Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995D0180

95/180/EF: Kommissionens afgørelse af 2. maj 1995 om godtagelse af det ændrede tilsagn, der er afgivet af den thailandske regering i forbindelse med antisubsidieproceduren vedrørende importen af kuglelejer med største udvendige diameter på ikke over 30 mm med oprindelse i Thailand

OJ L 118, 25.5.1995, p. 94–96 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/05/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/180/oj

31995D0180

95/180/EF: Kommissionens afgørelse af 2. maj 1995 om godtagelse af det ændrede tilsagn, der er afgivet af den thailandske regering i forbindelse med antisubsidieproceduren vedrørende importen af kuglelejer med største udvendige diameter på ikke over 30 mm med oprindelse i Thailand

EF-Tidende nr. L 118 af 25/05/1995 s. 0094 - 0096


KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 2. maj 1995 om godtagelse af det ændrede tilsagn, der er afgivet af den thailandske regering i forbindelse med antisubsidieproceduren vedrørende importen af kuglelejer med største udvendige diameter på ikke over 30 mm med oprindelse i Thailand (95/180/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3284/94 af 22. december 1994 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1), særlig artikel 10 og 13,

efter konsultation i Det Rådgivende Udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A. TIDLIGERE PROCEDURE

(1) I juni 1988 indledte Kommissionen på grundlag af en klage indgivet af FEBMA (Federation of European Bearing Manufacturers' Associations) en antisubsidieprocedure vedrørende importen af visse kuglelejer med oprindelse i Thailand (2). Varen er blevet defineret som kuglelejer med største udvendige diameter på ikke over 30 mm (i det følgende benævnt »kuglelejer«), med oprindelse i Thailand.

(2) Kommissionen konstaterede, at der ydedes subsidier til ovennævnte eksport af kuglelejer, og at den pågældende erhvervsgren i Fællesskabet påførtes væsentlig skade som følge heraf. På baggrund af undersøgelsesresultaterne afgav den thailandske regering et tilsagn, som havde til formål af udligne virkningerne af subsidierne. Dette tilsagn indebar, at der for hvert kugleleje, der eksporteredes til Fællesskabet, opkrævedes en eksportafgift på 1,76 baht svarende til den konstaterede udligningsberettigede subsidieydelse.

(3) I juni 1990 godtog Kommissionen ved afgørelse 90/266/EØF (3) nævnte tilsagn og afsluttede undersøgelsen.

(4) I juli 1993 fastslog Kommissionen på grundlag af en fornyet undersøgelse, at subsidieydelsen var faldet til 0,91 baht pr. stk. Efter at være blevet underrettet herom ændrede den thailandske regering eksportafgiften til 0,91 baht pr. kugleleje, der eksporteredes til Fællesskabet, og den afgav en ændret udgave af det pågældende tilsagn. Dette tilsagn blev godtaget ved Kommissionens afgørelse 93/381/EØF (4).

(5) For at hindre, at eksportafgiften blev omgået ved indirekte import, indførte Rådet ved forordning (EØF) nr. 1781/93 (5) en endelig udligningstold på importen af kuglelejer med oprindelse i Thailand, men eksporteret til Fællesskabet fra et andet land.

(6) Efter endnu en fornyet undersøgelse godtog Kommissionen i september 1994 ved afgørelse 94/639/EF (6) en ny udgave af tilsagnet, hvorved eksportafgiften efter endnu et fald i subsidieydelsen nedsattes til 0,72 baht pr. kugleleje. Ved Rådets forordning (EF) nr. 2271/94 (7) ændredes udligningstolden på indirekte import til 5,3 % for at bringe den i overensstemmelse med nedsættelsen af eksportafgiften.

B. GENOPTAGELSE AF UNDERSØGELSEN

(7) Kommissionen blev derefter opmærksom på, at der igen syntes at være tale om en ændring af subsidieydelsen. Under disse omstændigheder offentliggjorde Kommissionen i december 1994 en meddelelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende (8) om indledning af en fornyet undersøgelse af afgørelse 94/639/EF og forordning (EF) nr. 2271/94.

(8) Kommissionen underrettede officielt den thailandske regering, de eksportører og importører, som den vidste var berørt af sagen, samt klagerne i den oprindelige undersøgelse (FEBMA), og den gav de direkte berørte parter lejlighed til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og til at anmode om at blive hørt. Den thailandske regering, eksportørerne i Thailand, og fællesskabsproducenterne, repræsenteret ved FEBMA, tilkendegav deres synspunkter skriftligt.

(9) Kommissionen indhentede og efterprøvede alle oplysninger, som den anså for nødvendige for at træffe afgørelse i sagen, og aflagde kontrolbesøg hos:

a) Den thailandske regering:

- Department of Foreign Trade, Bangkok

- Board of Investment, Bangkok.

b) Thailandske eksportører:

- NMB Thai Ltd, Ayutthaya, Thailand

- Pelmec Thai Ltd, Bang Pa-in, Thailand

- NMB Hi-Tech Ltd, Bang Pa-in, Thailand.

Alle disse eksportselskaber er fuldt ejede datterselskaber af Minebea Co. Ltd, Japan.

C. NY BEREGNING AF SUBSIDIEBELØBET

(10) Der blev ikke fremlagt nye oplysninger om, hvorvidt de pågældende subsidier var udligningsberettigede; Kommissionen fastholder derfor konklusionen i afgørelse 94/639/EF, ifølge hvilken alle subsidier, som den thailandske regering har ydet til eksportørerne (NMB Thai Ltd, Pelmec Thai Ltd og NMB Hi-Tech Ltd) fortsat er udligningsberettigede.

