Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R2494

Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 af 23. oktober 1995 om harmoniserede forbrugerprisindekser

OJ L 257, 27.10.1995, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 001 P. 6 - 9

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016; ophævet og erstattet af 32016R0792

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2494/oj

31995R2494

Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 af 23. oktober 1995 om harmoniserede forbrugerprisindekser

EF-Tidende nr. L 257 af 27/10/1995 s. 0001 - 0004


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2494/95 af 23. oktober 1995 om harmoniserede forbrugerprisindekser

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Monetære Institut (3),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (4), og

ud fra følgende betragtninger:

I henhold til traktatens artikel 109 J, stk. 1, skal Kommissionen og EMI aflægge beretning til Rådet om medlemsstaternes opfyldelse af deres forpligtelser med hensyn til virkeliggørelsen af Den Økonomiske og Monetære Union hvad angår en høj grad af prisstabilitet;

ifølge artikel 1 i protokollen om konvergenskriterierne som nævnt i traktatens artikel 109 J bør den krævede holdbare prisudvikling for medlemsstaterne vurderes på grundlag af inflationen, der måles ved hjælp af forbrugerprisindekset på et sammenligneligt grundlag under hensyn til de forskellige nationale definitioner; de eksisterende forbrugerprisindekser udarbejdes ikke på et direkte sammenligneligt grundlag;

der er behov for, at Fællesskabet og navnlig dets skatte- og afgiftsmyndigheder samt monetære myndigheder regelmæssigt og hurtigt får stillet forbrugerprisindekser til rådighed med henblik på at foretage sammenligninger af inflationen i makroøkonomisk og international sammenhæng til forskel fra nationale og mikroøkonomiske formål;

det må erkendes, at inflation er et fænomen, som viser sig i alle former for markedstransaktioner, herunder køb af kapitalgoder, offentlige indkøb, aflønning af arbejdskraft såvel som forbrugerkøb; det er nødvendigt at råde over en række statistikker, hvoraf forbrugerprisindekser udgør en væsentlig del for at bidrage til forståelsen af den inflatoriske proces inden for og mellem medlemsstaterne;

sammenlignelige forbrugerprisindekser kan udarbejdes i stedet for eller som supplement til lignende forbrugerprisindekser, som allerede er eller vil blive udarbejdet af medlemsstaterne;

udarbejdelsen af sammenlignelige indekser medfører omkostninger, der skal fordeles mellem Fællesskabet og medlemsstaterne;

i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet kan udarbejdelsen af fælles statistiske standarder for forbrugerprisindekser kun ske effektivt på fællesskabsplan, og indsamlingen af data og udarbejdelsen af sammenlignelige forbrugerprisindekser vil blive gennemført i hver enkelt medlemsstat under ledelse af de organer og institutioner, som er ansvarlige for udarbejdelsen af statistikker på nationalt plan;

med henblik på gennemførelsen af Den Økonomiske og Monetære Union vil der være behov for et forbrugerprisindeks for hele Fællesskabet;

Udvalget for De Europæiske Fællesskabers Statistiske Program, nedsat ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom (5), har udtalt sig positivt om udkastet til nærværende forordning -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

Formålet med denne forordning er at fastsætte det nødvendige statistiske grundlag for beregning af sammenlignelige indekser for forbrugerpriserne på fællesskabsplan.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a) harmoniseret forbrugerprisindeks (HCPI - Harmonised Consumer Price Index), sammenligneligt forbrugerprisindeks udarbejdet af hver medlemsstat;

b) europæisk forbrugerprisindeks (ECPI - European Consumer Price Index), forbrugerprisindeks udarbejdet af Kommissionen (Eurostat) for Fællesskabet på grundlag af medlemsstaternes HCPI'er;

c) Den Monetære Unions forbrugerprisindeks (MUCPI - Monetary Union Consumer Price Index), forbrugerprisindeks udarbejdet af Kommissionen (Eurostat) inden for rammerne af Den Økonomiske og Monetære Union på grundlag af HCPI for de medlemsstater, der ikke har dispensation i henhold til traktatens artikel 109 K, så længe der findes sådanne dispensationer.

