgå en aftale med Republikken Polen indeholdende en række bestemmelser, der fraviger bestemmelserne i artikel 2 og 3 i sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter (95/435/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (1), særlig artikel 30,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

I henhold til sjette direktivs artikel 30 kan Rådet med enstemmighed efter forslag fra Kommissionen give en medlemsstat tilladelse til med et tredjeland eller en international organisation at indgå aftaler, som kan indeholde afvigelser fra dette direktiv;

den tyske regering har ved skrivelse indgået til Kommissionens Generalsekretariat den 20. januar 1995 anmodet om bemyndigelse til at indgå en aftale med Polen om sammenføring af den tyske hovedvej B97 og den polske hovedvej 274 samt opførelse af en grænsebro over Neisse i Guben/Gubinek, som indeholder en række bestemmelser, der, for så vidt angår opførelsen af grænsebroen, fraviger bestemmelserne i sjette direktivs artikel 2 og 3;

de øvrige medlemsstater er ved skrivelse af 20. februar 1995 blevet underrettet om Tysklands anmodning;

uden de påtænkte undtagelsesbestemmelser ville der skulle opkræves tysk moms af de anlægsarbejder, der udføres på tysk område, medens de anlægsarbejder, der udføres på polsk område, ikke ville være omfattet af sjette direktiv, og desuden skulle der opkræves tysk moms af alle varer, der indføres i Tyskland fra Polen til brug for opførelsen af grænsebroen;

formålet med undtagelsesbestemmelserne i overenskomsten er at forenkle afgiftsreglerne for de virksomheder, der skal opføre den pågældende grænsebro;

de pågældende undtagelsesbestemmelser vil kun få ubetydelig indvirkning på Det Europæiske Fællesskabs egne indtægter, der hidrører fra merværdiafgiften -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Forbundsrepublikken Tyskland bemyndiges herved til at indgå en aftale med Republikken Polen om sammenføring af den tyske hovedvej B97 og den polske hovedvej 274 samt opførelse af en grænsebro over Neisse i Guben/Gubinek, som indeholder bestemmelser, der fraviger bestemmelserne i sjette direktiv 77/388/EØF. Disse undtagelser fastsættes i nærværende direktivs artikel 2 og 3.

Artikel 2

Uanset bestemmelserne i sjette direktivs artikel 3, anses den del af Forbundsrepublikken Tyskland i Guben-regionen, hvor der skal anlægges en grænsebro over Neisse til sammenføring af den tyske hovedvej B97 og den polske hovedvej 274, for så vidt angår levering af varer og ydelser til brug ved opførelsen af denne bro, at udgøre en del af Republikken Polens område.

Artikel 3

Uanset bestemmelserne i sjette direktivs artikel 2, stk. 2, opkræves der ikke moms af varer, der indføres i Tyskland fra Polen til brug ved opførelsen af en grænsebro over Neisse i Guben/Gubinek til sammenføring af den tyske hovedvej B97 og den polske hovedvej 274. Denne undtagelsesbestemmelse gælder dog ikke ved indførsel af varer til brug for den offentlige forvaltning.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til Forbundsrepublikken Tyskland.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. oktober 1995.

På Rådets vegne

P. SOLBES MIRA

Formand

(1) EFT nr. L 145 af 13. 6. 1997, s. 1. Direktivet er senest ændret ved direktiv 94/76/EF (EFT nr. L 365 af 31. 12. 1994, s. 53).

Top