(11) Kommissionen beregnede størrelse af de subsidier, der ydedes i perioden 1. oktober 1993 - 31. marts 1994 (»undersøgelsesperioden«). Dette er den seneste periode, for hvilken der er udarbejdet reviderede regnskaber for eksportørerne, og der er tale om en foreløbig regnskabsperiode som følge af en ændring af eksportørernes regnskabsår, som nu begynder den 1. april i stedet for som hidtil den 1. oktober.

a) Fritagelse for selskabsskat

i) Fritagelse i henhold til »section 31«

(12) Det konstateredes, at NMB Thai ikke længere var omfattet af skattefritagelsen i henhold til »section 31« i den thailandske »Investment Promotion Act«, eftersom perioden for en sådan fritagelse som angivet i de såkaldte »certificates of promotion« var udløbet.

Pelmec Thai registrerede tab i undersøgelsesperioden og opnåede derfor ingen fordel af denne fritagelse.

NMB Hi-Tech opnåede fortjeneste i undersøgelsesperioden og var fortsat berettiget til fritagelse; selskabet var således den eneste eksportør, der opnåede fordel af fritagelsen. Subsidiebeløbet beregnet som den skattepligtige indkomst multipliceret med skatteprocenten, 30 %, udgjorde 43,9 mio. baht.

ii) »Section 36(4)«

(13) Det konstateredes, at både NMB Thai og NMB Hi-Tech fortsat kan opnå subsidier i henhold til »Section 36(4)« i »Investment Promotion Act«, hvilket berettiger disse selskaber til fra den skattepligtige indkomst at fradrage et beløb svarende til 5 % af væksten i eksportindtægterne det foregående år.

Beregningsmetoden er den samme som for fritagelser i henhold til »section 31«, og subsidiebeløbene udgør:

>TABELPOSITION>

b) Toldfritagelse for maskiner og nødvendige materialer

(14) Alle eksportører opnår fortsat 100 % fritagelse for tolden på maskiner og nødvendige materialer. Som det var tilfældet i den oprindelige undersøgelse, beregnedes subsidiebeløbet vedrørende maskiner på grundlag af afskrivningerne, således at værdien af fritagelsen fordeltes over en periode på ti år, og beløbet for nødvendige materialer (herunder maskindele og værktøj) i undersøgelsesperioden fastsattes på grundlag af de afholdte udgifter. Subsidiebeløbene udgjorde:

>TABELPOSITION>

(15) De samlede udligningsberettigede subsidier, der ydedes i undersøgelsesperioden, udgjorde således:

>TABELPOSITION>

(16) Udtrykt som et beløb pr. kugleleje, der er eksporteret fra Thailand, og vejet på grundlag af hver af de thailandske eksportørers eksport til Fællesskabet, udgør subsidierne 0,66 baht pr. stk.

(17) Den thailandske regering samt eksportørerne, importørerne og klagerne i den oprindelige undersøgelse underrettedes om de faktiske omstændigheder, der lå til grund for ovennævnte undersøgelsesresultater, og fik lejlighed til at fremsætte bemærkninger. Der blev om fornødent taget hensyn til de pågældende parters skriftlige bemærkninger.

D. ÆNDRING AF TILSAGN

(18) Den thailandske regering har givet Kommissionen et ændret tilsagn, i hvilket satsen for den eksportafgift, der opkræves på kuglelejer, som eksporteres til Fællesskabet, er blevet ændret til 0,66 baht pr. stk. På baggrund af undersøgelsesresultaterne finder Kommissionen det godtgjort, at denne sats er tilstrækkelig til at udligne virkningerne af subsidierne, og den ændrede udgave af det tilsagn, der er afgivet af den thailandske regering, bør derfor godtages.

(19) Den ændrede udgave af tilsagnet skal kun gælde for kuglelejer af thailandsk oprindelse, som eksporteres direkte fra Thailand til Fællesskabet. Kuglelejer af thailandsk oprindelse, der indføres i Fællesskabet via andre tredjelande, skal fortsat være omfattet af den endelige udligningstold for at sikre effektiviteten af tilsagnet og for at hindre omgåelse af eksportafgiften. Nævnte told fastsættes i Rådets forordning (EF) nr. 1169/95 (9) vedrørende ændring af forordning (EØF) nr. 1781/93 til 4,8 % af nettoprisen for den pågældende vare, frit Fællesskabets grænse.

(20) Der blev ikke gjort indsigelse mod den foreslåede godtagelse af det ændrede tilsagn i Det Rådgivende Udvalg -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Det ændrede tilsagn, der er afgivet af den thailandske regering i forbindelse med antisubsidieproceduren vedrørende importen af kuglelejer med største udvendige diameter på ikke over 30 mm, med oprindelse i Thailand, godtages.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. maj 1995.

På Kommissionens vegne

Leon BRITTAN

Næstformand

(1) EFT nr. L 349 af 31. 12. 1994, s. 22.

(2) EFT nr. C 147 af 4. 6. 1988, s. 4.

(3) EFT nr. L 152 af 16. 6. 1990, s. 59.

(4) EFT nr. L 163 af 6. 7. 1993, s. 35.

(5) EFT nr. L 163 af 6. 7. 1993, s. 1.

(6) EFT nr. L 247 af 22. 9. 1994, s. 29.

(7) EFT nr. L 247 af 22. 9. 1994, s. 1.

(8) EFT nr. C 348 af 9. 12. 1994, s. 5.

(9) Se side 4 i denne Tidende.

Top