Artikel 3

Anvendelsesområde

HCPI er baseret på priserne på varer og tjenesteydelser, som udbydes på medlemsstatens økonomiske område med henblik på direkte imødekommelse af forbrugernes efterspørgsel. Spørgsmålene vedrørende vægtning afgøres af Kommissionen i overensstemmelse med proceduren i artikel 14.

Artikel 4

Sammenlignelighedskrav

HCPI'er anses for sammenlignelige, hvis forskellene mellem dem kun afspejler forskelle i prisændringer eller forbrugsmønstre landene imellem.

HCPI'er, der varierer på grund af forskelle mellem begreberne, metoderne eller den anvendte praksis ved definition og udarbejdelse af dem, er ikke sammenlignelige.

Kommissionen (Eurostat) fastlægger efter proceduren i artikel 14 de regler, som skal følges for at opnå sammenlignelige HCPI'er.

Artikel 5

Tidsplan og dispensation herfra

1. De foranstaltninger, der er nødvendige for at nå frem til sammenlignelige forbrugerprisindekser, gennemføres i etaper:

a) Etape I:

Inden udgangen af marts 1996 udarbejder Kommissionen (Eurostat) i samarbejde med medlemsstaterne med henblik på den i traktatens artikel 109 J omhandlede beretning (»konvergenskriterier«) et midlertidigt sæt forbrugerprisindekser for hver medlemsstat. Disse indekser skal udelukkende være baseret på data, som ligger til grund for eksisterende nationale forbrugerprisindekser, men bl.a. tilpasset som følger:

i) ejerboliger medregnes ikke

ii) sundheds- og uddannelsesområdet medregnes ikke

iii) en række poster, som ikke er dækket, eller som behandles forskelligt af flere medlemsstater, medregnes ikke.

b) Etape II:

HCPI gælder fra indekset for januar 1997. Den fælles indeksreferenceperiode er 1996. Skønnene over prisændringerne i de tolv måneder frem til januar 1997 og de følgende måneder udarbejdes på grundlag af 1996-indekserne.

2. Om nødvendigt kan Kommissionen (Eurostat) efter anmodning fra en medlemsstat og efter høring af EMI give dispensation fra stk. 1 i en periode på højst et år, hvis den pågældende medlemsstat må foretage betydelige ændringer i sit statistiske system for at overholde de forpligtelser, den er pålagt efter denne forordning.

3. De gennemførelsesforanstaltninger til denne forordning, som er nødvendige for at sikre HCPI'ernes sammenlignelighed samt for at bevare og forbedre deres pålidelighed og relevans, vedtages efter proceduren i artikel 14 efter høring af EMI.

Artikel 6

Grundlæggende oplysninger

De grundlæggende oplysninger er priserne på og vægtningen af de varer og tjenesteydelser, som det er nødvendigt at tage med i beregningerne for at opnå sammenlignelighed af indeksene i henhold til betingelserne i artikel 4.

Disse data skal hidrøre fra undersøgelser foretaget af de statistiske enheder, som defineret i Rådets forordning (EØF) nr. 696/93 af 15. marts 1993 om de statistiske enheder til observation og analyse af det produktive system i Det Europæiske Fællesskab (6), eller fra andre kilder, der gør det muligt at sikre overholdelsen af de krav til indeksenes sammenlignelighed, der er omhandlet i artikel 4 i nærværende forordning.

Artikel 7

Kilder

De statistiske enheder, som af medlemsstaterne anmodes om at medvirke ved indsamling eller levering af prisdata, skal tillade registrering af de faktiske priser og til at give troværdige og fuldstændige oplysninger på det tidspunkt, hvor der anmodes herom.

Artikel 8

Hyppighed

1. HCPI, ECPI og MUCPI skal udarbejdes hver måned.

2. Prisindsamlingen foregår én gang om måneden. I tilfælde af at mindre hyppig indsamling ikke er til hinder for, at der udarbejdes en HCPI, som opfylder de i artikel 4 nævnte sammenlignelighedskrav, kan Kommissionen (Eurostat) tillade fravigelser fra den månedlige indsamling. Denne bestemmelse hindrer ikke en hyppigere indsamling.

3. HCPI'ernes vægtninger ajourføres så hyppigt, at sammenlignelighedskravene i artikel 4 opfyldes. Dette indebærer ikke en forpligtelse til at foretage undersøgelser af familiebudgetterne hyppigere end en gang hvert femte år, undtagen i de medlemsstater, i hvilke det efter proceduren i artikel 14 konstateres, at ændringerne i forbrugsvanerne er så store, at det er nødvendigt med hyppigere undersøgelser.

Artikel 9

Udarbejdelse af resultater

Medlemsstaterne behandler de indsamlede data, således at de kan udarbejde HCPI på grundlag af et indeks af Laspeyres-typen, der omfatter kategorierne i den internationale COICOP-klassifikation (Classification of Individual Comsumption by Purpose) (7), der tilpasses efter proceduren i artikel 14 med henblik på udarbejdelse af sammenlignelige HCPI'er. Efter samme procedure fastsættes metoder, procedurer og formler, som sikrer overholdelsen af sammenlignelighedskravene.

Artikel 10

Fremsendelse af resultater

Medlemsstaterne fremsender til Kommissionen (Eurostat) HCPI'erne højst 30 dage efter afslutningen af den måned, som indeksene vedrører.

Artikel 11

Offentliggørelse

HCPI, ECPI, MUCPI samt prisindekser for en undergruppe af de kategorier, som er omhandlet i artikel 9 og udvalgt efter proceduren i artikel 14, offentliggøres af Kommissionen (Eurostat) inden for en frist på højst fem arbejdsdage fra afslutningen af den periode, der er omhandlet i artikel 10.

Artikel 12

Dataenes sammenlignelighed

Medlemsstaterne meddeler på anmodning Kommissionen (Eurostat) så detaljerede oplysninger, herunder dem, der er indsamlet i henhold til artikel 6, som nødvendigt for en evaluering af overholdelsen af de i artikel 4 nævnte sammenlignelighedskrav og kvaliteten af HCPI'erne.

Artikel 13

Finansiering

Gennemførelsesforanstaltningerne til denne forordning fastlægges under størst muligt hensyn til omkostningseffektiviteten og således, at der ikke kræves betydelige supplerende midler i en medlemsstat, medmindre Kommissionen (Eurostat) afholder to tredjedele af de supplerende udgifter indtil udløbet af foranstaltningernes andet gennemførelsesår.

Artikel 14

Procedure

1. Kommissionen bistås af Udvalget for De Europæiske Fællesskabers Statistiske Program, i det følgende benævnt »udvalget«.

2. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Det udtaler sig med det flertal, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet for Den Europæiske Union skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i udvalget tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, når de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.

Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller hvis der ikke er afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen straks Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Har Rådet efter udløbet af en frist på tre måneder, regnet fra forslagets forelæggelse for Rådet, ikke truffet nogen afgørelse, vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kommissionen.

Artikel 15

Revision

Kommissionen (Eurostat) forelægger efter høring af udvalget og inden to år fra datoen for ikrafttrædelsen af denne forordning og igen to år derefter en rapport for Rådet om de på grundlag af denne forordning udarbejdede HCPI'er, især med hensyn til deres pålidelighed og overholdelsen af sammenlignelighedskravene.

Kommissionen tager på baggrund af disse rapporter stilling til forløbet af proceduren i artikel 14 og stiller om nødvendigt forslag om de ændringer, den finder hensigtsmæssige.

Artikel 16

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. oktober 1995.

På Rådets vegne

P. SOLBES MIRA

Formand

(1) EFT nr. C 84 af 6. 4. 1995, s. 7.

(2) EFT nr. C 249 af 25. 9. 1995.

(3) Udtalelse afgivet den 31. marts 1995 (EFT nr. C 236 af 11. 9. 1995, s. 11).

(4) EFT nr. C 236 af 11. 9. 1995, s. 11.

(5) EFT nr. L 181 af 28. 6. 1989, s. 47.

(6) EFT nr. L 76 af 30. 3. 1993, s. 1.

(7) Offentliggjort af De Forenede Nationer, Serie F nr. 2, revision 3, skema 6.1, ændret af OECD (DES/NI/86.9), Paris 1986.

Top